Sølvberget KF har utarbeidet forslag til årsbudsjett 2016 og handlings- og økonomiplan 2016–2019. Foretakets styre behandlet budsjettforslaget den 07. september 2015. Det vises til kapittel 8.1.2. for en nærmere redegjørelse for budsjettforslaget og styrets vedtak.

I forbindelse med behandlingen av handlings- og økonomiplan 2015-2018 ble tilskuddet til Sølvberget KF fastsatt til kr 59,778 mill. i 2015. Tilskuddet i 2015 ble redusert med kr 1,0 mill. ved behandling av rapporten for 1. tertial 2015. Foretaket blir i 2015 kompensert for lønnsoppgjøret i 2015, som videreføres i 2016, etter at resultatet av lønnsoppgjør mv. foreligger. Korrigert for lønnskompensasjon er samlet tilskudd til foretaket på kr 60,987 mill. i 2015.

I foretakets budsjettforslag inngår det et basistilskudd i 2016 på kr 57,178 mill. Dette beløpet tar utgangspunkt i tilskuddet i 2015 på kr 59,778 mill., som videre korrigeres for kr 1,6 mill. knyttet til forvaltning av Kulturbanken og en videreføring av reduksjonen på kr 1 mill. vedtatt i 2015. Korrigert for lønnsoppgjøret 2015 vil basistilskuddet i 2016 utgjøre kr 59,387 mill. Foretaket anmoder videre om økt tilskudd i 2016 på kr 0,3 mill. til drift av galleri, kr 0,5 mill. til gjennomføring av Obstfelderjubileet og kr 1,8 mill. til å dekke økte kapitalkostnader. Det søkes om et samlet tilskudd i 2016 på kr 61,987 mill.

Rådmannen tilrår at ikke alle tiltak godkjennes basert på den økonomiske situasjonen for bykassen. Det foreslås at foretaket får økt rammen i 2016 med kr 0,5 mill. til Obstfelderjubileet. Midler til dette formål (kr 0,8 mill.) vil bli trukket ut av rammen de øvrige årene i planperioden. Foretaket har de senere årene ikke blitt fullt ut kompensert for økte kapitalutgifter, noe som medfører en reduksjon i foretakets driftsramme. Rådmannen foreslår at foretaket kompenseres med kr 1,1 mill. i 2016 for økte kapitalkostnader, blant annet for å muliggjøre en realisering av et Kiellandsenter. Samlet tilskudd til Sølvberget KF i 2016 foreslås på bakgrunn av dette satt til kr 60,987 mill. (kr 59,387 + kr 1,6 mill.).

Sølvberget KF har videre foreslått en investeringsramme i 2016 på kr 17,3 mill. Dette inkluderer blant annet kr 9,0 mill. til «Nye Sølvberget» (2.-4. etasje) og kr 6,8 mill. til et Kiellandsenter. Det vises til kapittel 8.1.2. for en redegjørelse for investeringsbudsjettet. Framdrift og låneopptak må tilpasses de til enhver tid gjeldende rammer. Behovet for låneopptak vil være lavere som følge av at foretaket blant annet har fondsmidler.

Forslag til vedtak:

  1. Overføringene til Sølvberget KF for 2016 fastsettes til kr 60,987 mill. I tillegg dekkes merutgifter som følge av lønnsoppgjør.
  2. Det godkjennes et investeringsbudsjett for Sølvberget KF på kr 17,3 mill. i 2016.
  3. Forslag til drifts- og investeringsrammer for 2016-2019 anses som retningsgivende ved rullering av handlings- og økonomiplanen.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

8.1.1 Rådmannens tilrådning 8.1.1 Rådmannens tilrådning