Tjenestebeskrivelse

Byplanavdelingen tilrettelegger for vern og utbygging i kommunen i samsvar med lokale og sentrale mål og vedtak. Avdelingen er faginstans for arkitektonisk, estetisk og miljømessig utvikling, og samordner byens infra- og bebyggelsesstruktur. Avdelingen utarbeider og tilrettelegger for politisk behandling av offentlige og private reguleringsplaner med konsekvensutredninger som følger disse planene. Tjenestene reguleres i plan- og bygningsloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven.

Gjennom fysisk planlegging bidrar avdelingen til at kommunen når sine mål for samfunnsutviklingen. Kommunens områdereguleringsplaner danner grunnlag for tilrettelegging og utbygging, og en mer forutsigbar behandling av private detaljreguleringsplaner.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Avdelingen prioriterer planer for boligbygging, både i utbyggingsområdene, byomformingsområdene og enkeltprosjekter i den utbygde byen. Planer for å sikre offentlig og privat tjenesteyting, tilgjengelighet til rekreasjonsområder, friområder og nærservice, er også en del av tilrettelegging for økt boligutbygging. I tillegg er det behov for å oppdatere eldre planer, og utarbeide nye planer for områder som trenger nye utviklingsrammer. Planene skal ta hensyn til kapasitet i offentlig infrastruktur, vern, kultur og næringsutvikling, og danne et godt grunnlag for søknader om utbygging. Kvalitet i uterom og møteplasser, og høy miljømessig og estetisk kvalitet i bebyggelse og omgivelser, er en konstant utfordring når byen skal fortettes. Dette er tema som krever vesentlige ressurser i planprosessene.

Byplanavdelingen illustrerer prinsipper og utarbeider mulighetsstudier i tilknytning til planarbeid. I denne perioden vil dette f.eks. gjelde planer for Marieroområdet, områdene langs Lagårdsveien, Nytorget, Forus øst og universitetsområdet. Det utføres også utredninger av lokaliseringsalternativer for større private og offentlige bygg.

Områderegulering
Arbeidet med områdereguleringer for nye utbyggingsområder og byomformingsområder vil ha høyest prioritet i perioden. I tillegg vil planer for utvikling av sentrum og studentboliger ha høy prioritet. Eksempler på områdereguleringer som vil bli prioritert er Madla-Revheim, Dusavik 1 og 2, Forus øst, Universitetsområdet og Stavanger stasjon. Planarbeid med områderegulering går over flere år.

Oppdatering av planer
Å oppdatere eldre planer er svært viktig for å gi forutsigbarhet i søknader om deling og byggetillatelser. I tillegg er det behov for planer i uregulerte områder og byfornyelsesområder, og vurdering av områder til vern. Aktuelle oppdateringsplaner i denne handlings- og økonomiplanperioden er bl.a. planer for Vestre Platå, Misjonsmarka, deler av Hinna, Kristianslyst og deler av Madlamark.

Planer uten utnyttingsgrad
Rådmannen har som mål å årlig oppdatere planer uten utnyttingsgrad. Kommune har en rekke eldre reguleringsplaner hvor det ikke er angitt utnyttingsgrad, og som dermed er ugyldige som grunnlag for tiltak. Dersom kommunen skal kunne gi tillatelse til tiltak, må planen først bli endret, og få en utnyttelsesgrad. Endringen må gjøres som en full reguleringsprosess. Det er mulig å søke om dispensasjon fra kravene i kommuneplanen om regulering, hvis forholdene er velbegrunnet.

Private planer
Rådmannen vil legge til rette for nødvendige tiltak slik at alle planer behandles innenfor lovens krav om tidsfrister. Kommunen gjør dette med vekt på å gi kvalitetsmessig grundig og forutsigbar behandling av private forslag, og for søknader om deling.

Stavanger kommune skal behandle mange private planer i perioden. Blant annet kommer planer for bolig- og næringsbygging i Hillevåg, Sandal, Storhaug Øst, Bjergsted, Mariero, Kvernevik, Kalhammeren, Paradis, Jåttåvågen og Forusområdet. I tillegg kommer det flere planer i sentrum for hotell, kontor, bolig og forretning.

Andre oppgaver
Byplanavdelingen er involvert i en rekke arkitektkonkurranser både i offentlig og privat regi. Dette gjelder både utforming/godkjenning av program, utlysing og juryering. Arbeidet med en arkitekturpolitikk for Stavanger er i gang, og avdelingen er involvert i arbeidet med kommunens byggeskikkpris.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

6.4 Byplan 6.4 Byplan