Nøkkeltall 2011201220132014
Grunnskole og SFO
Elever i Stavangerskolen, barnetrinn 10 03810 07910 24210 435
Elever i Stavangerskololen, ungdomstrinn 4 5464 4284 3414 259
Sum årsverk personale med lederoppgaver115118128130
Sum årsverk til undervisning 1 0431 0871 0791 088
Elever med enkeltvedtak om spesialundervisning etter Opplæringsloven § 5-11 0721 2531 3971 462
Elever med særskilt språkopplæring etter Opplæringsloven § 2-89061 0301 1981 183
Barn i SFO4 3744 4934 7444 756
Barn i SFO med 100% plass3 4943 4163 8183 813
Lærertetthet i ordinær undervisning 19181919
Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev71 15076 62480 94783 194
Barnehager 2011201220132014
Antall barn i barnehage 0-6 år i alt (omregnet til heltidsplasser) 7 7837 8497 8367 554
Antall barn i kommunal barnehage 0-3 år 1 8741 9621 8171 684
Antall barn i privat barnehage 0-3 år 9689971 016981
Antall barn i kommunal barnehage 3-6 år 3 1293 1143 1733 099
Antall barn i privat barnehage 3-6 år 1 8121 7761 8301 790
Styrket barnehagetilbud, antall barn425468496503
Tilbud i spesielt tilrettelagt avdeling (smågruppe), antall barn48483940
Spesialpedagogisk hjelp av spesialpedagogisk team, antall barn264336244285
Korrigerte brutto driftsutgifter per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager 38404348
Johannes læringssenter 2011201220132014
Antall barn i innføringsbarnehagen 56565155
Antall barn i barnehager med flerspråklig assistenter 419522482400
Antall elever i innføringsskolen på Johannes læringssenter(1-7.trinn) 206246274289
Grunnskoler - tospråklig fagundervisning og morsmålsopplæring830784820860
Tospråklig fagundervisning og mormålsopplæring (innføringsklasse)186243266243
Norskopplæring asylsøkere1 0161 001928962
Norskopplæring - betalingsdeltakere på dag og kveld 1 0891 3041 5521 136
Helsestasjons- og skolehelsetjeneste2011201220132014
Antall fødsler1 9121 8011 8231 747
Dekningsgrad hjembesøk nyfødte42,2 %55,4 %66,0 %78,0 %
Konsultasjoner helsestasjon 0-5 åringer45 12444 12344 98445 206
Konsultasjoner skolebarn 6-15 år 20 74322 87426 88633 886
Andel fullvaksinerte 2 åringer kikhostevaksine96,0 %94,0 %95,0 %95,0 %
Andel fullvaksinerte 10 klasse MMR vaksine 96,0 %94,0 %91,0 %92,0 %
Barnevernstjenesten 2011201220132014
Alle barn med tiltak 779883902987
Barn med hjelpetiltak i hjemmet pr 31.12 503545578624
Barn med hjelpetiltak utenfor hjemmet pr 31.12276338324339
Antall nye meldinger 851831930966
Antall nye barn med vedtak om tiltak 266301395383
Oversittelser av lovpålagte frister for gjennomføring av undersøkelse40,0 %24,0 %27,0 %30,0 %
Netto driftsutgifter per innbygger 0 til 17 år til barnevern 6 1106 8286 9588 009
Pleie og omsorgstjenester 2011201220132014
Antall personer med omsorgslønn 97988486
Antall personer med personlig assistent30303939
Antall innvilget individuell plan (IP)719677457426
Antall sykehjemsplasser 31.12918967967963
Antall plasser aldershjem og bofellesskap eldre175175166177
Antall dagsenterplasser for eldre235235235245
Andel sykehjem korttid 20,0 %19,8 %19,8 %20,0 %
Andel plasser i enerom 94,7 %97,7 %98,0 %97,7 %
Antall mottakere bare hjemmehjelp 31.12910832792781
Antall mottakere hjemmehjelp og hjemmesykepleie 31.121 5451 3641 3381 276
Antall mottakere bare hjemmesykepleie 31.121 2271 2711 3431 482
Antall oppdrag natttjenesten36 75541 72241 03742 834
Antall plasser på dagsenter 46434656
Antall plasser i avlastingsbolig 28282828
Antall plasser i barne- og ungdomsbolig, bokollektiv og ungdomsbolig25252525
Netto driftsutgifter pleie og omsorg per innbygger 12 47413 72414 20515 197
NAV2011201220132014
Mottakere av sosialhjelp 3 1692 9613 1923 228
Andel under 25 år 24,0 %23,0 %22,0 %23,0 %
Andel med sosialhjelp som viktigste kilde livsopphold 17,0 %29,0 %30,0 %30,0 %
Andel langtidsmottakere (sosialhjelp over 6 måneder siste år)38,0 %38,0 %37,0 %38,0 %
Antall nyregistrerte i løpet av året 580518592487
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp per innbygger 20-66 år 1 4211 3991 6441 691
Stavanger Legevakt 2011201220132014
Antall konsulatasjoner 41 89840 26641 23143 934
Antall sykebesøk 1 8621 5611 6071 577
Krisesenteret 2011201220132014
Antall kvinnelige beboere 122176178138
Antall mannlige beboere11182128
Antall barn 9315514372
Arbeidstrenignsseksjonen2011201220132014
Antall tiltaksplasser108163176190
Praksisplass for funksjonshemmede - antall personer med avtale 31.1239424544
Musikk- og kulturskole 2011201220132014
Antall elevplasser i musikk- og kulturskolen3 3513 3843 4733 524
Netto driftsutgifter per deltaker eksl. Korsp/kor7 9789 0148 7418 988
Stavanger eiendom 2011201220132014
Forvalting av eiendom - målt i bta kvadratmeter819 300839 100831 984793 670
Prosjektering bygg - ferdigstilte bygg målt i millioner kroner 411853501702
Park og vei 2011201220132014
Vedlikeholdsareal park og idrett - målt i dekar 12 85613 00613 81714 092
Vedlikeholdsareal vei - målt i dekar2 5582 5582 5582 558
Vedlikehold av kommunale plasser og veier - slaghull lappet 1 5391 6721 2051 212
Vedlikehold av kommunale plasser og veier - gatesluk tømt5 3004 9941 5731 334
Vedlikehold av kommunale plasser og veier - gaterenhold inkl sykkelruter6101587691 422
Vedlikehold av kommunale plasser og veien - reparasjoner 310498450344
Nyanlegg turveier - målt i meter- 2 186680697
Idrett2011201220132014
Antall besøk i idrettshaller 1 680 8221 621 3431 579 6691 541 689
Driftstilskudd til idrettslag målt i kroner 6 336 0006 536 0006 336 0006 575 000
Renovasjon2011201220132014
Sum gjenvunnet husholdningsavfall 33 07134 29536 30236 150
Sum restavfall (forbrenning med energiutnyttelse)18 38119 93820 47921 400
Vann og avløp 2011201220132014
Antall avløpspumpestasjoner 9498102103
Antall vannmålere i drift 3 1503 0953 2173 172
Antall utskifting av vannmåler 40189334200
Byggesak 2011201220132014
Antall mottatte byggesaker 3 0933 6132 3472 506
Antall boliger fullført 5406501028846
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker23273641
Tabell 9.1 Nøkkeltall
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

9.1.1 Nøkkeltall 9.1.1 Nøkkeltall