Tjenestebeskrivelse

Vann og avløp har ansvaret for Stavanger kommunes vann- og avløpsanlegg og tjenester forbundet med utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av disse. Virksomheten er gebyrfinansiert med hjemmel i Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter. Vann og avløp har også en rekke tilsynsoppgaver, og er organisert etter bestiller- utførermodellen. Prosjektering og anleggsutførelse av investeringsprosjektene ivaretar Plan- og anleggsavdelingen.

Oppgavene som prioriteres er vedtatt i Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp – og gjennom overordnede pålegg og direktiver.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Klimautfordringer
Vann og avløps hovedforpliktelse, som er å levere vann og motta avløpsvann på en forsvarlig måte, blir påvirket av klimaendringene. For best mulig sikring mot uønskede klimakonsekvenser vil Vann og avløp prioritere arbeidet med å se til at arealplanleggingen i kommunen tar hensyn til flomveier og metoder for å fordrøye og forsinke vannet.

Mer nedbør og høyere vanntemperatur i ferskvannkilden påvirker kvaliteten på vannet ut til abonnentene. Hyppigere forekomster av store nedbørsmengder på kort tid gjør at avløpsnettets kapasitet oftere blir overskredet, og dette fører til flere oversvømmelser.

Mer nedbør med høyere intensitet og stigende havnivå fører også til at overløpene oftere trer i funksjon, sjønære anlegg får mer drifts- og vedlikeholdsproblemer. Urenset spillvann (kloakk) går oftere ut i sjøen, som blir mer forurenset.

Stavanger kommune må styrke kompetansen på området, og bygge anlegg som er robuste nok til å håndtere større vannmengder på kort tid.

Drift og vedlikehold av avløpsnettet
En forsvarlig klimaberedskap innebærer også at drift og vedlikehold av vann- og avløpsnettet holder et forsvarlig nivå.

Vann og avløp følger opp avløpsforskriften, som er tilpasset kravene i EU’s avløpsdirektiv. Den har innvirkning på alle aktivitetene til avløpsverket. Særlig gjelder dette kravene til:

 • kapasitet på avløpsnettet og reduksjon av fremmedvann. Fremmedvann er overvann som utilsiktet havner i ledningsnettet
 • reduksjon av overløpsdrift og forurensende utslipp
 • oppgradering av avløpspumpestasjonene
 • fornying av i gjennomsnitt én prosent av avløpsledningene årlig.

God og sikker vannforsyning
For å opprettholde, eller forbedre kvaliteten og sikkerheten i vannforsyningen, vil Vann og avløp arbeide for å:

 • redusere vannlekkasjer og brudd på vannledninger
 • intensivere arbeidet med rengjøring og sikring av ledninger og kummer
 • fornye i gjennomsnitt én prosent av vannledningene årlig
 • kontinuerlig vurdere og overvåke sikkerheten og kvaliteten i vannforsyningen.

Redusere miljøkonsekvenser
Vann og avløp bidrar til å redusere utslipp av forurensende stoffer til vannmiljøet. Derfor må fagavdelingen også arbeide for å redusere andre miljøskadelige utslipp som følge av egne aktiviteter. Viktige tiltak i perioden for å oppnå dette vil være å:

 • redusere energiforbruket
 • redusere transportbehovet
 • vurdere valg av materiell og miljøbelastningen ved produksjon, montering, bruk og gjenbruk (livsløpsvurderinger).

Markere jubileum
I tillegg til de prioriterte oppgavene skal Vann og avløp feire 150-års jubileum i 2016. Jubileumsprosjektet er å opparbeide vannbassengene på Vålandshaugen til et besøks- og opplevelsessenter, som skal bidra til interesse for vann som fag.

LinjenrNetto budsjettramme for Vann og avløp 2016-20192016201720182019
Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2015−9 681−9 681−9 681−9 681
Endringer:
210Fastledd, IVAR9145 3019 45810 906
211Mengdevariabelt ledd, IVAR2805 21810 11510 698
212Bemanningsøkning iht. hovedplan3507001 0501 400
213Driftsutgifter/generell prisstigning1 2601 3542 1212 907
214Avskrivninger1 3072 5783 8725 124
215Renter restkapital−4 492−3 679−2 799−1 925
216Bruk/avsetning til selvkostfond5 3488 3949 95510 125
217Gebyrer/gebyrøkning−4 967−19 866−33 772−39 235
218Fastledd, IVAR3 8014 9856 7578 785
219Mengdevariabelt ledd, IVAR7 2508 70011 02013 920
220Bemanningsøkning iht. hovedplan3507001 0501 400
221Driftsutgifter/generell prisstigning2 6023 4364 3215 224
222Avskrivninger1 1881 9532 7563 527
223Renter restkapital−9 577−9 070−8 532−7 992
224Gebyrer/gebyrøkning000−12 600
225Bruk/avsetning til selvkostfondet4 067−1 023−7 691−2 583
Korrigert netto budsjettrammer 2016-20190000
Tabell 7.7 Netto driftsramme for Vann og avløp 2016-2019. Beløp i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

7.7 Vann og avløp 7.7 Vann og avløp