Tjenestebeskrivelse

Kommuneplanavdelingen har ansvar for arbeidet med kommuneplanen og overordnede planer på kommunedelplannivå, utredninger og analyser. Avdelingen vedlikeholder og videreutvikler statistikk, framskrivinger og levekårsundersøkelsen. Dette inngår i beslutningsgrunnlaget for sentralt plan- og utredningsarbeid i kommunen.

Videre medvirker avdelingen i regionale og nasjonale oppgaver, samt er en aktiv part i interkommunale planer, og deltar i faglig nettverksarbeid.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Ny kommunal planstrategi
Plan- og bygningsloven stiller krav om rullering av kommunal planstrategi innen første år av hver valgperiode. I planstrategien vurderes behovet for planer i valgperioden, og oppgaver gis en prioritering. Ny planstrategi skal utarbeides og vedtas innen høsten 2016. Ambisjonsnivået for planoppgaver må tilpasses tilgjengelige ressurser.

Planstrategien skal også ta stilling til behovet for revisjon av kommuneplanen, og omfanget av revisjonsarbeidet. Det er sannsynlig at det igangsettes arbeid med ny kommuneplan i 2017.

Pågående planprosesser
Kommunedelplan for Stavanger sentrum skal legges ut på en ny høring i 2016, og deretter forberedes for sluttbehandling.

Kommunen deltar i arbeidet med Interkommunal kommunedelplan for Forus sammen med Sandnes og Sola. Planprogram vedtas høsten 2015, og det utarbeides scenarier, utredninger og et planforslag i 2016. Arbeidet planlegges ferdigstilt i 2018.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

6.3 Kommuneplan 6.3 Kommuneplan