Tjenestebeskrivelse

Idrettsavdelingens oppgave er å legge til rette for idrettsaktivitet på kommunens utendørs idrettsanlegg, i idrettshaller, svømmehaller og skolelokaler.

Avdelingen fordeler treningstid til brukerne av anleggene. Idrettsrådet i kommunen vil fra 2016 overta ansvaret for å tildele treningstid på utendørsanleggene og i idrettshallene til den organiserte idretten på kveldstid.

Avdelingen har også ansvar for å levere brukertjenester til idrettslagene og andre brukere, i forbindelse med ulike arrangement i idrettsanleggene.

Andre viktige oppgaver er å fordele ulike tilskudd og å gjennomføre behovsanalyser som grunnlag for politiske beslutninger om utbygging av nye idrettsanlegg.

Prioriterte oppgaver i planperioden

AktivBy som bookingsystem og informasjonsverktøy   

Idrettsavdelingen ønsker å videreutvikle bookingsystemet og informasjonsverktøyet AktivBy, og gjøre det mer brukervennlig, slik at flere tar det i bruk. Det vil spare kommunen for unødig administrasjon og gi idretten et enda bedre administrasjons- og informasjonsverktøy overfor medlemmene.

Følge opp fagplanen for idrett 2014-2029  

Tilrettelegging for nye idrettsanlegg som er vedtatt og prioritert i Fagplan for idrett 2014-2029 vil ha prioritert. Svømmehallen i Kvernevik åpner våren 2016, og svømmeanlegget Gamlingen åpner i 2017.  Videre planlegging og tilrettelegging for realiseringen av et folkebad blir også prioritert.

Opprettholde og utvikle aktiviteten i de nye hallene   

Idrettsavdelingen vil arbeide for å opprettholde og utvikle tilbudet vi har i de nye private og kommunale idrettshallene.

LinjenrNetto budsjettramme for Idrett 2016-20192016201720182019
Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2015120 856120 856120 856120 856
Driftskonsekvenser av investeringer:
54Hetlandshallen, dobbel idrettshall001001 200
55Nye Gamlingen02 9005 0005 000
56Kvernevik svømmehall2 6503 5503 5503 550
57Hundvåg svømmehall1 4001 4001 4001 400
58Skateanlegg på Tasta, drift fom. Juni 2016175300300300
59Stavanger svømmehall, reduserte inntekter på grunn av rehabilitering 9003 7003 7000
Endringer:
189Leieinntekter ONS i 2016 og 2018−1 0500−1 0500
190Økte billettinntekter i svømmehallene−800−1 300−1 800−1 800
191Opphør av tilskudd til Beach volleyball World Tour Stavanger i 20170−2 500−2 500−2 500
192Bortfall av leieinntekter OTD i 2016 og 201870007000
193Redusert tilskudd større idrettsarrangement−1 000−1 000−1 000−1 000
194Rammereduksjon Stavanger natur- og idrettsservice KF−200−200−200−200
195Bortfall av billettinntekter på Gamlingen2 2001 70000
196Indeksregulering Oilers investa AS300450550650
197Drift av idrettshall Siddishall (avtale signert i 2015)1 5001 5001 5001 500
198Revidering av avtaler med Stiftelsen Stavanger ishall−1 000−1 000−1 000−1 000
199Samdrift mellom svømmehall og idrettshall på Kvernevik og Hundvåg−800−1 000−1 000−1 000
200Effektiviseringskrav−115−115−115−115
Korrigert netto budsjettrammer 2016-2019125 716129 241128 991126 841
Tabell 7.6 Netto driftsramme for Idrett 2016-2019. Beløp i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

7.6 Idrett 7.6 Idrett