Formål og virksomhet

Stavanger Parkeringsselskap KF ble opprettet som et foretak for å bidra til å realisere kommunens parkeringspolitikk. Foretakets hovedformål er å forestå all avgiftsbelagt parkering på offentlig vei, og forestå håndheving av parkeringsbestemmelsene og annen trafikkhåndheving som er delegert til Stavanger kommune med hjemmel i Vegtrafikkloven. Foretaket skal ha ansvar for bygging, drift og vedlikehold av kommunale offentlige parkeringsanlegg utenfor offentlig vei. Foretaket kan engasjere seg i tiltak som har betydning for parkerings-situasjonen og beslektede tiltak i kommunen. Foretaket kan også engasjere seg i slike oppgaver utenfor Stavanger.

Organisering

Foretaket er underlagt Stavanger Bystyre. Foretakets styrende organer har to nivå:

  • Styret
  • Daglig leder
Figur 8.4 Stavanger Parkeringsselskap KF Organisasjonskart

 

Foretaket har per september 2015 35 ansatte og er organisert i fire avdelinger:

Driftsavdelingen har ansvar for bygg og alt teknisk utstyr som brukes i p-anleggene. Foretaket har satset mye på å bygge kompetanse for dels å ivareta vedlikeholdet av ustyret, dels videreutvikle tekniske løsninger og dels for å ha så stabil drift som overhodet mulig. Avdelingens viktigste mål er å ha minst mulig nedetid.

Håndhevingsavdelingens viktigste oppdrag er å forestå trafikkhåndheving som er delegert til Stavanger kommune med hjemmel i Vegtrafikkloven. Alle trafikkbetjenter i Stavanger Parkerings-selskap KF er utdannet i parkeringshåndheving. Avdelingens viktigste mål er å sørge for trafikksikkerhet og fremkommelighet.

Brukertorgets oppgaver omfatter saksbehandling som HC-korttildeling, boligsonekortildeling, salg av årskort og månedskort, sentralbord, klagebehandling, resepsjon med videre. Avdelingens ansatte er utdannet innen klagehåndtering, tildelinger av HC-kort. Avdelingens mål er å sørge for god og riktig saksbehandling i forhold til lovverket.

Økonomiavdelingen har ansvar for at alt som har med økonomi og regnskap å gjøre, herunder inntektshåndtering fra automater og påse at transaksjoner fra automater fungerer tilfredsstillende. Videre er avdelingen bindeledd mellom SK-regnskap og foretaket og er ansvarlig for at økonomifunksjonen fungerer og utvikles tilfredsstillende. Et viktig mål er å identifisere tidstyver og modernisere rutiner.

Mål, prioriteringer og Fremtidsutsikter

Foretakets visjon må sees i sammenheng med Stavanger kommune sin visjon:

«Sammen for en levende by»

Stavanger Parkeringsselskap KF har følgende visjon:

«Vi gir sikkerhet, trygghet og nærhet til den levende byen»

Stavanger Parkeringsselskap KF har som mål å ha et bevisst forhold til etikk og bruker Stavanger kommune sin mal for dette. I tillegg har foretaket utarbeidet etikk for rollen som trafikkbetjent samt et etisk regelverk for alle som er medlemmer av bransjeorganisasjonen Norpark.

Foretaket er miljøfyrtårn og har blant annet anskaffet el-bil. Ved utskiftninger av kjøretøy vil el- og hybridbiler bli foretrukket hvis mulig.

Eierstrategien legger klare føringer for hvilke mål Stavanger Parkeringsselskap KF bør prioritere der  det fremgår at foretakets tjenesteproduksjon skal være nyskapende, fleksibel og tilpasningsdyktig.

Målsettinger 2016

a)      Innføring av automatisk bompassering i parkeringshus med bomanlegg. Hensikten er økt kundetilfredshet, mer effektiv inn- og utkjøringslogistikk, mindre forurensning i lukkede anlegg, redusert strømforbruk og færre utrykninger.

b)      Innføring av ny effektiv metode for håndheving. Hensikten er bedret trafikksikkerhet, mindre fremmedparkering i boligsonene, miljøfremmende, større aksjonsradius, hyppigere kontroller på utfordrende områder

c)      Stavanger Parkeringsselskap KF har som mål å etablere ny responsiv hjemmeside som er mer brukervennlig og som samtidig er tilpasset plattformer som smarttelefoner og nettbrett. Det er også et mål at flere av foretakets tjenester skal kunne bestilles på nett som gjør at åpningstiden for flere av tjenestene blir 24/7.

d)      Nytt parkeringssystem for hele virsomheten skal implementeres i løpet av 2016.

e)      Utskiftning av armatur til LED-lys for å redusere energiforbruk og bedret belysning for kundene

Basisbudsjett med forutsetninger

Driftsinntekter:
Inntektene er satt opp med basis i erfaringstall fra fjorår og trender. Eksempelvis mindre kontantbruk, mer kredittkort og telefonbetaling og flere el-biler

I bystyrets vedtak 65/15 skal prisene på parkeringsavgifter indeksreguleres med Statistisk Sentralbyrå sin 12-måneders konsumprisindeks + 1%[1]. Prisindeksen fra august 2014 – august 2015 er 2%. Det gir samlet en prisøkning på 3%. Bystyret har i samme sak delegert deler av beslutningsmyndigheten til styret i Stavanger Parkeringsselskap KF, som åpner for dynamisk prising og merinntekter. I samme periode har imidlertid antallet el-biler økt med 71,6%[2]. Tar vi høyde for at el-bilveksten fortsetter i om lag samme takt, vil det medføre betydelige tapte inntekter på parkeringsavgifter, av TØI anslått til 6-9 millioner kroner årlig[3]. Det er derfor ikke lagt inn effekter av prisøkninger.

Driftskostnader:
Lønn er budsjettert ut fra lønnsliste per september 2015 og en lønnsvekst på 3,2%, 90% av staben er organisert i kapittel 4 som har en sentral toårig lønnsavtale som gjelder fra 01.05.2015 – 01.05.2016.

Driftskostnader for øvrig er basert på historiske tall og konsumprisvekst. Foruten lønn er en den største delen av kostnadene knyttet til driften av parkeringsanlegg. En del av disse tjenestene medfører vedlikeholdskostnader i form av innkjøp av material og tjenestekjøp.

Som følge av økt aktivitet er det budsjettert en økning i innleid personal. Markedsføringstiltak har en liten økning. I henhold til strategisamling har styret besluttet ytterligere satsing på omdømmebygging samt markedstiltak ved innføring av automatisk bompassering.

Finans er forsiktig budsjettert der utviklingen i rentenivå er hensyntatt. Finans er regulert noe opp på rentekostnader med bakgrunn i forventede investeringer.

Rullerende budsjett – det er lagt opp til moderat prisvekst og vekst i inntekter med basis i kjente størrelser og etter de samme prinsippene som for årsbudsjettet 2016. Det rullerende budsjettet er forbundet med stor usikkerhet på inntektssiden. Dette fordi bompenger, rushtidsavgifter, el-biler og bussway 2020 som innføres etappevis mot 2020, vil etter all sannsynlighet, medføre betydelige inntektsreduksjoner. Samtidig er det en fremtidig forventning om økte inntekter på ileggelser når ny parkeringsforskrift innføres og justerte p-avgifter.

Driftsbudsjett 2016-2019 (tall i hele 1000)Budsjett 2016Budsjett 2017Budsjett 2018Budsjett 2019
Driftsinntekter og driftskostnader:
Driftsinntekter−88 195−89 263−90 162−91 895
Driftskostnader73 13473 03674 83477 081
Driftsresultat−15 061−16 227−15 328−14 814
Finansinntekter og finanskostnader:
Finansinntekter−1 000−1 000−1 000−1 000
Finanskostnader5 8705 8707 3557 355
Netto finans4 8704 8706 3556 355
Årsresultat−10 191−11 357−8 972−8 458
Tabell 8.8 Forslag til driftsbudsjett
Last ned tabelldata (Excel)

Forslag til investeringsbudsjett 2016-2019

Det er planlegges vesentlige tiltak i forhold til vedlikehold og innkjøp av p-teknisk utstyr. Noe av dette er nødvendige oppgraderingen/utskiftninger. Den største investeringen gjelder imidlertid mer effektiv og enklere løsning for inn- og utkjøring i p-hus med bom for bli mer miljøvennlig. I tillegg er ny løsning for betydelig mer effektiv håndheving med ny teknologi lagt inn i budsjettet. Disse vil bli gjenstand for anbudsprosess i 2016.

Når det gjelder større investeringer på lengre sikt, er usikkerheten stor i forhold til hva som skal bygges. Omfang og kostnad er ukjent og derfor ikke medregnet. Den største forventede investeringen vi kjenner til er reetableringen av P-Posten.

Investeringsbudsjett

Investeringsbudsjett 2016-2019 (tall i hele 1000)Budsjett 2016Budsjett 2017Budsjett 2018Budsjett 2019
Investeringer5 930000
Årets finansieringsbehov
Finansiert slik:
Egenkapital5 930000
Tabell 8.9 Forslag til investeringsbudsjett
Last ned tabelldata (Excel)

Styrets vedtak

Budsjettbehandling i styremøte den 15.09.2015 sak 27/15. Budsjett for 2016-2019 godkjennes.

 

[1] Bystyrevedtak 65/15: «Prisene indeksreguleres på basis av Statistisk Sentralbyrå sin 12-måneders konsumprisindeks +1% for å sikre oppbygging av fonds til utbygging i fremtiden
[2] Kilde: Grønn Bil –  www.gonnbil.no
[3] Transportøkonomisk Institutt (TØI) har beregnet årlig tap til å være 100 mill. nasjonalt og 6-9 mill. kroner i Stavanger kommune, basert på 2014-tall.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

8.4.2 Forslag til årsbudsjett 2016 og handlings- og økonomiplan 2016-2019 8.4.2 Forslag til årsbudsjett 2016 og handlings- og økonomiplan 2016-2019