8.3.1 Rådmannens tilrådning

Stavanger Natur- og idrettsservice KF har utarbeidet forslag til årsbudsjett 2016 og handlings- og økonomiplan 2016-2019. Foretakets styre behandlet budsjettforslaget den 22. september 2015. Det vises til kapittel 8.3.2. for en nærmere redegjørelse for budsjettforslaget og styrets vedtak.

Vedtatte bestillerbudsjett og oppdragsavtalene med Park og vei, Idrett og Stavanger Eiendom vil være styrende for hvilke overføringer foretaket kan forvente fra bestillerne i 2016. Styret er ansvarlig for at aktivitetsnivået tilpasses disse rammer. Det er bestillerenhetene som har ansvaret for standarden på de kommunale anleggene. Foretaket ønsker blant annet å øke oppdragsvolumet overfor eksterne aktører for å delvis kompensere for et redusert oppdragsvolum fra hovedbestillerne.

Rådmannen legger til grunn at foretaket kompenseres for lønnsoppgjør på lik linje med de ordinære virksomhetene gjennom priser/oppdragsavtaler overfor bestillerenhetene. Økte pensjonskostnader forutsettes dekket innenfor foretakets rammer også i 2016. I forslag til driftsbudsjett er det lagt til grunn et mindreforbruk på kr 2 mill. i 2016, blant annet som grunnlag for å styrke egenkapitalen. Foretaket hadde en negativ egenkapital på kr 0,9 mill. per 31. desember 2014.

Foretaket har arbeidet systematisk med innovasjon og miljøtiltak. Satsningen på kjemikaliefri ugressbekjempelse har ført til behov for økte investeringer, i tillegg til det eksisterende behovet for utskiftning av eldre utstyr. Foretaket har derfor fastsatt en investeringsramme på kr 5 mill. per år. Foretaket ønsker videre at investeringsrammen delfinansieres gjennom lån fra Stavanger kommune.

Forslag til vedtak

 1. Budsjett 2016 for Stavanger Natur- og idrettsservice KF godkjennes i samsvar med rådmannens anførsler.
 2. Økonomiplan for perioden 2016–2019 anses som retningsgivende for den videre drift.

8.3.2 Forslag til årsbudsjett 2016 og handlings- og økonomiplan 2016-2019

Saken gjelder

I forbindelse med kommunens handlings og økonomiplan for perioden 2016-2019 er NIS bedt om å komme med innspill. I den forbindelse sendte foretaket over følgende til Stavanger kommune:

ØKONOMIPLAN 2016-2019

Formål og visjon
Stavanger natur- og idrettsservice KF (NIS) har 170 ansatte og jobber på oppdrag for Stavanger kommune med drift og vedlikehold av uteområder.

I gjeldende eierstrategi er oppdragene gjennom formål og visjon omtalt som følgende: Foretakets formål er å være kommunens produsent av tjenester for drift og vedlikehold av idrettsanlegg, idrettshaller, turstier, badeplasser, lekeplasser, nærmiljøanlegg og skjøtsel av naturområder, kulturlandskap og parker. Veivedlikehold innebærer drift og vedlikehold av kommunens veinett og torgplasser med et spesielt fokus på sentrum.

Foretaket skal sikre Stavanger kommune tilgang på tjenester med høy kvalitet og lav risiko. En rendyrking av driftsmiljøet vil kunne legge et godt grunnlag for å møte fremtidige kompetanse- og markedsmessige utfordringer, herunder kommunens krav til tjenestekvalitet og effektivitet. Tjenesteproduksjonen skal ha en klar miljøprofil og være kostnadseffektiv, nyskapende, fleksibel og tilpasningsdyktig.

Foretakets visjon, VI JOBBER FOR LIVET, utfyller kommunens overordnede visjon, SAMMEN FOR EN LEVENDE BY.

Vår visjon henspiller til foretakets formål om å bidra til å gi Stavanger kommunes befolkning gode livsopplevelser ved:

–      drift og funksjonsansvar for svømme- og idrettsanlegg

–      drift og funksjonsansvar for turstier, parker og veiareal

–      drift og ansvar for sikkerhet knyttet til lekeplasser og badeanlegg

Organisering
NIS er i dag organisert med optimal struktur for å ivareta ansvar og oppgaver.  Ansvar og oppgaver i foretaket er i hovedsak driftsrelaterte oppgaver, HMS, system og markedsoppfølging både for bestillerenhetene og eksterne kunder.

Foretaket er fortsatt IA bedrift og tillitsvalgte benyttes ved aktuelle saker der det er relevant.  Organisering for ledelse og HMS kan best fremstilles ved modellene nedenfor:

Figur-8.2-orgkart
Figur 8.2 NIS Organisasjonskart

 

Figur-8.3-hmskart
Figur 8.3 NIS HMS-kart

 

Mål, prioriterte oppgaver og framtidsutsikter:

Foretakets mål er godt forankret blant ansatte og ledere.  NIS leverer på pris og kvalitet og har gode målinger på sykefravær og avvik.

Våre hovedmål er i tråd med foretakets intensjon og eierstrategi følgende:

1. Helse, miljø og sikkerhet

– Godt driftsmiljø med fokus på trygghet for våre ansatte og omgivelsene vi opererer i.

– Nullvisjon for arbeidsuhell med fravær og generelt sykefravær under 6%.

2. Ansatte

– Mulighet for alle til utvikling innen teori og praksis ved praktisk fagbrev eller ansvarsutvikling.

– Til en hver tid 10 arbeidsplasser for tilrettelegging og arbeidstrening.

– 1-2 nye faglærlinger hvert år, med mulighet til å øke både antall lærlinger og fagområder som f.eks fagopplæring for maskinfører og/eller verksted.

3. Drift

– Fungerende og operativt avvikssystem

– Innovative løsninger og moderne maskinpark

– Miljørettet drift og bærekraftig tjenesteytelse

4. Marked

– Hovedfokus og prioritering mot våre bestillerenheter i Stavanger kommune

– Bekjentgjøre og utvikle NIS til et naturlig valg for eksterne kunder

– Fornøyde kunder og brukere av våre anlegg og ansvarsområder

 

Prioriterte oppgaver de neste årene er å videreutvikle foretakets posisjon som profesjonell aktør innen våre tjenester. Det vil kommende periode bli lagt vekt på følgende områder:

 1. Videreutvikle det gode samarbeidet med våre bestillerenheter og presentere flere driftsløsninger for effektivisering av drift og miljøriktig produksjon.
 2. Tilpasse foretaket til reduserte rammer innen både avdeling for park, vei og anlegg og bad og idrett.  Umiddelbart i perioden må foretaket tilpasse kostnader til reduserte inntekter som betyr færre årsverk. På lengre sikt må NIS kombinere faste ansatte med midlertidig arbeidskraft i forbindelse med sesongbasert drift og på grunn av fremtidig usikkerhet i økonomiske rammer.
 3. Styrke rollen til foretaket i kommunens beredskapsarbeid og forebygging mot naturkatastrofer og krisesituasjoner.
 4. Opprettholde eller øke andelen personer i arbeidstrening. Disse inngår ikke i antall ansatte, men viktig målgruppe for fremtidig rekruttering. Viktig samfunnsansvar der NIS tar sin andel, noe vi også kommer til å gjøre i fremtiden.
 5. Styrke tjenesteleveransene og inntjening i markedet for eksterne kunder. Prioriteres som følge av tapte inntekter fra Stavanger kommune.
 6. Intern kommunikasjon vil bli prioritert. Det handler om trygge arbeidsplasser for alle i en tid der politikk og økonomi lett kan føre til utrygghet for de ansatte. NIS vil i kommende periode søke mer forutsigbarhet for ansatte i alle avdelinger og vil utfordre våre eiere i dette spørsmålet.
 7. Arbeide med å få oversikt over vår andel av kostnader i forbindelse med pensjonsforpliktelser. NIS betaler i dag reguleringspremie for en rekke ansatte som tidligere jobbet i Stavanger kommune, men som aldri har vært ansatt i foretaket.

Framtidsutsiktene for NIS ser bra ut. Foretaket har de siste årene befestet sin posisjon som leverandør både til det offentlige, men også private kunder. Ved sammenligning med andre aktører i bransjen fremstår foretaket kompetent, konkurransedyktig og proaktiv.

Men en ting skiller foretaket spesielt ut fra andre aktører og det er kommunal forståelse. 90% av våre tjenester går til våre bestillere og et godt resultat på slutten av året er å operere innen de gitte rammer, men likevel tilpasse oss de daglige endringskrav og omprioriteringer som må til i en levende by som Stavanger kommune.

Samarbeid og kommunikasjon med våre største oppdragsgivere fungerer bra på alle nivå og betyr flest mulig tjenesteleveranser innen de nå reduserte rammene. Så lenge ansatte og ledere i NIS evner å forstå og etterleve krav og disponeringer fra bestiller vil innbyggerne i Stavanger kommune få mest ytelse for skattepengene i de områder vi opererer i. Legger vi det til grunn ser det bra ut i årene fremover.

Sentrale forutsetninger i budsjettforslaget

Vårt budsjettforslag har følgende forutsetninger:

 1. Fortsatt bygge egenkapitalnivå i tråd med bystyrets vedtak om eierstrategi fra 2010.
 2. Ingen ytterligere kutt i våre budsjetter som følge av økonomisk usikkerhet i Stavanger kommune. NIS har gjennomført kutt i størrelsesorden 11% fra Idrettsavdelingen og 14% fra Park og vei. Det utgjør ca. 14 årsverk på 2 år.
 3. Godkjenning av investeringsbudsjett.

Stavanger natur- og idrettsservice KF (NIS) skal iht. gjeldene regelverk utarbeide 4-årige økonomiplaner. For perioden 2016-2019 står kommunen, og derfor Stavanger Natur- og idrettsservice KF, overfor store utfordringer.

Driftsbudsjett 2016-2019:

Under ligger driftsbudsjett for perioden 2016-2019:

Forslag til driftsbudsjett Budsjett 2016Budsjett 2017Budsjett 2018Budsjett 2019
Driftsinntekter
Faste kontrakter med Stavanger kommune−89 000−91 225−93 506−95 843
Refusjon materialkjøp fast kontrakt−11 700−11 850−11 900−12 400
Andre salgsinntekter−42 000−44 000−46 600−48 200
Sum inntekter−142 700−147 075−152 006−156 443
Driftsutgifter
Lønn inkl. sos utgifter86 00089 37591 60993 900
Materialkjøp kontrakt11 50011 80011 90012 200
Driftskostnader42 90043 60046 20048 000
Sum utgifter140 400144 775149 709154 100
Netto driftsresultat−2 300−2 300−2 296−2 344
Finansposter
Finansinntekter−200−200−200−200
Finansutgifter500500500500
Sum finansposter300300300300
Netto resultat (overskudd)−2 000−2 000−1 996−2 044
Investeringsbehov5 000500050005 000
Tabell 8.6 Forslag til driftsbudsjett
Last ned tabelldata (Excel)

Flere ulike faktorer fører til at kontraktene med Stavanger kommune blir kraftig redusert. Benchmarkingstiltaket i Tasta bydel gjør at rammekontrakten med Park og vei blir redusert med ca. 2,2 millioner kroner. Det har i løpet av 2015 også blitt kuttet ytterligere ca. 2,5 millioner i fastkontrakten. Fra vår bestiller i Idrettsavdelingen har det kommet kutt i bestillingen på ca. 2,5 millioner i løpet av 2015. Ser vi totalt på kutt i budsjett sammen med reduksjon av porteføljen ved konkurranseutsetning av grøntvedlikehold i Tasta bydel er totalt forventet kutt på ca. 7 millioner.

Det forutsettes at det ikke blir ytterligere kutt i hovedbestillingene fra Stavanger kommune i de kommende årene. Det forutsettes også at det blir kompensert for lønnsøkning i hovedkontraktene.

Foretaket har de siste to årene hatt en bevisst målsetting om å styrke våre kjernetjenester mot Stavanger kommune, og har gjennom et godt samarbeid med våre bestillere helt bevisst økt andelen av våre oppdrag mot kommunen, på bekostning av arbeid for andre kunder. Pr d.d. i 2015 har foretaket en omsetning på ca. 94 % mot Stavanger kommune. (jf. 90/10 regelen for kommunale foretak). Dette tilsvarer at vi pr nå kunne ha økt vår omsetning mot private med ca. 6 millioner på årsbasis.

Foretaket har derfor etablert en gruppe for eksterne kunder for å øke omsetningen mot private opp mot 10 %. Denne er opprettet for å øke omsetningen og å unngå kryssubsidiering. Gruppen vil ikke ta oppdrag for Stavanger kommune.

Investeringsbudsjett:

Foretaket har arbeidet systematisk med innovasjon og miljøtiltak. Satsningen på kjemikaliefri ugressbekjempelse har ført til behov for økte investeringer, i tillegg til det eksisterende behovet for utskiftning av eldre utstyr.

Foretaket ønsker imidlertid å holde investeringene så lave som mulig for å bedre egenkapitalen i selskapet. Foretaket ønsker derfor å sette en investeringsramme pr år på maksimalt kr 5 millioner. Det presiseres at dette er en ramme som vil bli nøye gjennomgått hvert år, og kun bli brukt ved behov.

Investeringsbudsjett Budsjett 2016Budsjett 2017Budsjett 2018Budsjett 2019
Investeringer5 0005 0005 0005 000
Lånefinansiert3 0003 0003 0003 000
dekning via drift2 0002 0002 0002 000
Tabell 8.7 Forslag til investeringsbudsjett
Last ned tabelldata (Excel)

For å kunne dekke inn finansieringsbehovet ønsker derfor foretaket å låne ovennevnte av Stavanger kommune i perioden.

Styrets vedtak:

Styret vedtar forslag til handlings- og økonomiplan for foretaket med vedlagte resultat for perioden. Resultatet skal bidra til å styrke egenkapitalen og fornye maskinparken.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

8.3 Stavanger Natur- og idrettsservice KF 8.3 Stavanger Natur- og idrettsservice KF