Tjenestebeskrivelse

Geodata skal sikre at politikere, administrasjon, byens innbyggere og næringslivet har tilgang til pålitelig og fullstendig informasjon om bygninger, eiendommer, planinformasjon, topografi og andre tema. Denne oppgaven forvalter avdelingen via et geografisk informasjonssystem hvor digitale kart- og matrikkeldata er de viktigste elementene.

I tillegg skal avdelingen levere tjenester til politikere, administrasjon, byens innbyggere og næringsliv knyttet til eiendomsutvikling og drift, beredskap og miljø- og landbruksforvaltning. Her inngår oppmålingsforretninger, seksjoneringer, salg av digitale og analoge kartprodukter og salg av meglermapper.

Geodataavdelingen skal:

  • holde lav saksbehandlingstid på lovpålagte oppgaver
  • sørge for at fakturagrunnlaget for eiendomsskatt har god kvalitet
  • sørge for at kart og matrikkel til enhver tid er så oppdatert som mulig

Prioriterte oppgaver i planperioden

Kartløsning
Geodataavdelingen tilbyr hjelp til de virksomhetene i kommunen som trenger temakart for å vise geografiske plasseringer på sine hjemmesider, for eksempel plassering av alle barnehager eller lignende.

Vegnett
I planperioden vil Geodataavdelingen, i samarbeid med Park og vei og Transportplan, jobbe for at Norsk Vegdatabank (NVDB) skal være mest mulig à jour med både restriksjonsdata og veigeometri. Dette vil sikre at både utrykningskjøretøy og andre finner fram på en enklere måte. Stavanger har som eneste kommune i landet tilgang til å redigere veilenker direkte i NVBD.

Kartlegging
Det digitale grunnkartet holdes à jour gjennom årlige oppdateringer. Samtidig får kommunen nye fotografier som blir satt sammen til et kart (ortofoto) som gjengir situasjonen på fotograferingsdato. Disse oppdaterte dataene er til stor nytte for saksbehandlere og andre. I tillegg leverer kommunen dataene mot betaling til Norge Digitalt slik at de blir tilgjengelige for offentlige brukere over hele landet.

Digitalisering
I forbindelse med digitalisering av eiendomsarkivene, vil både målebrevsarkivet og seksjoneringsarkivet bli ryddet og klargjort for skanning. Dette gjøres i tett samarbeid med valgt leverandør.

Sentralt Stadsnamnregister (SSR)
Det er store forskjeller på skrivemåten på stedsnavn i Stavanger. Samme navn kan ha flere skrivemåter som er i bruk. Mange navn er også feilplasserte i kartet. Det er startet opp et prosjekt sammen med kartverket hvor det forsøkes å rydde opp i alle navn og få en god og konsistent navnebase i SSR til offentlig bruk. Dette vil lette arbeidet med navn på kart, navn på nye prosjekt og dempe bruken av feil og ikke godkjente navn. Det vil også hjelpe utrykningskjøretøy å finne fram til riktig sted.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

6.7 Geodata 6.7 Geodata