Tjenestebeskrivelse

Miljø- og renovasjonsavdelingen arbeider med tema relatert til miljø og bærekraftig utvikling og er rådgiver og pådriver for at miljøtiltak gjennomføres som en del av den daglige planleggingen, forvaltningen og driften i kommunen. En bærekraftig samfunnsutvikling imøtekommer behovene til dagens generasjon, uten å redusere og ødelegge kommende generasjoners muligheter for å dekke sine behov. Kommunens Klima- og miljøplan 2010-2025 er det overordnede dokumentet for arbeidet.

Avdelingen sørger også for at innbyggerne i Stavanger har kostnadseffektive og miljøvennlige avfallstjenester preget av et høyt servicenivå. Avdelingen har ansvar for all innsamling av husholdningsavfall og driver informasjons- og motivasjonstiltak for avfallsminimering og økt kildesortering. Renovasjon er også myndighet i saker knyttet til forurensning og forsøpling. Avdelingen kjøper inn alle innsamlings- og behandlingstjenester fra private eller interkommunale avfallsselskap. Tjenesten er gebyrfinansiert med hjemmel i Renovasjonsforskriften.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Miljø
Avdelingen skal gjennomgå klima- og miljøplanens målsetninger og tiltak i de ulike temaområdene, og vurdere graden av måloppnåelse og behov for nye tiltak. Måleindikatorer til rapportering på klima- og miljøområdet skal videreutvikles.

Erfaringene fra det avsluttede prosjektet Framtidens Byer vil benyttes i kommunens klima- og miljøarbeid, og arbeidet i Agenda 21-utvalget, som arbeider for å fremme lokalt miljøengasjement videreføres.

Avdelingen Miljøsertifiserer og resertifisere virksomheter (Miljøfyrtårn og Grønt Flagg) og gir miljøveiledning internt og eksternt, blant annet ved å gjennomføre inspirasjonsarrangement som Miljøsøndag.

Samarbeid innen bredden av kommunal virksomhet og eksternt med bedrifter og andre aktører, blant annet Fylkeskommunen, skal fremme kollektivtransport, og øke andel syklende og gående.

Kartlegging av forurensing i havnebassenget fortsetter, for å samle kunnskap som skal gi grunnlag for anbefalinger om tiltak. Prosjektet er støttet av Miljødirektoratet.

Arbeidet med å sikre god luftkvalitet, blant annet gjennom kampanjer som stimulerer til økt bruk av piggfrie dekk fortsetter.

Avdelingen viderefører Internasjonalt samarbeid, blant annet om bruk av midler i klimakvoteprosjektet gjennom kommunens samarbeid med vennskapsbyene. Kommunen skal også delta i nettverkssamarbeid, blant gjennom medlemsskap i Eurocities.

Renovasjon
Renovasjon skal utrede hvilke omlegginger som må til for innsamlingen av husholdningsavfall i kommunen når IVAR setter i gang driften av det nye sorteringsanlegget for restavfall (Forus) og biogassanlegget for organisk avfall på Grødaland. Gjennomføre nødvendige tilpasninger.

Det skal sørges for god avvikling av de rundt 60 ubetjente miljøstasjonene for plast-, metall og glassemballasje når sorteringsanlegget settes i drift.

Avdelingen skal tilrettelegge for en effektiv innsamlingsordning for glassfraksjonen. Glass kan ikke leveres til utsortering i sorteringsanlegget. Henteordningen «hentavfall.no», der abonnenter kan bestille henting av grovavfall, hageavfall, tøy og farlig avfall vil driftes og videreutvikles i planperioden.

Det skal gjennomføres informasjonstiltak for avfallsminimering og økt kildesortering i dialog med nabokommuner og IVAR.

Avdelingen skal delta i nasjonale og internasjonale prosjekt som Smart Cities.

LinjenrNetto budsjettramme for Miljø 2016-20192016201720182019
Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 20154 6554 6554 6554 655
Endringer:
178Effektiviseringskrav Stab BMU, Miljø og Utbygging−20−20−20−20
Korrigert netto budsjettrammer 2016-20194 6354 6354 6354 635
Tabell 7.2 Netto driftsramme for Miljø 2016-2019. Beløp i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)
LinjenrNetto budsjettramme for Renovasjon 2016-20192016201720182019
Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2015140140140140
Standard- og volumendringer:
226Økt leveringsgebyr og mengde til IVAR7001 5003 0004 500
227Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning3 7756 6309 02711 767
228Kalkulerte finanskostnader−420−410−401−391
229Generell prisstigning innkjøpte varer og tjenester688668−748−135
230Gebyrer/generell gebyrøkning−4 420−7 810−12 120−16 720
231Bruk/avsetning til selvkostfond−323−5781 242979
Korrigert netto budsjettrammer 2016-2019140140140140
Tabell 7.3 Netto driftsramme for Renovasjon 2016-2019. Beløp i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

7.3 Miljø og renovasjon 7.3 Miljø og renovasjon