Stavanger har en lavere befolkningsvekst enn de foregående årene. Usikkerheten knyttet til sysselsettings- og befolkningsutviklingen er stor, og formannskapet har i denne situasjonen bedt om at det utarbeides prognoser basert på scenarier som beskriver ulike utviklingsforløp. Dette arbeidet er igangsatt, men vil ikke bli ferdigstilt før handlings- og økonomiplanen vedtas.

I arbeidet med handlings- og økonomiplanen har rådmannen valgt å legge til grunn en dempet vekst de nærmeste år, basert på utviklingsbildet de to siste år, og spesielt det siste året. Det foreslås en dimensjonerende befolkningsvekst på 0,8 – 1,0 prosent for perioden 2016-2019. Dette er i underkant av resultatet på 1,0 prosent for 2014, og noe lavere enn det vedtatte prognosegrunnlaget på 1,3 prosent for samme år. Etter rådmannens vurdering vil dette være et realistisk utgangspunkt for beregning av inntekter og tjenestebehov de nærmeste år. Kommunen er opptatt av å være en positiv og kompetent samarbeidspartner i nødvendige omstillingsprosesser, og tilpasse aktiviteten til endrede behov i samfunnet. Det er ønskelig å være i forkant med planlegging, slik at det ligger til rette for utvikling. Gjennom planlegging for næringsutvikling i nye planer for Forus, i sentrum, og i Hillevåg/Mariero-området skapes rom for nye arbeidsplasser. Områdereguleringsplanen for Universitetsområdet skal gi nye utviklingsrammer for framtidens campus og nye muligheter for kompetanseutvikling. I tillegg prioriteres planer for boligbygging i alle bydeler.

Velfungerende transportsystemer skal være blant regionens konkurransefortrinn i framtiden. Bypakke Nord-Jæren er viktigste virkemiddel for å kunne realisere viktige transport-tiltak som bussvei, sykkelstamvei og transportkorridor vest. Kommunen deltar aktivt i regionale samarbeid om planer, utredninger og programmer.

På kulturområdet prioriteres blant annet arbeid med å styrke Stavanger som en attraktiv universitets- og studentby, med vekt på tiltak som bidrar til økt studenttrivsel. Nye lokaler for atelier og øvingslokaler for dansekunst skal etableres, og rådmannen fortsetter utredning om lokalisering av et nytt teaterbygg.

LinjenrNetto budsjettramme for Kultur og byutvikling 2016-20192016201720182019
Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2015199 099199 099199 099199 099
Endringer:
39Rogaland teater, prosjektmidler, Nytt teater−400000
167Digitalisering av byggesaksarkiv - endret fremdrift5 0005 000200200
168Interkommunal delplan (IKDP) Forus8505103500
169Opera Rogaland IKS, driftstilskudd100150250250
170Kultur, økt ramme300300300300
171Tilskudd til kulturinstitusjoner, justering i samsvar med statens bevilgninger 1 9501 9501 9501 950
172Sølvberget KF, videreføre tilskuddet på 2015-nivå−1 000−1 000−1 000−1 000
173Avsluttet prosjektfinansiering av museumsanleggene i Musegaten−450−450−450−450
174Obstfelderjubileum 2016500−300−300−300
175Eiendomsskatt, kontormessig oppjustering −250−250−250−250
176Taksering eiendomsskatt06 0006 0003 000
177Rammereduksjon−1 300−1 300−1 300−1 300
Korrigert netto budsjettrammer 2016-2019204 399209 709204 849201 499
Tabell 6.1 Netto driftsramme for Kultur og byutvikling 2016-2019. Beløp i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

6.1 Innledning 6.1 Innledning