Tjenestebeskrivelse

Kulturavdelingen skal legge til rette gode rammebetingelser for det etablerte kulturlivet og stimulere til nyskapende kunst- og kulturvirksomhet.
Stavanger er vertskommune for de store profesjonelle kulturinstitusjonene Stavanger Symfoniorkester, Rogaland Teater og MUST – Museum Stavanger. Kommunen bidrar økonomisk til driften av disse basert på fordelingsnøkler i inngåtte avtaler med staten og fylkeskommunen.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Bjergstedvisjonen
Tre år etter at de nye kulturinstitusjonene i Bjergsted ble ferdigstilt, viser publikumstall og tilbakemeldinger fra artister og kulturlivet for øvrig at visjonen om Bjergsted, som et nasjonalt kraftsenter for musikk og dans, langt på vei er oppfylt.

Tou-visjonen – Nye Tou
Prosjektering av atelierhusets første byggetrinn pågår, med sikte på ferdigstillelse i 2016.

En attraktiv by for kunstnere
I planperioden vil rådmannen prioritere etablering av arbeidslokaler. Utvikling av gode stipend- og tilskuddsordninger, og internasjonalt kunst- og kultursamarbeid blir også vektlagt. Kunstnerstyrt visning og formidling av kunst vil bli stimulert økonomisk så langt det er mulig.

Universitets- og studentbyen
Et av målene i kommunedelplanen for kunst og kultur, Kulturbyen Stavanger 2010-2017, er at Stavanger kommune i samarbeid med universitetet, høyskoler og studentorganisasjoner skal bidra til å skape en attraktiv universitets- og studentby. I planperioden vil kommunen arbeide med å følge opp Universitetsmeldingen og satsing på studenttrivsel.

Oppfølging av kulturarenaplanen – produksjonsløftet
Stavanger kommune sin kulturarenaplan for perioden 2013-2025 ble vedtatt av bystyret høsten 2012. Planen dokumenterer et behov for å tilrettelegge for egnede produksjonslokaler for kunstnere, og bystyret vedtok å gjennomføre et «produksjonsløft» i perioden 2013-2016 – atelierhus, øvingsfellesskap for rytmisk musikk og prøvelokale for dansekunst. Rådmannen prioriterer en videreføring av utbyggingen av atelierhuset, som også vil romme et prøvelokale for dansekunst. Det er ikke funnet rom for å starte arbeidet med øvingsfellesskapet i planperioden.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

6.2 Kultur 6.2 Kultur