8.2.1 Rådmannens tilrådning

Stavanger byggdrift KF har utarbeidet forslag til årsbudsjett 2016 og handlings- og økonomiplan 2016–2019. Foretakets styre behandlet budsjettforslaget den 10. september 2015. Det vises til kapittel 8.2.2. for en nærmere redegjørelse for budsjettforslaget og styrets vedtak.

I foretakets budsjettforslag for 2016 er det foreslått en økning i timeprisen på håndverker- og renholdstjenester på henholdsvis 3,0 % og 2,8 %. Det er videre foreslått en økning i middagsprisen på 3,2 %. Den foreslåtte økningen i middagsprisen vil medføre en økning i matutgiftene for de kommunale sykehjemmene på ca. kr 0,7 mill. i 2016. Dette vil i utgangspunktet gi de kommunale sykehjemmene et tilsvarende samlet omstillingsbehov i 2016.

Rådmannen legger til grunn at Stavanger byggdrift KF gis kompensasjon for lønnsoppgjør på lik linje med de ordinære virksomhetene, og at det er dette som danner rammen for en justering av priser på foretakets tjenester. Økte pensjonskostnader knyttet til reguleringspremie og generell prisstigning dekkes innenfor foretakets ramme uten tilsvarende økning i timeprisene. Det forventes at foretaket kontinuerlig evaluerer tjenesteområdene med sikte på identifisering og videre oppfølging av tiltak som vil redusere faste kostnader og ellers effektivisere tjenesteproduksjonen, jf. eierstrategien.

Rådmannen viser til at det er bestillerenhetene som har ansvaret for standarden på de kommunale byggene. Retningslinjene i eierstrategien for disponering av overskudd skal regulere en eventuell tilbakeføring av midler til bykassen. I årsbudsjett for 2016 har foretaket budsjettert med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 2,8 mill., for å muliggjøre en styrking av egenkapitalen. Foretaket hadde en negativ egenkapital på kr 1,86 mill. per 31. desember 2014.

Forslag til vedtak:

1.      Budsjett 2016 for Stavanger byggdrift KF godkjennes i samsvar med rådmannens anførsler.

2.      Økonomiplan for perioden 2016-2019 anses som retningsgivende for den videre drift.

8.2.2 Forslag til årsbudsjett 2016 og handlings- og økonomiplan 2016-2019

Foretakets virksomhet

Stavanger Byggdrift KF skal forestå drifts-, vedlikeholds-, og renholdstjenester for bygninger tilhørende Stavanger kommune. Foretaket kan også forestå produksjon og distribusjon av mat. Foretaket kan videre tillegges andre oppgaver av Stavanger kommune etter avtale.

Organiseringen

Figur-8.1-orgkart
Figur 8.1 Stavanger Byggdrift KF Organisasjonskart

 

Usikkerhetsmomenter
Stavanger kommunes økonomiske situasjon ventes å legge et ytterligere press på bestillers budsjetter til vedlikehold av kommunale bygg. Som en umiddelbar reaksjon kan det være både forståelig og akseptabelt å redusere driftsmidler til vedlikehold. Bystyret bør imidlertid være klar over at manglende vedlikehold vil akselerere forfallet på eiendommer som allerede har et stort vedlikeholdsetterslep. For å møte dette må det som et minimum utarbeides en plan for å ta igjen det forsømte, samt settes av ressurser til påkrevde nødløsninger og tettere oppfølging.

Effektivisering
Byggdrift søker etter løsninger som kan bidra til effektivisering og kostnadsbesparelse. Ved at vi selger timeproduksjon vil imidlertid slik effektivisering ikke vise seg i våre regnskaper, men hos bestiller som da vil kunne kjøpe færre timer av oss. Det er slik sett ikke realistisk å redusere vårt budsjett uten at dette vil medføre underskudd i vårt regnskap. Underskudd vil fort bidra til negativ egenkapital, hvor bykassen må bidra til inndekningen. Konkurranseutsetting av våre tjenester har en lignende effekt, ved at det tas vekk produksjonsvolum som er med å dekke faste felleskostnader. Konkurranseutsetting medfører en mer-byråkratisering både hos bestillerleddet og Innkjøpsavdelingen, omstillingskostnader for utfører, og et økt kontrollregime for å følge opp leveransen. Et eksternt anbud må altså være betydelig mer enn bare så vidt rimeligere for at kommunen i realiteten skal ha en gevinst av tiltaket. Byggdrift er på denne bakgrunn urolig for hva som på sikt vil skje når bestillerleddet nå fisjonerer ut «Boligselskap KF» fra nyttår.

Byggdrift skal være eiers foretrukne leverandør innen våre leveranseområder, og eier er vår 1. prioritetskunde. Nye tjenester utvikles fortløpende etter kommunens behov. Byggdrift tilbyr også sine tjenester i det private markedet.

Forslag til driftsbudsjett for perioden 2016-2019

Budsjettet tar utgangspunkt i videreføring av gjeldende driftsvolum. Vi legger opp til noe nær et selvkostbudsjett, i tråd med Eierskapsmeldingen, og har en innarbeidet nøktern holdning med hensyn til kostnadsberegninger og et ønske om lavest mest mulig prisjustering.

Forutsetninger for budsjettet:

Foretakets egenkapitalsituasjon er negativ. Svekkelsen av egenkapitalen henføres i sin helhet til estimatavviket vedr. pensjonskostnadene. Rådmannen varslet ved regnskapsavleggelsen at hun ville komme tilbake til hvordan og på hvilket nivå egenkapitalen skal styrkes. Det må over tid genereres et minimums overskudd for at den skal holde seg positiv. I tråd med Eierstrategien om anvendelse av overskudd for å bygge opp egenkapitalen, følger Styret dette opp gjennom budsjettfremlegget ved å foreslå et høyst påkrevet, svakt positivt resultat, basert på følgende prisforutsetninger: lønns- og prisvekst på henholdsvis 3,0 og 2,5 prosent.

PrisforslagPris 2015Pris 2016%-vis økning fra året før
Middagspris kommunen:kr 61,-kr 63,-3,20 %
Håndverker tjenester /tkr 455,-kr 469,-3,00 %
Renholdstjenester /tkr 355,-kr 365,-2,80 %
Tabell 8.3 Prisforslag
Last ned tabelldata (Excel)

Driftsbudsjett

Driftsbudsjett 2016-2019 (tall i hele 1000)Budsjett 2016Budsjett 2017Budsjett 2018Budsjett 2019
Driftsinntekter243 102 000249 179 550255 409 039261 794 265
Sum inntekter243 102 000249 179 550255 409 039261 794 265
Driftsutgifter239 536 000245 524 400251 662 510257 954 073
Sum utgifter239 536 000245 524 400251 662 510257 954 073
Brutto driftsresultat3 566 0003 655 1503 746 5293 840 192
Finanstransaksjoner590 000604 750619 869635 365
Resultat eksterne finanstransaksjoner590 000604 750619 869635 365
Netto driftsresultat4 156 0004 259 9004 366 3984 475 557
Interne finanstransaksjoner1 345 0001 378 6251 413 0911 448 418
Regnskapsmessig mindreforbruk2 811 0002 881 2752 953 3073 027 140
NB: SBD budsjetterer ikke merverdiavgift / momskompensasjon
Tabell 8.4 Forslag til driftsbudsjett
Last ned tabelldata (Excel)

Forslag til investeringsbudsjett for perioden 2016-2019

 • Egenkapitalinnskuddet til KLP vil for 2016 utgjøre kr 777.000.
 • Lift er et redskap som leies inn i stort monn. Kr 400.000 vil tilbakebetales på få år.
Investeringsbudsjett 2016-2019 (tall i hele 1000)Budsjett 2016Budsjett 2017Budsjett 2018Budsjett 2019
E.kap innskudd KLP777800816837
Maskiner og utstyr400410420430
Årets finansieringsbehov1.1771.2101.2361.267
Finansiert med e.kap1.1771.2101.2361.267
Tabell 8.5 Forslag til investeringsbudsjett
Last ned tabelldata (Excel)

Styrets vedtak

Budsjettet for 2016 er utarbeidet etter selvkostvurderinger i tråd med Eierskapsmeldingen. Styret presiserer at det er usikkerhet knyttet til budsjetterte tallstørrelser som;

 • KLP
  • Reguleringspremie
  • Premieavvik
  • AFP
 • Lønnsoppgjør
 • Omsetningsstørrelser
 • Generell prisstigning

Styret legger forsvarlighet til grunn i det en budsjetterer ved å øke inntekter lik forventet pris- og lønnsvekst. Eierstrategien legges til grunn ved budsjettering etter selvkostprinsippet, og på bakgrunn av den meget svake egenkapitalsituasjonen finner styret det påkrevet å forsøke å styrke denne litt ved å budsjettere med et forsiktig overskudd.

Styret gir fullmakt til administrasjonen til å justere budsjettet for endringer vedr. reguleringspremie, premieavvik, avsetning til pensjonsfond samt andre mindre vesentlige justeringer frem til budsjettoversendelsen.

 

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

8.2 Stavanger byggdrift KF 8.2 Stavanger byggdrift KF