Stavanger Natur- og idrettsservice KF har utarbeidet forslag til årsbudsjett 2016 og handlings- og økonomiplan 2016-2019. Foretakets styre behandlet budsjettforslaget den 22. september 2015. Det vises til kapittel 8.3.2. for en nærmere redegjørelse for budsjettforslaget og styrets vedtak.

Vedtatte bestillerbudsjett og oppdragsavtalene med Park og vei, Idrett og Stavanger Eiendom vil være styrende for hvilke overføringer foretaket kan forvente fra bestillerne i 2016. Styret er ansvarlig for at aktivitetsnivået tilpasses disse rammer. Det er bestillerenhetene som har ansvaret for standarden på de kommunale anleggene. Foretaket ønsker blant annet å øke oppdragsvolumet overfor eksterne aktører for å delvis kompensere for et redusert oppdragsvolum fra hovedbestillerne.

Rådmannen legger til grunn at foretaket kompenseres for lønnsoppgjør på lik linje med de ordinære virksomhetene gjennom priser/oppdragsavtaler overfor bestillerenhetene. Økte pensjonskostnader forutsettes dekket innenfor foretakets rammer også i 2016. I forslag til driftsbudsjett er det lagt til grunn et mindreforbruk på kr 2 mill. i 2016, blant annet som grunnlag for å styrke egenkapitalen. Foretaket hadde en negativ egenkapital på kr 0,9 mill. per 31. desember 2014.

Foretaket har arbeidet systematisk med innovasjon og miljøtiltak. Satsningen på kjemikaliefri ugressbekjempelse har ført til behov for økte investeringer, i tillegg til det eksisterende behovet for utskiftning av eldre utstyr. Foretaket har derfor fastsatt en investeringsramme på kr 5 mill. per år. Foretaket ønsker videre at investeringsrammen delfinansieres gjennom lån fra Stavanger kommune.

Forslag til vedtak

  1. Budsjett 2016 for Stavanger Natur- og idrettsservice KF godkjennes i samsvar med rådmannens anførsler.
  2. Økonomiplan for perioden 2016–2019 anses som retningsgivende for den videre drift.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

8.3.1 Rådmannens tilrådning 8.3.1 Rådmannens tilrådning