Stavanger legevakt

Tjenestebeskrivelse

Stavanger legevakt skal sørge for nødvendig helsehjelp når hjelpen ikke kan vente til en får time hos fastlegen, og ikke er av en slik art at den skal gis på sykehus.

Legevakten er kommunens fremste øyeblikkelig hjelp- og beredskapsvirksomhet. Det er en virksomhet med varierende grad av aktivitet gjennom året og gjennom døgnet. Dette krever en robust bemanning og organisering, og samtidig en smidighet til å håndtere endringer.

Det er etablert to øyeblikkelig hjelp-plasser ved legevakten for pasienter som har behov for observasjon og utredning av uavklarte tilstander der sykehusinnleggelse ikke anses som nødvendig.

Stavanger legevakt er et interkommunalt samarbeid med Sola og Randaberg kommune. På Stavanger legevakt finner man også tjenestene voldtektsmottak, kriseteam og psykiatrisk sykepleier. Disse er i ulik grad interkommunale samarbeid mellom kommuner i Sør-Rogaland.

I forbindelse med implementering av nødnett, overtok Stavanger legevakt 1.9.2015 legevaktsentralansvar for kommunene Rennesøy, Finnøy, Kvitsøy og Hjelmeland. Stavanger legevaktsentral omfatter nå totalt ca. 180 000 innbyggere.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Ny akuttmedisinforskrift
I 2015 kom det ny akuttmedisinforskrift som skal bidra til at befolkningen mottar forsvarlige og koordinerte akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. I forskriften er det innført nye krav til organisering av kommunal legevaktordning. Disse omhandler både kompetanse- og opplæringskrav for legevaktpersonell, krav om svartid ved legevaktsentral og utrykningsplikt ved akutte hendelser. Særlig utrykningsplikten vil være kostnadsdrivende fordi den vil kreve bemannet legebil. Legebilen vil tidligst være i drift i løpet av 2016.

Voldtektsmottaket
Fra 1. januar 2016 overtar spesialisthelsetjenesten ansvaret for overgreps- og voldtektsmottak. Robuste og velfungerende mottak kan videreføres gjennom avtaler mellom kommuner og helseforetak, og Stavanger legevakt vil drifte voldtektsmottaket på vegne av Helse Stavanger. Det er noe usikkerhet knyttet til de økonomiske konsekvensene av endringen i driftsform. Rådmannen vil komme tilbake til dette på et senere tidspunkt.

LinjenrNetto budsjettramme for Stavanger legevakt 2016-20192016201720182019
Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 201531 20931 20931 20931 209
Endringer:
152Akuttmedisinsk forskrift, oppfølging og implementering1 7001 7001 7001 700
153Finansiering av øyeblikkelig hjelp-senger, fra øremerking til rammetilskudd4 8004 8004 8004 800
154Effektiviseringskrav−150−150−150−150
Sum totale interne overføringer stavanger legevakt550550550550
Korrigert netto budsjettrammer 2016-201938 10938 10938 10938 109
Tabell 5.23 Netto driftsramme for Stavanger legevakt 2016-2019. Beløp i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad.

 

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

5.6 Samfunnsmedisin 5.6 Samfunnsmedisin