NAV-kontorene

Tjenestebeskrivelse

Stavanger har fire NAV-kontor som drives i partnerskap mellom stat og kommune. Kontorenes viktigste oppgave er å bidra til at flest mulig kommer i arbeid eller aktivitet. NAV-kontorene skal ivareta kommunens oppgaver etter lov om sosiale tjenester i NAV. Det omfatter opplysning, råd og veiledning, økonomisk stønad, midlertidig botilbud, individuell plan med hovedvekt på arbeid og aktivitet og kvalifiseringsprogram. I tillegg forvalter kontorene hele den statlige tjeneste- og ytelsesporteføljen som er lagt til Arbeids- og velferdsetaten. Brukere som har behov for økonomisk eller sosialfaglig bistand fra stat og kommune, skal få samordnet hjelp på NAV-kontorene.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Redusere utgiftene til sosialhjelp
Det er fare for at økningen i arbeidsledigheten det siste året vil medføre utgifter til økonomisk sosialhjelp. Endret boligmarked med lavere leiepriser og statlige tiltaksmidler kan virke i motsatt retning. NAV-kontorene skal prioritere å få personer med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold ut i arbeid, tilrettelagte tiltak eller over på andre permanente stønadsordninger. Rådmannen utarbeider årlig et oppdragsbrev til NAV-kontorene med konkrete utfordringområder og tilhørende resultatmål. Et av oppdragene er å utarbeide egne lokale tiltaksplaner som konkretiserer hvilke tiltak som videreføres og/eller iverksettes for å oppnå resultatmålene.

Helseavklaring for langtidsmottakere av sosialhjelp
Mange av langtidsmottakerne har sammensatte somatiske, psykiske og/eller rusrelaterte utfordringer. Helseavklaring vil kunne avklare eventuelle rettigheter etter folketrygdloven og gi en alternativ inntektssikring, i tillegg til nødvendig helsehjelp. NAV-kontorene har i 2015 arbeidet planmessig med å identifisere aktuelle brukere for helseavklaring i samarbeid med bruker, kommune- og spesialisthelsetjenesten. Arbeidet videreføres i 2016.

Aktivitetsplikt
Arbeids- og sosialdepartementet har vedtatt en lovendring i sosialtjenestelovens § 20 som innebærer en plikt til å sette vilkår om arbeidsrettet aktivitet for sosialhjelpsmottakere. Finansiering og tidspunkt for når lovendringen trer i kraft er ikke avklart. Dersom lovendringen trer i kraft i 2016, forutsetter rådmannen at NAV-kontorene samarbeider med Arbeidstreningsseksjonen om etablering av nye kommunale aktivitetstilbud med tilstrekkelig kapasitet. Uavhengig av lovendringen, kan NAV-kontorene utnytte kapasiteten i Arbeidstreningsseksjonens aktivitets- og avklaringstiltak bedre gjennom økt innsøking.

Kvalifiseringsprogrammet
Kvalifiseringsprogrammet er et arbeidsrettet tiltak med tett oppfølging for langtidsmottakere av sosialhjelp. NAV-kontorene må fortsette arbeidet med å vurdere hvem som fyller kriteriene for å delta i kvalifiseringsprogrammet og motivere disse for deltakelse. Målet er å opprettholde nivået på antall deltakere som i 2015.

Barn i vanskeligstilte familier
Målet med tiltaksplanen Barn vil være med, er å gi barn i en vanskelig livssituasjon mulighet til å delta og bidra i fellesskapet, på lik linje med andre barn. NAV-kontorene må foreta en systematisk kartlegging og dokumentasjon av barnas situasjon og iverksette tiltak når det er nødvendig. Arbeid med familier i midlertidig bolig skal prioriteres. De som fyller vilkårene for kommunal bolig, skal prioriteres ved tildeling av ledige familieboliger.

Stavanger kommune fikk i 2014 tilskudd fra de statlige fattigdomsmidlene til to årsverk som barneansvarlig fordelt på tre NAV-kontor. To av NAV-kontorene deltar i tillegg i modellforsøket Eg vil Lære! Målsettingen er at barn som lever i familier med lav inntekt skal oppnå resultater i skolen i tråd med sitt evnenivå. Foreldre og barn får tilbud om systematisk tverrfaglig oppfølging i hjem og skole. Prosjektet videreføres ut 2017 under forutsetning av videre statlig finansiering.

Innsats rettet mot ungdom mellom 17–25 år
NAV-kontorene har som mål at arbeidsledig ungdom som kontakter NAV skal være i arbeid, opplæring eller annen aktivitet, eventuelt avklart mot andre relevante tiltak, i løpet av maksimum tre måneder. Ungdommene skal følges tett opp ved at det stilles vilkår om deltakelse i jobbklubb/jobbverksted, aktiv jobbsøking eller andre relevante tiltak for å motta sosialhjelp. Dette er viktig for å unngå at de blir langtidsmottakere.

Med tilskudd fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til to årsverk deltar Stavanger kommune som pilot i et utviklingsforsøk med NAV-veiledere i videregående skole. Målet er å redusere frafall i videregående skole gjennom å styrke den sosialfaglige veiledningen til elevene. Prosjektet drives i samarbeid med NAV Rogaland, Rogaland fylkeskommune og Godalen videregående skole. Utviklingsarbeidet videreføres i 2016 under forutsetning av videre statlig finansiering.

LinjenrNetto budsjettramme for NAV-kontorene 2016-20192016201720182019
Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2015222 749222 749222 749222 749
Endringer:
131Økonomisk sosialhjelp, videreføre 2015-nivå10 00010 00010 00010 000
132Omsorgsinstitusjon rusmiddelmisbrukere, videreføre 2015-nivå4 0004 0004 0004 000
133Effektiviseringskrav, administrasjon−150−150−150−150
Sum totale interne overføringer nav2 7432 7432 7432 743
Korrigert netto budsjettrammer 2016-2019239 342239 342239 342239 342
Tabell 5.19 Netto driftsramme for NAV-kontorene 2016-2019. Beløp i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

5.5.9 NAV-kontorene 5.5.9 NAV-kontorene