Stavanger byggdrift KF har utarbeidet forslag til årsbudsjett 2016 og handlings- og økonomiplan 2016–2019. Foretakets styre behandlet budsjettforslaget den 10. september 2015. Det vises til kapittel 8.2.2. for en nærmere redegjørelse for budsjettforslaget og styrets vedtak.

I foretakets budsjettforslag for 2016 er det foreslått en økning i timeprisen på håndverker- og renholdstjenester på henholdsvis 3,0 % og 2,8 %. Det er videre foreslått en økning i middagsprisen på 3,2 %. Den foreslåtte økningen i middagsprisen vil medføre en økning i matutgiftene for de kommunale sykehjemmene på ca. kr 0,7 mill. i 2016. Dette vil i utgangspunktet gi de kommunale sykehjemmene et tilsvarende samlet omstillingsbehov i 2016.

Rådmannen legger til grunn at Stavanger byggdrift KF gis kompensasjon for lønnsoppgjør på lik linje med de ordinære virksomhetene, og at det er dette som danner rammen for en justering av priser på foretakets tjenester. Økte pensjonskostnader knyttet til reguleringspremie og generell prisstigning dekkes innenfor foretakets ramme uten tilsvarende økning i timeprisene. Det forventes at foretaket kontinuerlig evaluerer tjenesteområdene med sikte på identifisering og videre oppfølging av tiltak som vil redusere faste kostnader og ellers effektivisere tjenesteproduksjonen, jf. eierstrategien.

Rådmannen viser til at det er bestillerenhetene som har ansvaret for standarden på de kommunale byggene. Retningslinjene i eierstrategien for disponering av overskudd skal regulere en eventuell tilbakeføring av midler til bykassen. I årsbudsjett for 2016 har foretaket budsjettert med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 2,8 mill., for å muliggjøre en styrking av egenkapitalen. Foretaket hadde en negativ egenkapital på kr 1,86 mill. per 31. desember 2014.

Forslag til vedtak:

1.      Budsjett 2016 for Stavanger byggdrift KF godkjennes i samsvar med rådmannens anførsler.

2.      Økonomiplan for perioden 2016-2019 anses som retningsgivende for den videre drift.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

8.2.1 Rådmannens tilrådning 8.2.1 Rådmannens tilrådning