Tjenestebeskrivelse

Transportplanavdelingen har ansvar for transportfaglige spørsmål, og et særlig ansvar for å sikre gode vilkår for miljøvennlig transport i overordnede planer og reguleringsplaner. Avdelingen deltar i arbeidet med Bypakke Nord-Jæren sammen med nabokommunene, Statens vegvesen og fylkeskommunen.

Prioriterte oppgaver i planperioden

En bærekraftig byutvikling omfatter blant annet at kommunen prioriterer miljøvennlig transport i planer og prosjekter. Stavanger og storbyområdet har forpliktet seg til 0-vekst målet, det vil si at veksten i transportbehovet skal skje ved at flere går, sykler og reiser kollektivt. Byutviklingsstrategien, som er et hovedgrep i kommuneplanen, er et viktig virkemiddel for å få dette til. Strategien innebærer å legge til rette for den høyeste arealutnyttelsen i de beste kollektivaksene.

Bypakke Nord- Jæren
Bypakke Nord-Jæren er oversendt Samferdselsdepartementet, og stortingsbehandlingen er forventet å finne sted våren 2016. Bypakke Nord-Jæren er forutsatt å avløse Jærenpakke 1 fra 01.01.2017.

Arbeidet med bymiljøavtaler har startet opp, men forhandlingene kan først avsluttes når Bypakke Nord-Jæren er vedtatt av Stortinget. Et viktig mål med avtalene er å få bedre samordning av areal- og transportplanlegging på en måte som legger til rette for mer kollektivtransport.

Kollektivplanlegging
Regjeringen har lansert en handlingsplan for å finansiere kollektivutbygging i de fire største byene i Norge. Det statlige tilskuddet til fylkeskommunal utbygging av infrastruktur for bussveien vil dekke 50 % av investeringskostnadene.

Bussvei 2020 er et prosjekt ledet av fylkeskommunen. Målet er å åpne bussveien mellom Stavanger og Sandnes, og fra Stavanger sentrum til Hafrsfjord bru, innen juni 2021. Kollektivfeltene vil bli tatt i bruk etter hvert som de blir bygget.

Det pågår to reguleringsplan-prosesser for kollektivfelt og oppgradering av sykkeltilbudet langs rv. 509. Både reguleringsplan fra Sundekrossen fram til Søra Bråde, og reguleringsplanen for strekningen videre fram til Ragbakken vest, vil bli vedtatt i 2016. Det pågår samtidig arbeid med to reguleringsplaner for kollektivfelt og oppgradert sykkeltilbud på fv. 44, fra Sandnes grense og fram til Diagonalen. Planene er på høring og vil bli lagt fram for sluttbehandling nyåret 2016.

Planarbeidet for kollektivfelt gjennom Jåttåvågen har startet opp og planprogrammet vil bli fastsatt i 2016.

Sammen med Rogaland fylkeskommune og nabokommunene har Stavanger kommune fått tildelt midler fra den statlige ordningen Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. I 2016 vil midlene blant annet bli brukt til å finansiere kollektivfelt fra Mariero til Vaulen, forbedre gangadkomst til utvalgte bussholdeplasser og øke frekvensen på noen bussruter. Grunnerverv og prosjektering for utbedring av Gamleveien med utvidelse av kjørebanen, fortau, holdeplasser etc. vil starte i 2015 og bygging vil kunne starte i 2016.

Sykkelplanlegging
Målet i sykkelstrategien for Stavanger er å øke hverdagsreiser på sykkel fra 12 % til 16 % innen 2016. Reisevaneundersøkelsen for 2014 viser allerede en økt sykkelandel til 15 %. Strategiene er fysisk tilrettelegging, drift og vedlikehold, skilting og informasjon. For å følge opp sykkelstrategien har kommunen etablert sykkelprosjektet.

Planen for sykkelstamveien fra Schancheholen til Sørmarka forventes vedtatt på nyåret 2016. Reguleringsplan med konsekvensutredning for hovedsykkelruten mellom Litle Stokkavatnet og Tasta vil pågå i 2016.

Overordnet veinett i regionen
Anleggsarbeidet for Ryfast og Eiganestunnelen vil pågå i hele planperioden. Størrelsen og kompleksiteten i disse prosjektene medfører en del oppfølgingsoppgaver. Arbeidet med reguleringsplan 2551 E39 Smiene–Harestad pågår, og den delen som gjelder Stavanger kommune kommer på høring i 2016. Reguleringsplanen for transportkorridor vest fra Hafrsfjord bru og fram til grense med Randaberg pågår. Framdriftsplanen må trolig justeres som resultat av tilpasning til bussvei på deler av strekningen.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

6.5 Transportplan 6.5 Transportplan