Tjenestebeskrivelse

Stavanger eiendom forvalter og eier alle kommunale bygg på vegne av kommunen. Det dreier seg om ca. 2 500 boliger og 500 andre bygg, som skoler, sykehjem, barnehager med mer. Bygningsmassen har et samlet areal på nærmere 800 000 m2, og antatt verdi er over kr 14 mrd.

Stavanger eiendom har også ansvar for planlegging, prosjektering og gjennomføring av de kommunale byggeprosjektene, herunder selvbyggerordningen.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Vedlikehold av bygg
Rådmannens forslag innebærer i all hovedsak økt tjenestetilbud i form av at flere nye bygg og anlegg ferdigstilles og tas i bruk. For rådmannen er det viktig å prøve å forhindre at vedlikeholdsetterslepet øker og ett av tiltakene er å budsjettere med middels Holte sats. I gjeldende handlings- og økonomiplan vedtok bystyret en opptrapping av vedlikeholdsbudsjettet fra 2016. Den generelle vedlikeholdsrammen foreslås økt med kr 18,2 mill. i 2016, kr 33,2 mill. i 2017 og 2018 samt kr 43,2 mill. i 2019. For 2016 vil kommunen motta en «tiltakspakke for økt sysselsetting» på totalt kr 12,7 mill. som følge av forslag til statsbudsjett 2016. Rådmannen foreslår at kr 6,75 mill. benyttes til generelt vedlikehold, mens den resterende summen av tiltakspakken benyttes til renter og avdrag på framskyndelse av rehabiliteringsprosjekter. Styrkingen til generelt vedlikehold tilsvarer bortfallet av momskompensasjonen for kommunale boliger.

Dokumentkrav
Stavanger eiendom må på grunn av frister gitt av tilsynsmyndigheter, prioritere å oppfylle stadig nye forskrifter og tilsynskrav foran annet vedlikehold. Dokumentasjonskrav er blitt en stadig større del av eiendomsforvaltningen, både offentlig og privat. Stadig oftere må kommunen fremskaffe ny dokumentasjon på eksisterende tekniske anlegg. Dette kan skyldes utgått dokumentasjon, manglende dokumentasjon på gamle bygg eller nye forskriftskrav. Nye lover og forskriftskrav medfører ofte kostnader som ikke fullfinansieres med økte bevilgninger, og dette må da dekkes på vedlikeholdsbudsjettet.

Nye eksempler er krav til energimerking, radonmåling, brannvern og tekniske installasjoner. Det er også kommet forskriftskrav til universell utforming, som vil kreve mye ressurser de neste ti årene. Et annet kostbart dokumentasjonskrav, er krav til dokumentasjon på sprinkleranlegg til brannslokking. Dette er komplekse anlegg som må dokumenteres i etterkant, da slik dokumentasjon ikke har vært vanlig i bransjen.

Oppdaterte bygg
Både virksomhetene og brukerne har behov for at byggene tilpasses nye behov og krav, for eksempel på grunn av endrede pedagogiske metoder, som følge av teknisk og teknologisk utvikling eller effektiviseringsbehov. Det er vanskelig å finne rom for slike påkostninger på vedlikeholdsbudsjettet, selv om det er åpenbart at de vil være både lønnsomme og gi økt nytte. Det vil i perioden bli forsøkt å prioritere de mest nødvendige og mindre kostnadskrevende tiltakene.

Større byggeprosjekter
Stavanger eiendom gjennomfører flere store byggeprosjekter i perioden. Lervig sykehjem, Nye Gamlingen, utbygging av Eiganes skole, to nye brannstasjoner og tilbygg på Kannik skole er eksempler på dette. Det er planlagt rundt 70 byggeprosjekter i alt.

Styrke anbudskompetansen
Stavanger eiendom arbeider kontinuerlig for å bli en enda bedre byggherre, blant annet gjennom å styrke bestillerkompetansen innen både totalentrepriser og delte entrepriser. De forskjellige anbudsformene har ulike utfordringer, og det arbeides derfor med å lage systemer som gjør at Stavanger kommune setter seg i best mulig stand til å få levert den varen som er bestilt.

Energioppfølging i kommunale bygg
Det arbeides aktivt med å redusere energiforbruket i kommunens bygningsmasse med energioppfølging og sentral styring fra driftssentralen. Stavanger eiendom vil i perioden prioritere å knytte flest mulig av kommunens bygg til denne sentralen. Energiforbruk og klimaregnskap skal kunne registreres for alle de tilkoblede byggene.

Energisentralen for Forum-området
Driftssentralen i Stavanger eiendom vil overta driftsansvaret for Stavanger Forum sin energisentral i 2016.

Triangulum: Ny energisentral
Driftssentralen i Stavanger eiendom vil i perioden også arbeide aktivt med gjennomføring av Stavanger kommunes deloppgave i fyrtårnprosjektet Triangulum. Det er et mål å etablere en ny energisentral i Olav Kyrresgate 19 (svømmehallbygget) innen mai 2017, der 75 prosent av energien skal være fornybar. Energisentralen skal betjene varme og kjøling til et bygningskompleks på totalt 52 000 m2. Av dette er 21 900 m2 kommunens administrasjonsbygg rådhuset, Olav Kyrresgate 19 og 23 og Stavanger svømmehall.

Gjennom Triangulum-prosjektet er Stavanger blitt europeisk «fyrtårnsby» innen fagområdet smarte byer og samfunn (Smart Cities and Communities SCC). Formålet med prosjektet er å utvikle og implementere integrerte løsninger for energi, IKT og mobilitet. Utgangspunktet er utlysning av Horisont 2020-programmet, EU sitt forsknings- og innovasjonsprogram, der offentlig sektor utfordres til å ta et større samfunnsansvar. Ordføreravtalen forplikter kommunen og stiller krav om å nå klima- og transportmål.

Triangulum gir læringsmuligheter på tvers av organisasjoner i form av økt kunnskap om samarbeid, regional samhandling og forståelse for mulighetene deltakelse i EU-prosjekter gir. Med flere av oppgavene Triangulum skal løse, vil en høste erfaring som kan gi økt engasjement innenfor både miljø, klima og velferd. Triangulum vil gi mulighet til å etablere felles fora, styrke kompetansen og etablere en strategisk overbygning for kommunens internasjonale engasjement. Dette kan føre til ytterligere synergier, som er positive for regionen.

LinjenrNetto budsjettramme for Stavanger eiendom 2016-20192016201720182019
Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2015−306 763−306 763−306 763−306 763
Driftskonsekvenser av investeringer:
60Vedlikehold- og renholdsutgifter til nye bygg7 75031 10033 25043 500
62Olav Kyrres gate 19, økt husleie i forbindelse med rehabilitering 2 3006 8502 8500
Endringer:
201Forsikring bygg200400600800
202Husleieinntekter, bofellesskap og omsorgsboliger, volumvekst−3 600−4 050−4 050−4 050
203Private ideelle sykehjem, nødaggregat engangsutgift i 2015−4 500−4 500−4 500−4 500
204Økt vedlikehold for administrasjons- og formålsbygg18 20033 20033 20043 200
205Drift av 12 nødaggregat, private og kommunale sykehjem750750750750
206Utleieformål, reduksjon i leieinntekter2 1002 1002 1002 100
207Tiltakspakke økt sysselsetting6 750000
208Planlegging- og utredningskostnader til diverse bygningskategorier200200200200
209Effektiviseringskrav−1 140−1 140−1 140−1 140
Sum totale interne overføringer stavanger eiendom−6 750−6 750−6 750−6 750
Korrigert netto budsjettrammer 2016-2019−284 503−248 603−250 253−232 653
Tabell 7.4 Netto driftsramme for Stavanger eiendom 2016-2019. Beløp i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

7.4 Stavanger eiendom 7.4 Stavanger eiendom