Tjenestebeskrivelse

Utbygging og Juridisk følger opp utbyggingspolitikken ved å koordinere kommunens utbyggingsoppgaver og legge til rette for nybygging. De to stabene har ansvar for kommunens ubebygde eiendommer, og andre eiendommer som skal utvikles.

Utbygging og Juridisk sikrer arealer og tomter til kommunale behov for teknisk-, grønn- og sosial infrastruktur som veier, parker, skoler, sykehjem, kommunale boliger og idrettsanlegg.

I tillegg følger Utbygging opp gjennomføringen av prioriterte utbyggingsprosjekter som Bjergstedvisjonen, Stavanger Forum og Nytorget.

Juridisk stab arbeider i hovedsak med kjøp, salg og avtaleinngåelser knyttet til eiendom, men er også rådgiver for andre avdelinger i kommunen. I tillegg forvalter staben kommunens skjenkepolitikk og leder Friområdeprosjektet.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Tomter til offentlige formål 
Rådmannen skal anskaffe tomt til ny skole på Storhaug. Samtidig må det legges tilrette for et langsiktig løp for å kunne sikre nye arealer til skoler, barnehager, bofelleskap og sykehjem, parker og friområder og idrettsanlegg. Det er et langsiktig behov for oppkjøp av areal til offentlige formål blant annet i Jåttå Nord, på Madla/Revheim og i Hillevåg.

Rådmannen vil arbeide for å finne arealeffektive løsning, der samlokalisering, sambruk og gjenbruk er aktuelle virkemidler.

Bystyrets målsetting om å tilrettelegge for 1250 nye boliger i året i Stavanger betyr at det blir viktig i perioden å holde trykket oppe på arbeidet med planer, utredninger og avtaler i de prioriterte utbyggingsområdene. Sosial boligutbygging er et satsningsområde. Kommunen må sørge for tomter til et etablererboliger, omsorgsboliger både i kommunal og privat regi, og studentboliger.

Byomforming
Bystyret har i forbindelse med rullering av kommuneplan 2015-2030 vedtatt at 70 prosent av utbyggingen skal skje innenfor den utbygde by. I de siste ti årene har nærmere 80 prosent av utbyggingen skjedd her.

Stavanger kommune skal fortsatt være aktiv i å legge til rette for utbygging i Jåttåvågen og i Storhaug Øst (Urban Sjøfront). I Jåttåvågen vil utfylling av masser fra Ryfast og klargjøring av området for utbygging av Jåttåvågen 2, nordre del av Jåttåvågen, være prioritert. I Urban Sjøfront vil kommunen fortsatt ha ansvar for å opparbeide all overordnet teknisk og grønn infrastruktur i takt med utbyggingen som skjer der. Det gjelder blant annet ny park langs Leirvigsbukta, ny pumpestasjon og tomt for beredskapsbrannstasjon. Kommunen skal også sikre areal for ny barneskole for Storhaug i dette området.

Bystyret har i forbindelse med rullering av Utbyggingsplanen i 2014 vedtatt å også prioritere Paradis – Hillevåg og på Forus Øst. Utbyggere i disse områdene har en forventning om at kommunen bidrar i tilrettelegging av utbyggingen her. Det samme gjelder i prioriterte delområder og prosjekter i Stavanger sentrum, som Nytorget, Bjergsted og trolig tomt for nytt teater.

Eiendomssalg
Det arbeides kontinuerlig og aktivt med å oppnå salg av eiendommer og tomter i henhold til bystyrets vedtak i sak 184/14. Her inngår blant annet salg av: Bybergstykket i Bjergsted, Hermetikklaboratoriet og –fagskolen, 2. etasje av Utenriksterminalen, Norges Bank-bygget og hotelltomten i Bjergsted.

Tilrettelegging for en ny politisk beslutning om folkebad inngår i prioriterte oppgaver.

Juridisk forsetter arbeidet med å koordinere og administrere kommunens innsats og interesser i Ryfastprosjektet, i Forumområdet og overfor til Stavangerregionen Havn IKS.

Alkohol- og skjenkepolitikk
Det er en prioritert oppgave å revidere skjenkeretningslinjene til Stavanger kommune. Nye skjenkeretningslinjer skal vedtas i løpet av 1. halvår 2016 og alle salgs- og skjenkebevillinger skal deretter fornyes.

Grunnerverv for vei, gang- og sykkelvei
Juridisk inngår avtaler og foreta grunnerverv for å utvide veien og etablere gang- og sykkelsti på strekningene/stedene; Gamleveien, Krossbergveien, Liveien og Holmeegenes.

LinjenrNetto budsjettramme for Utbygging og juridisk 2016-20192016201720182019
Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2015−2 830−2 830−2 830−2 830
Endringer:
178Effektiviseringskrav Stab BMU, Miljø og Utbygging−10−10−10−10
179Bortfall av leieinntekter2 0002 0003 8004 300
Korrigert netto budsjettrammer 2016-2019−840−8409601 460
Tabell 7.1 Netto driftsramme for Utbygging og juridisk 2016-2019. Beløp i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

7.2 Utbygging og Juridisk 7.2 Utbygging og Juridisk