Vedtatte planer samt planer under arbeid / oppstart i perioden 2016–2019

Oversikten er oppdatert i forhold til planoversikten i Kommunal planstrategi for Stavanger 2012-2015, vedtatt av bystyret 29.10.2012, samt oversikten som ligger i gjeldende Handlings- og økonomiplan 2015-2018. Plan-/revisjonsbehov gjelder perioden 2016-2019 med hovedvekt på de første årene. Kommunal planstrategi vil blir revidert senest i 2016.

PlanVedtattPlan-/revisjonsbehovKommentar/status
Kommunal planstrategi
Kommunal planstrategi for Stavanger 2012-201520122016Revideres hvert 4. år og vedtas innen ett år etter at nytt bystyre er konstituert.
Interkommunale planer. Gjeldende
Hovedplan - avløp2014IVAR IKS ansvarlig for plan.
Hovedplan vann – transportanlegg2013IVAR IKS ansvarlig for plan.
Hovedplan vann – vannforsyning 20502011IVAR IKS ansvarlig for plan for drikkevann.
Felles boligstrategi for storbyområdet2014
Strategisk næringsplan for Stavanger-regionen 2013-20252013
Regional næringsarealstrategi for Stavanger-regionen2015
Regional strategi for energi- og varmeløsninger i Stavanger, Randaberg, Rennesøy, Sola, Sandnes og bybåndet sør2015Følges opp med retningslinjer og bestemmelser som inngår i kommuneplan.
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Stavangerregionen (HROS) 2014-20162014
Handlingsplan mot støy i storbyområdet Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg 2013–20182013
Framtidens byer2008Avsluttet prosjekt.
Interkommunale planer. Under arbeid
Hovedplan vann – behandlingsanlegg 20502004JaIVAR er ansvarlig for framdrift.
Felles beredskapsplan for Randaberg, Sola, Stavanger og Sandnes kommuneSluttføres i 2015.
Beredskapsstrategi for StavangerregionenSluttføres i 2015.
Felles arbeid med befolkningsframskrivinger for storbyområdetRulleres årlig.
Videreutvikling av strategi for regionale næringsområderJaIgangsatt i tråd med kommunal planstrategi 2012-2015. Legges fram til politisk orientering høsten 2015.
Hafrsfjord – bruk av strandsone/sjø og grønnstruktur (Sola og Stavanger)Jf. planstrategi Sola kommune, anbefales dette som regional plan.
Interkommunal kommunedelplan for ForusJaArbeid med planprogrammet pågår. Etter at planprogrammet er vedtatt starter arbeidet med å utrede alternative planprinsipp. Planprogrammet vil avklare om det blir en offentlig høringsrunde knyttet til valg av planprinsipp for å utarbeide forslag til kommunedelplan for Forus.
Interkommunale områdereguleringer. Under arbeid
Områderegulering for Dusavik I og II (Stavanger og Randaberg)JaUtarbeides i samarbeid med Randaberg. Denne planen må koordineres med Vegvesenets plan for E39 Smiene Harestad.
Kommuneplan
Kommuneplan 2014-2029 – samfunnsdel og arealdel2015Rulleres hvert 4. år.
Kommunedelplaner (KDP)
Kommunedelplan for universell utforming 2014-20292014
Kommunedelplan for kulturminner 2010-20252011
Kommunedelplan for klima og miljø 2010-20252010JaVurderes revidert 2016-2017.
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og naturopplevelser 2010-20222009JaIdrett ivaretas av Fagplan idrett 2014-2029. Revisjonsbehov for fysisk aktivitet og naturopplevelser, med planlagt oppstart høsten 2015.
Kommunedelplan for kunst og kultur, Kulturbyen Stavanger 2010-20172009JaRevisjon høsten 2015-våren 2017; ny plan for perioden 2018-2025, jf. tilsvarende for kulturarenaplanen (temaplan).
Kommunedelplan for småbåthavner i Stavanger 2007 – 2017 2008Revidert planhefte av 10.10.2008 er vedtatt av bystyret desember 2008. Fulgt opp med egen handlingsplan.
Overordnede strategier og temaplaner
Strategisk kompetansestyring 2014-20262014Følges opp med 2-4-årig handlingsplan.
Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune 2014-20172014
Arbeidsgiverstrategi 2013-2025 2013Følges opp med 1-årig handlingsplan.
Strategi for likestilling og mangfold 2013-20202013Tiltaksplaner revideres årlig.
Digitaliseringsstrategi 2014 - 20292015Digitaliseringsstrategien revideres etter fire år eller ved behov.
IKT-strategi 2014-20172015IKT-strategien skal revideres etter to år.
IKT-strategi for Stavangerskolen 2013–20202013Følges opp med handlingsplan for IKT i Stavangerskolen, som rulleres årlig.
Kommunikasjonsstrategi2009
Finansreglement for Stavanger kommune2012Revideres hver bystyreperiode.
Fagplan idrett 2014-20292014
Trygg – fri fra vold! Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 – 20182014
Sunn mat i Stavanger Strategiplan for kosthold og ernæring for barn og unge2014
Plan for reduksjon i vannlekkasjer2014
Etisk standard for ansatte og folkevalgte2014
Plan for etikk og forebygging av misligheter og korrupsjon2014
Det gode liv i Stavanger Strategiplan for folkehelsearbeidet 2013-2029 2014Rulleres hver bystyreperiode. Neste rullering innen juni 2016.
Visjon og strategi for Stavanger som arrangementsby2014
Selvstendig, trygg og aktiv Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 2014
Melding om Universitetsbyen Stavanger2014Følges opp av «Handlingsplan for studentboliger».
Handlings- og økonomiplan 2015-201820142015Årlig rullering.
Boligbyggeprogram og befolkningsframskriving årlig20142015Årlig oppdatering. Politisk behandling høsten 2015.
En god by å bo i Utbyggingsplan 2011-2015 2011JaOppfølging av planen vedtatt 2013. Revisjonsbehov jf. planens tidshorisont.
Barnehagebruksplan 2015-20202015Rulleres årlig.
Handlingsplan mot støy i Stavanger kommune 2013-20182013
Vedlikeholdsstrategi for kommunens bygningsmasse og aktuelle uteområder2013
Årsplaner vedlikehold - formålsbygg og boliger2015Rulleres årlig.
Frivillighet i Stavanger Strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune 2015-20182015
Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile 2012-20162012JaRevideres i 2016.
Kulturarenaplan2012JaRulleres i perioden høsten 2015-våren 2017 for planperioden 2018-2025, jf. tilsvarende for KDP for kunst og kultur.
Plan for skolestruktur 2015-20202015Rulleres årlig.
Funksjonsendringsplanen Reform 2006, implementering i Kunnskapsløftet2007
Plan for Stavanger kulturskole 2012-20222012
Sykkelstrategi for Stavanger med handlingsplan 2011-20152012JaRevisjonsbehov med bakgrunn i sykkelprosjektet.
Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011-2015 2011JaForslag til kvalitetsplan for SFO 2016-2019 er utarbeidet og klar for politisk behandling i 2015.
God, bedre, best Kvalitetsplan for skole 2011-2015 2011JaForslag til kvalitetsplan for skole 2016-2019 er utarbeidet og klar for politisk behandling i 2015.
Stadig bedre Kvalitetsplan for barnehage 2011-20152011JaForslag til kvalitetsplan for barnehage 2016-2019 er utarbeidet og klar for politisk behandling i 2016.
Omsorg 20252011JaSkal erstattes av ny helhetlig plan for helse og omsorg.
Plan for fysisk aktivitet i barnehage, barneskole/SFO og ungdomsskole2011
Plan for helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming i Stavanger kommune 2015 – 20182015
Plan for psykisk helsearbeid i Stavanger kommune 2011-20152011JaRevideres i 2016 med to handlingsdeler, en for barn og en for voksne.
Sammen om veien videre Ruspolitisk handlingsplan for Stavanger 2011-20152011JaRuspolitisk handlingsplan 2011-2015 prolongeres ut 2016. Arbeidet med ny plan starter opp i 2. halvår 2016. Planen må tilpasses de overordnede føringene og strategiene som legges inn i temaplan for helse- og omsorgsområdet og regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet som skal legges fram i slutten av 2015.  
Plan for Stavanger legevakt2011JaRevideres i 2016.
Plan for legetjenesten2011JaRevideres i 2016.
Boligsosial handlingsplan 2010-20152010JaBoligsosial handlingsplan er foreløpig erstattet av Programplan for Husbankens boligsosiale velferdsprogram som kommunen deltar i fram til 2018. Ny boligsosial virksomhet etableres i Stavanger i 2016, og vil ha stor betydning for arbeidet med ny boligsosial handlingsplan. Arbeidet med ny plan starter opp primo 2017.
Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp 2011-20222010JaRevideres i 2016.
Trafikksikkerhetsplan for Stavanger 2015-20182015
Pandemiplan2009JaPandemiplanen må samordnes med Plan for helsemessig og sosial beredskap som utarbeides i løpet av 2016.
Smittevernplan2009JaUnder revidering.
Barn vil være med Inkludering av barn som lever i familier med lavinntekt i Stavanger 2015-20182015
Strategisk plan for beredskap og samfunnssikkerhet2002Avventes.
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Stavanger kommune (KROS) 2014-20162014
Plan for krisehåndtering2010Revideres årlig.
Fagplan for landbruk2001
Nye overordnede strategier og temaplaner under arbeid eller planlagt startet i planperioden
Plan for reduksjon av fremmedvannPlanarbeidet startet i 2015, og det satses på å legge planen fram til politisk behandling våren 2016.
Rammeplan for vedlikehold av kommunale bygningerVidere planarbeid er utsatt.
DemensplanPlanen kommer til politisk behandling i 1. tertial 2016.
Helhetlig plan for helse og omsorgLevekårstyret har vedtatt at dette skal utformes som en temaplan for helse- og omsorgsområdet. Arbeidet startet opp høsten 2015 og planen skal ferdigstilles i løpet av 2016. Parallelt skal det utarbeides en egen plan for omsorgsbygg som skal skissere behovet for institusjoner og bofellesskap for ulike grupper fram mot 2030. Også denne planen skal ferdigstilles i løpet av 2016.
Omsorgsbygg 2030Plan utarbeides i 2016.
Plan for helsemessig og sosial beredskapArbeidet med planen er startet opp, og vil bli ferdigstilt i løpet av 2016.
Handlingsplan for studentboligerUtledet av meldingen om universitetsbyen Stavanger. Fremmes for politisk behandling i 2015.
Internasjonal strategi for Stavanger kommuneVedtak FSK sak 99/2014.
Kommunedelplaner for areal
Kommunedelplan for E39 Smiene-Harestad2012
Kommunedelplan for sykkelstamveg på Nord-Jæren2011
Kommunedelplan for Stavanger Sentrum2005JaPlanforslag til andre gangs høring høsten 2015.
Kommunedelplan for Paradis og Hillevåg2005JaRevidere retningslinjer for rekkefølgebestemmelser i henhold til vedtatt områdeprogram, ferdigbehandles i 2015.
Kommunedelplan for Jåttåvågen2001
Kommunedelplan for dobbeltsporet2001
Kommunedelplan for Husabø1996
Områdeplaner for areal
Områdeplan for Nore Sunde2014
Områdeplan for Jåttå Nord2014
Områdeplan for utfylling på Buøy2013
Områdeplan for Jåttåvågen Nord2012
Områdeplan for Atlanteren2015
Reguleringsplan for sykkelstamvegen fra Sørmarka til kommunegrensen2015
Nye arealplaner under arbeid eller planlagt startet i planperioden
Kommunedelplan for parkering på næringsområdene på Forus og LuraJaKDP parkering ble behandlet av bystyret juni 2014, og det ble vedtatt et forslag som ble sendt på tilleggshøring. Fylkesmannen og Rogaland fylkeskommune fremmet innsigelse til forslaget. Dette er ikke avklart.
Områdeplan for Forusstranda NordJaInnarbeidet i områdeplan for Forus øst. Arbeider med å klargjøre områdeplanen for andre gangs politisk behandling i 2015.
Områdeplan for Forus ØstJaPå høring.
Områdeplan for Madla – RevheimJaPå høring.
Områdeplan for MarieroJaForberedes for høring.
Områdeplan for NytorgetJaForberedelse arkitektkonkurranse.
Områderegulering for universitetsområdetJaKonsekvensutredninger gjennomføres i løpet av 2015. Planlegger politisk førstegangsbehandling våren 2016.
Reguleringsplan for E39 Smiene - HarestadJaForprosjekt behandles høsten 2015.
Reguleringsplan for fv. 44 Sandnes til Gausel stasjonJaEndelig vedtak forventes andre kvartal 2016.
Reguleringsplan for fv. 44 mellom Diagonalen og Gausel stasjonJaEndelig vedtak forventes første kvartal 2016.
Reguleringsplan for kollektivfelt langs rv. 509 fra Sundekrossen til BrådeJaForventet vedtak første kvartal 2016.
Reguleringsplan for kollektivfelt rv. 509 fra Bråde til Ragbakken vestJaArbeid med reguleringsplan pågår.
Reguleringsplan for ParadisJaDetaljplan for Paradis sør kommer til sluttbehandling i 2015.
Reguleringsplan for transportkorridor vest, riksvegdelen Hafrsfjord bru til SundekrossenJaPlanforslag på høring.
Reguleringsplan for transportkorridor vest, fylkesvegdelenJaPrinsippavklaringer pågår.
Tabell 9.5 Vedtatte planer samt planer under arbeid / oppstart i perioden 2016-2019
Last ned tabelldata (Excel)

 

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

9.2 Planoversikt 9.2 Planoversikt