Tjenestebeskrivelse

Byggesaksavdelingen ivaretar samfunnets interesser og krav til byggverk slik disse er nedfelt i plan- og bygningsloven. Søknader om tiltak skal behandles i tråd med god forvaltningsskikk, i samsvar med regelverket og gjeldende kommunale vedtak. Alle berørte parter skal få sine interesser vurdert.

Byggesaksavdelingen har som mål å:

  • holde egenpålagt saksbehandlingstid på fire uker
  • foreta tilsyn i minst 20 % av sakene
  • ha spesiell oppmerksomhet på byggesaker innenfor trehusbyen og ulovlig bruk av bygg

Prioriterte oppgaver i planperioden

Saksbehandlingstid
Avdelingen prioriterer kort saksbehandlingstid og effektive arbeidsrutiner. Stortinget har vedtatt skjerpede krav til saksbehandlingstid for byggesaker med dispensasjon. Avdelingen må derfor ha skjerpet innsats på saksbehandlingstid for ikke å tape gebyrinntekter. I saker som krever politisk behandling blir dette en utfordring pga. perioder med lang tid mellom de politiske møtene og møter med oppsatt befaring.

Tilsyn
Kommunal- og regionaldepartementet har lagt opp til en hyppigere endring av lov og forskrifter, blant annet innenfor krav til tilsyn, energi og universell utforming. Det innebærer at avdelingen må påregne mer tid til opplæring, og arbeid med oppdatering av det interne kvalitetssystemet.

Byggesaker, ulovlighetsoppfølging og inntjening
Søknadsplikten for mindre bygg og tilbygg er fjernet. Det betyr at færre saker kommer til behandling. Kommunen har samtidig fått krav om å utføre flere tilsyn og ulovlighetsoppfølginger i slike saker. Kommunen veileder også flere byggherrer nå enn tidligere. Avdelingen registrerer fortsatt tegninger og bygningsopplysninger i matrikkelen for disse sakene. Totalt sett medfører endringen ikke noen reduksjon av arbeidsmengden i slike saker selv om godkjenningsdelen blir tatt bort.

Gebyrinntektene for disse sakene faller bort. Det er åpning for at dette kan kompenseres i form av såkalt overhead-påslag, kostnader som ikke er direkte knyttet til behandlingen av den enkelte sak, på de øvrige gebyrene.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

6.6 Byggesak 6.6 Byggesak