Stavanger Parkeringsselskap KF har utarbeidet forslag til årsbudsjett 2016 og handlings- og økonomiplan 2016-2019. Foretakets styre behandlet budsjettforslaget den 15. september 2015. Det vises til kapittel 8.4.2. for en nærmere redegjørelse for budsjettforslaget og styrets vedtak.

Rådmannen tiltrer styrets forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2016 slik dette framkommer i kapittel 8.4.2. Retningslinjene i eierstrategien for disponering av overskudd skal regulere en eventuell overføring av midler fra foretaket til bykassen. I perioden 2013-2015 er det tilbakeført totalt kr 85,5 mill. fra foretaket. Rådmannen har inntil videre valgt å ikke budsjettere med ytterligere overføringer fra foretaket i den kommende planperioden. Dette som følge av at det er ønskelig at foretaket gis mulighet til å bygge opp fonds/egenkapital til finansiering av eventuelle framtidige parkeringsanlegg, og derigjennom begrense framtidig låneopptak.

Forslag til vedtak:

  1. Forslag til budsjett for Stavanger Parkeringsselskap KF for 2016 vedtas med et driftsoverskudd på kr 10,19 mill., og et investeringsbudsjett på kr 5,93 mill.
  2. Utbytte/overføringer fra Stavanger Parkeringsselskap KF til bykassen settes til kr 0 i 2016.
  3. Økonomiplan for perioden 2016–2019 anses som retningsgivende for den videre drift.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

8.4.1 Rådmannens tilrådning 8.4.1 Rådmannens tilrådning