Bystyrets flertallsvedtak:

1. Bystyret godkjenner det fremlagte forslag til Handlings- og økonomiplan 2016-2019 for Stavanger kommune. Netto budsjettramme for 2016 fastsettes i henhold til:

• Budsjettskjema 1 B Driftsbudsjett, jf. kapittel 10.1, pkt. 10.1.3. samt pkt. 9 i vedtaket.
• Budsjettskjema 2 A Investeringsbudsjett, jf. kapittel 10.2, pkt. 10.2.2. samt pkt. 9 i vedtaket.
• Budsjettskjema 2 B Investeringsprosjekter, jf. kapittel 10,2, pkt. 10.2.3. samt pkt. 9 i vedtaket.

2. Bystyret godkjenner forslag til skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat m.v. i henhold til budsjettskjema 1A i kapittel 10.1, pkt. 10.1.2. samt pkt. 9 i vedtaket.

3. Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til høyeste skattøre som Stortinget vedtar.

4. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 a) skrives eiendomsskatt for 2016 ut på faste eiendommer i hele kommunen. Eiendomsskattetakstene økes med 10 % for alle skatteobjekt (kontorjustering iht. eiendomsskattelovens § 8A-4). Den generelle skattesatsen for de skattepliktige eiendommer beholdes uendret på 4 promille. Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 12 bokstav a beholdes skattesatsen for boliger og fritidseiendommer uendret på 3 promille. Det gis et bunnfradrag i takstverdi på kr 400 000 for hver godkjent boenhet. Bystyrets vedtak (sak 0011/05 og 0063/07) i medhold av eiendomsskatteloven § 7 videreføres for følgende punkter:

• Foreninger, lag og stiftelser som driver religiøs-/livssynsmessig, humanitær, idrettslig og kulturell ikke-kommersiell virksomhet skal få fritak fra eiendomsskatt – § 7 a)
• Fredede bygninger og anlegg i privat eie gis fullt fritak for eiendomsskatt – § 7 b)
• Fritak for Austre Åmøy og ikke landfast byøyer – § 7 d)

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Eiendomsskatten skal betales i to terminer.

5. Bystyret godkjenner at det tas opp følgende lån til finansiering av investeringsbudsjettet i 2016:

• Startlån fra Husbanken til videre utlån på inntil kr 200 mill./avdragstid 25 år
• Lån til finansiering av egne investeringer på inntil kr 593,905 mill./avdragstid 30 år, inklusive økning på kr 8,542 mill., jf. pkt. 9 i vedtaket.
• Lån for viderelån til Sølvberget KF på inntil kr 13,45 mill./avdragstid 30 år
• Lån for viderelån til Stavanger Natur- og idrettsservice KF på inntil kr 3,0 mill./avdragstid 30 år.

6. Bystyret godkjenner endringer i egenbetalinger mv. slik det fremgår av kapittel 12 samt pkt. 9 i vedtaket.

7. Bystyret godkjenner budsjettreglementet slik det fremgår av kapittel 13.

8. Bystyret godkjenner budsjett 2016 for Sølvberget KF, Stavanger byggdrift KF, Stavanger Natur- og idrettsservice KF og Stavanger Parkeringsselskap KF i samsvar med rådmannens anførsler. Økonomiplan for perioden 2016-2019 anses som retningsgivende for den videre drift.

9. Stavanger skal være en god by å bo i for alle, det er vårt hovedoppdrag. Vi er kjent for gode tjenester til innbyggerne våre, både innen helse og omsorg og oppvekst. Stavangerskolen er et begrep som er forbundet med kvalitet. Vi har en skatteinngang som ligger godt over landsgjennomsnittet, og som sikrer oss muligheten for å være offensive og levere gode tjenester til innbyggerne i årene som kommer.

Samtidig er vi i en situasjon der omstilling er helt nødvendig: Lav oljepris og et lavere aktivitetsnivå i oljeindustrien har påvirket kommuneøkonomien betydelig gjennom reduserte skatteinntekter. Arbeidsledigheten i Stavanger har passert 4 prosent, og ligger nå over landsgjennomsnittet. Norsk leverandørindustri er en internasjonal næring, og økt oppmerksomhet på kostnadseffektivitet kan gi også denne næringen nye markeder. Det gjenstår minst 50 år med olje- og gassutvinning igjen på norsk sokkel.

Norge og vår region spesielt må samtidig legge til rette for å skape nye næringer Vi må tilrettelegge for minst 10 000 arbeidsplasser innen 2020. Mulighetene er mange. Norge har på viktige områder utviklet kompetanse i verdensklassen og har et effektivt arbeidsliv, preget av godt samarbeid. Stavangerregionen kan utvikle nye arbeidsplasser innenfor områder som for eksempel helse, fornybar energi og IKT.

Omstilling innebærer en endring og tilpasning. Kutt i seg selv gir ingen omstilling, det handler om hvordan vi finner nye og smarte løsninger som er tilpasset fremtidens behov.
Det er krevende å omstille fordi det innebærer noen tøffe prioriteringer, samtidig ligger det også muligheter til å foreta viktige veivalg.

Når vi tilpasser oss et lavere inntektsnivå må vi gjøre det med en tydelig retning for hvor vi vil.
Stavanger har nettopp levert søknad om status som europeisk innovasjonshovedstad. Det er en retning. Vi har store ambisjoner som smart by, spesielt gjennom deltakelse i EU sitt innovasjonsprogram, Horisont 2020. Nordic Edge Expo satser mot å bli et smart by-ONS, årets oppstart var svært lovende. Vi skal fortsette å utvikle oss som kunnskapsby som vertskap for universitetet og andre viktige kunnskapsinstitusjoner.

I en økonomisk krevende tid for innbyggere og næringsliv, er det viktig at Stavanger kommune bidrar aktivt til å holde aktiviteten oppe. Bystyret mener også at det er smart innkjøpspolitikk å gjøre investeringer i perioder der etterspørselen i markedet er redusert. Det bidrar ikke bare til å spre positive ringvirkninger i ellers utsatte næringer, det gir også mer for pengene.
I en tid med stort behov for omstilling vet vi også at nye bygg kan bidra til mer rasjonell drift, og dermed lavere driftskostnader. Det legges også stor vekt på at man kun fremskyver eller legger inn prosjekter som har små eller ingen konsekvenser for driftskostnadene, eksempelvis barnehager og skoler som allerede har etablert drift.

Bystyret er opptatt av at Stavanger kommune må omstille organisasjonen og tilpasse driftsutgiftene til et redusert inntektsnivå. Vi investerer i en mer effektiv kommune gjennom økt bruk av digital selvbetjening for innbyggerne, og vi setter av ekstra midler til stimulering av ny næring. I denne situasjonen legger vi til grunn å i størst mulig grad skal skjerme barn, unge og eldre.

Stavanger er en internasjonal by, 22 prosent av innbyggerne våre har opprinnelse utenfor Norge og vi representerer til sammen 181 nasjonaliteter. Vi ser på mangfoldet som et konkurransefortrinn: både for livskvalitet og for verdiskaping. Flyktningstrømmen til Europa vil prege og påvirke internasjonalt samarbeid og nasjonal politikk i 2016. Det er en krevende og uforutsigbar situasjon; vi vet ikke hvor mange asylsøkere som kommer, men vi vet at norske kommuner må ta ansvar som vertskap for statlige mottak, og vi vet at vi må ta ansvar for å bosette flyktninger som har fått opphold. Vi har en internasjonal situasjon som vi må håndtere lokalt. Vi skal ikke legge skjul på at det blir krevende. Vi har som by et ansvar for hvordan vi møter disse utfordringene.

Det er stor usikkerhet knyttet til skatteinngangen for 2016. Bystyret følger rådmannens anslag på 0,5 prosent vekst. Det bør være en bedre politisk oversikt over skatteinngangen. Dersom skatteveksten skulle vise seg å overgå anslaget, skal overskuddet settes inn på et bufferfond.

DRIFTSBUDSJETT - ENDRINGER2016201720182019
Endringer per tjenesteområde:
Barnehage
Økt ramme barnehage2 0002 0002 0002 000
Smiodden barnepark3001 0001 0001 000
Sum barnehage2 3003 0003 0003 000
Skole
Økt ramme skole10 00010 00010 00010 000
Prosjekt talentsatsing300300300300
Kompetanseutvikling pedagogisk bruk av IKT300300300300
Mobbeombud knyttet til KFU200200200200
Uttrekk øremerket del av skoleramme−800−800−800−800
Egenandel dirigent1 0501 0501 0501 050
Fra revidert statsbudsjett, økt lærertetthet8 0008 0008 0008 000
Sum skole19 05019 05019 05019 050
Barn og unge
Sum barn og unge0000
Levekår
Vålandstunet13 00024 000
Beholde deler av avlastningstilbud PUH1 0001 0001 0001 000
Effekt av "Drammensmodellen" på sosialhjelp-10 000-10 000-10 000-10 000
Redusert økning hjemmehj. Ift rådmannens forslag-1 000-1 000
Justerte egenandeler sykehjem-5 000-5 000-5 000-5 000
Sum levekår-2 0009 000-14 000-14 000
Samfunnsmedisin
Sum samfunnsmedisin0000
Kultur og byutvikling
Sum kultur og byutvikling0000
Bymiljø og utbygging
Øremerkede midler statsbudsjettet-3 000-3 000-3 000-3 000
Sum bymiljø og utbygging-3 000-3 000-3 000-3 000
Rådmann, stab og støttefunksjoner
Ekstra ressurser til ny næringssatsing2 0002 0002 0002 000
Økt digitalisering av kommunale skjema mv.2 0002 0002 0002 000
Stillingsstopp-20 000-20 000-20 000-20 000
Lønnsvekst 2,2 % i stedet for 2,7 %-22 963-22 963-22 963-22 963
Sum rådmann, stab, støttefunksjoner-38 963-38 963-38 963-38 963
Felles inntekter og utgifter (bl.a. renter og avdrag)
Renter, endret låneopptak (beregnes av modellen)1153 0251 690-2 574
Endring avdragsbetalinger (beregnes av modellen)2856 9633 555-4 039
Endringer i sentrale inntekter:
Skatt fra inntekt og formue
Rammetilskudd
Eiendomsskatt
Statliggjøring av kemner-5 000-5 000-5 000-5 000
Fra revidert statsbudsjett, økt lærertetthet-8 000-8 000-8 000-8 000
Disposisjonsfond (bruk = minus, avsetning = pluss-tall)5 0005 0005 0005 000
Overføring fra drift til investering (legges inn av bruker)30 2138 92536 66848 526
Sum felles inntekter og utgifter (bl.a. renter og avdrag)22 61310 91333 91333 913
SUM DRIFTSBALANSE: skal være lik 00000
Tabell 1.1 Drift
Last ned tabelldata (Excel)
INVESTERINGSBUDSJETT - ENDRINGER2016201720182019
Diverse bygg og anlegg
Konjunkturrabatt, kroner av all investering-67 245-72 230-54 555-49 315
Sum Diverse bygg og anlegg-67 245-72 230-54 555-49 315
Skolebygg
Madlamark skole5 00075 00070 000
Storhaug bydel, ny barneskole2 50080 000100 000
Nylund / Storhaug skole - loft ut, andre løsninger28 000-28 000
Sum Skolebygg33 00049 500150 000100 000
Barnehagebygg
Tasta barnehage1 00015 00014 000
Tastaveden barnehage, 5. avd5 00025 000
Roaldsøy barnehage15 00015 000
Ytre Tasta barnehage, utvidelse5 00020 0005 000
Atlanteren, bygges av private-44 000
Sum Barnehagebygg11 00060 00034 000-29 000
Sykehjem, bofellesskap og bolig
Prosjekt boligtilbud demente1 0001 000
Selveide UH boliger, tillegg for 12 boliger, ferdig 201822 000
Omsorg + prosjekt - selges til beboere5 000100 00095 000
Sum Sykehjem, bofellesskap og bolig6 000123 00095 0000
Park- og idrettsbygg
Dobbelthall Søra Bråde (Madla bydel)5 00015 00010 000
Kunstgressbaner, rehabilitering4 0004 0004 0004 000
Cricketbane tilrettelegging, interkommunal1 0002 000
Dobbelthall Hetland, ferdig 201710 00020 000-30 000
Friluftspaviljong, Gausel1 000
Sum Park- og idrettsbygg21 00041 000-16 0004 000
Utbyggingsområder
Sum Utbyggingsområder0000
Selvkostområder - Vann, avløp, renovasjon
Sum Selvkostområder - Vann, avløp, renovasjon0000
Park og vei
Prosjekt utfylling - bruk av Rogfast-/Ryfastmasse5 000
Økt opparbeidelse/vedlikehold av friområder4 0002 0001 5001 500
Sum Park og vei9 0002 0001 5001 500
Felles
Økt rehabilitering26 0008 0003 5003 500
Holmeegenes rehabiliering-2 000
Sum Felles26 0006 0003 5003 500
Kirkelig Fellesråd
Sum Kirkelig Fellesråd0000
Sum endringer i investeringer38 755209 270213 44530 685
Finansiering av investeringer
Omsorg + salgsinntekt-200 000-200 000
Tilskudd/salg av selveide UH-boliger-44 000
Roaldsøy barnehage, mulig salg av bygg-30 000
Salg tomter/spart tomtekost Ryfastmasse-5 000-10 000
Fond (Bruk = minus, avsetning = pluss-tall)
Låneopptak endring (Økn.=minus, redusert = pluss)-8 542-200 345102 223227 841
Overføring fra drift (beregnes av modellen)-30 213-8 925-36 668-48 526
Sum finansiering av investeringer-38 755-209 270-213 445-30 685
Budsjettbalanse skal være lik 00000
Tabell 1.2 Investering
Last ned tabelldata (Excel)

Oppvekst

Styrket ramme til skolen

Bystyret er opptatt av å opprettholde den sterke satsingen på Stavangerskolen. Bystyret styrker i 2016 skolebudsjettet med 18 millioner kroner i forhold til rådmannens forslag. 8 millioner av dette beløpet kommer som et resultat av revidert statsbudsjett, og går til tidlig innsats gjennom økt lærertetthet.

800 000 kroner til av resterende beløp disponeres som følger:

 • Prosjekt talentsatsing – 300 000 kroner.
 • Kompetanseutvikling pedagogisk bruk av IKT – 300 000 kroner.
 • Mobbeombud knyttet til KFU – 200 000 kroner.

Styrket ramme barnehager

Bystyret styrker barnehagebudsjettet med 2 millioner kroner i forhold til rådmannens forslag.

Smiodden Barnepark

Bystyret opprettholder driften av Smiodden Barnepark. Barneparken er et godt tiltak for flere familier som ønsker et annet tilbud enn ordinær barnehage.

Dirigenttilskuddet

Ordningen med dirigenttilskudd har eksistert i Stavanger siden 60-tallet, og er svært viktig for byens korps. Bystyret tilbakefører egenandel på dirigenttilskuddet på 1 050 000 kroner i forhold til Rådmannens forslag.

Optimalisering av drift i skole og barnehage

Bystyret ber om at det legges fram en sak til kommunalstyret for oppvekst og kommunalstyret for finans med en gjennomgang av kommunens skolebygg og barnehager. Det skal vurderes om kommunen er optimalt rigget med tanke på robuste enheter.

Ressurssenteret

Bystyret ber om at det legges fram en sak til kommunalstyret for oppvekst, hvor det sees på forholdet mellom ressurssenteret og ressursene ute i barnehagene, med tanke på best mulig utnyttelse av ressursene.

Madlamark skole

Madlamark skole vil ha stor nytte av et bygningsmessig løft, og byggestart skyves frem til 2017. Bystyret vil benytte den lave etterspørselen i bygge bransjen til å få gjort de nødvendige investeringene i Madlamark skole når prisene forventes å være lave, og regionen trenger de ekstra arbeidsplassene.

 Ny skole på Storhaug

Bystyret ønsker fullt trykk i planlegging og klargjøring av bygging av en ny skole på Storhaug. Storhaug skal være en attraktiv bydel for barnefamilier og en ny skole skal kunne være klar når det er behov for den. Det fremlegges egen sak for bystyret.

Mens det arbeides med en ny skole i bydelen må det finnes midlertidige løsninger for kapasiteten på barneskolene i bydelen. Bystyret ønsker at man istedenfor å lage klasserom på ”loftet” på Nylund skole finner andre løsninger på denne utfordringen. Nødvendig midlertidig kapasitetsøkning kan løses bl.a. ved kjøp av boliger i nærheten av Storhaug skole, modulbrakker ved Storhaugmarka, Kyviksmarka, Varden Kirke eller i forbindelse med ”Nye Broddhuset”. Det legges fram en sak for kommunalstyret for miljø og utbygging og kommunalstyret for oppvekst snarest. Det er et overordnet mål at kapasitetsøkningen skal skje så raskt som mulig

Barnehagen Tasta

Barnehagen Tasta er nå i midlertidige lokaler. Bystyret følger opp tidligere vedtak og legge inn midler til å bygge permanente lokaler for barnehagen.

Tastavarden

Tasta bydel er en av bydelene med underskudd på barnehageplasser. Bystyret ønsker å øke barnehagekapasitet slik at flest mulig har barnehageplass nær bolig eller arbeidsplass. På Tastavarden skal det være ferdig regulert og vi vil benytte den lave etterspørselen i byggebransjen til å få bygget en ny 5–6 avdelings barnehage.

Ytre Tasta barnehage

Tomten tilhørende Ytre Tasta barnehage skal være ferdig regulert og bystyret vil benytte den lave etterspørselen i byggebransjen til å øke kapasiteten i denne barnehagen.

Roaldsøy barnehage

Roaldsøy barnehage trenger nye lokaler, og bystyret vil fremskynde dette. Bystyret ønsker at det blir sett på om barnehagen i samarbeid med de ansatte kan bygges og drives i privat regi, eventuelt om selve bygget kan oppføres av private.

Levekår

Vålandstunet sykehjem

Bystyret opprettholder drift av korttidsplasser og inntil 5 trygghetsplasser ved Vålandstunet ut 2016, med en driftsramme på 13 millioner kroner. Det tas stilling til videre drift fra 1.1.17 i forbindelse med tertialrapporteringen i juni 2016. Dette blir sett på i sammenheng med bygging av eldreboligkonsept.

Avlastning – barn og unge
Familier med barn som har behov for avlastning har en svært utfordrende og krevende hverdag. Bystyret tilbakefører 1 million kroner i 2016 til tiltak som miljøarbeidertjeneste, dagtilbud m.m. Bystyret ber om at det legges fram en sak for kommunalstyret for levekår om avlastningsordningene. Det skal vektlegges hvordan foreldre kan få større forutsigbarhet, fleksibilitet og innvirkning.

Egenbetalinger

Stavangers ordning med et tak på egenandel på sykehjem endres slik at man bruker samme tak og samme regelverk som praktiseres av blant annet kommunene Oslo og Ålesund.

Drammensmodellen

For unge sosialhjelpssøkere i aldersgruppen 18–30 år gjennomføres det et prosjekt etter modell fra Dammen. Det innebærer at sosialhjelpssøkere allerede ved første kontakt til NAV blir møtt med informasjon om at det stilles krav om oppmøte allerede neste morgen kl. 08.00.

Framtidens sykehjemstruktur

Fremtidens sykehjemstruktur må planlegges i dag. I løpet av 2017 vil ”Leve hele livet” ha vært i drift i 4 år. Bystyrets mål er at behovet for sykehjemsplasser skal ned, mens tilbudet i hjemmet skal økes. For å være rustet for fremtiden settes det av midler for å forsere arbeidet med planleggingen av fremtidens sykehjemstruktur og nye sykehjem. Bystyret ber rådmannen arbeide videre med kommunalstyret for levekår sitt vedtak 58/2015 ”Revisjon omsorg 2025”.

Nye boformer for framtidens eldre

Bystyret legger inn 5 millioner kroner for å starte arbeidet med å få på plass flere boliger som spesielt er tilrettelagt for eldre. Bystyret ber om at det våren 2016 legges fram en egen sak om nye boformer for eldre, hvor eldre selv kjøper seg inn i et kompleks som er spesielt tilrettelagt for seniorer. Ulike modeller skal skisseres i saken. Dette området tas ut av planen som ble vedtatt av bystyret i juni 2015. På Vålands tomten er det ønskelig med privat utbygging av eldreboligkonsept, jf. vedtak kommunalutvalget 17.11.15.

Selveide boliger i bofellesskap – Solborgalternativet
Det har gjennom de siste årene vært et klart politisk ønske å legge til rette for alternative boformer for blant andre utviklingshemmede. Prosjekt selveide boliger i bofelleskap har vært et av de prioriterte områdene som det er mulig å realisere raskt. For å imøtekomme behovet for disse forseres arbeidet med å legge til rette for 12 plasser i et bofellesskap som bygges i kommunal regi, men hvor beboerne kan kjøpe boenhetene. Det kreves at beboerne har vedtak på rett til kommunal bolig/ plass i bofelleskap.
I forbindelse med dette pilotprosjektet skal det også etableres en prosjektgruppe som er politisk ledet av leder for kommunalstyret for miljø og utbygging og nesteleder i kommunalstyret for levekår. Representanter fra ulike brukerorganisasjoner skal også være representert. Det legges så snart som mulig frem en sak om prosjektgruppens mandat og sammensetning. Det vises for øvrig til punkene 45 og 46 i Handlings- og økonomiplan, side 74. Det legges ikke opp til økte kostnader for kommunen.

Et godt sykehjemstilbud for døve

Bystyret ber om at det legges fram en sak for kommunalstyret for levekår om muligheten for et interkommunalt samarbeid om sykehjemsplasser spesielt tilrettelagt for døve. Saken vurderes i oppfølgning av sak 58/2015 i kommunalstyret for levekår.

Kommunale boliger

Det vises til sak om boliger i Kari Trestakkvei behandlet i HØP 2014-2017. Før oppstart effektueres skal saken sendes til kommunalstyret for levekår, med formål om å behandle saken også i et levekårsperspektiv.

Levekårsløft i Hillevåg

Bystyret ber om at det legges fram en sak til bystyret for å få på plass et levekårsløft i Hillevåg.

Idrett

Hall på Søra Bråde

Det er viktig med rimelige og fleksible idrettshaller som er lokalisert slik at barn og unge kan komme frem og tilbake på egenhånd. Bystyret vil benytte den lave etterspørselen i byggebransjen til å få gjort de nødvendige investeringene i bygging av en dobbelthall på Søre Bråde når prisene forventes å være lave, og regionen trenger de ekstra arbeidsplassene.

Hetlandshallen

Bystyret vil benytte den lave etterspørselen i byggebransjen til å få bygget hallen tidligst mulig i perioden når prisene forventes å være lave, og regionen trenger de ekstra arbeidsplassene.

Cricketbane

Det har lenge vært stor etterspørsel fra deler av den internasjonale befolkningen etter en cricketbane i Stavangerområdet.  Dette søkes løst i samarbeid med nabokommunene. Bystyret avsetter 1 million kr til dette formålet i 2016.

Spillemidler

Andelen spillemidler Stavanger kommune har fått de siste årene ligger langt under den andelen vi skulle hatt når vi legger folketallet i kommunen til grunn. Dette fører til at vi må lånefinansiere kultur- og idrettsanlegg over lang tid, før vi mottar spillemidler. Det tas initiativ til et møte med politikere og administrasjonen i idrettsavdelingen i Rogaland fylkeskommune for å få til en dialog om hvordan Stavanger kommune kan få økt sin andel av spillemidler.

Formannskapets reservekonto
Det vises til at kommunalstyrets reservekonto knyttet til støtte til idrettsarrangement er redusert. Bystyret legger til grunn at formannskapets reservekonto kan brukes til støtte av større idrettsarrangement som har stor betydning for byen og som vil bidra til inntekter for byens/ regionens næringsliv (hotell, restauranter, transport m.m.)

Næring

Næringsutvikling

Vi trenger minst 10 000 nye arbeidsplasser i Stavangerregionen innen 2020. Kommunen har en sentral oppgave i å legge til rette for næringsutvikling. Det er spesielt viktig å legge til rette for nye næringsveier for å sikre fortsatt høy verdiskaping og konkurransekraft i framtiden. Bystyret setter av 2 millioner kroner til å styrke næringsarbeidet, jf. formannskapsvedtak 27.08.15

Vekstfond

Bystyret setter av 40 mnok over en to årsperiode (ekstraordinære utbytter fra Forus Næringspark) som startkapital i et eget Vekstfond. Vekstfondet skal samordnes med andre lokale initiativ og skal bidra til å hjelpe frem nye bedrifter i tidlig kommersialiserings- og vekstfase.

Stavanger som smartby

Satsing på smartby skal være en hovedretning for Stavanger for framtiden. Det er et viktig omstillingsgrep fordi det handler om innovasjon, bærekraftige og effektive løsninger, og det er god næringsutvikling. Vi er allerede godt i gang gjennom deltakelse i Horisont 2020 (Triangulum). I tillegg har vi blant annet Norwegian Smart Care Cluster og Nordic Edge Expo. Stavanger har gode forutsetninger for å ta en internasjonal posisjon som smartby.

Bystyret vil i løpet av 2016 behandle en egen smartbystrategi for Stavanger. Kommunalutvalget er referansegruppe for arbeidet med smartbystrategien.

Åpne data

Bystyret ber om at åpen data skal være en del av smartby-saken til kommunalutvalget, og ber kommunalstyret for Finans arbeide frem en sak som inngår i smartby-konseptet.

Frivillighet

Friluftspaviljong Gausel

Bystyret setter av 1 million til paviljonger til Gausel-speiderne. Bygget skal fungere som klubbhus, og en avansert gapahuk som alle byens innbyggere skal kunne bruke. Denne skal plasseres på Fritidsgården på Gausel. Speiderne har samlet inn 1 million kroner til prosjektet, og det forventes rundt 1 millioner kroner i statlige spillemidler. Sak fremlegges kommunalstyret for miljø og utbygging.

Frivillighet 

Frivillige lag og organisasjoner representerer et stort potensiale for å sikre innovasjon og utvikling av tjenester på levekårsområdet, (jf. Frivillighetsmeldingen). Frivillige lag og organisasjoner kan i langt høyere grad enn i dag involveres i forebyggende og oppsøkende arbeid. Slik kan vi også identifisere helt nye områder hvor frivillig sektor kan spille en rolle. Bystyret ber om at det legges fram sak(er) til kommunalstyrene for levekår og oppvekst hvor nye samarbeidsområder drøftes.

Organisasjon

Den digitale kommunen

Stavanger har som mål å heldigitalisere kommunens sentrale arbeidsprosesser og samhandling med innbyggerne. Bystyret setter av 2 millioner kroner til dette, og ber kommunalstyret for administrasjon og lønn benytte midlene til å digitalisere kommunens skjemaer og forenkle saksbehandlingen av disse.

Stillingsstopp

Bystyret ber rådmannen innføre full stillingsstopp i alle stillinger med unntak av stilinger direkte knyttet til tjenesteproduksjon i skoler, PPT, ressurssenter, barnehager, sykehjem, hjemmebaserte tjenester og tilsvarende institusjoner. Rådmannen følger dette opp i dialog med tillitsvalgte.

Bystyret ber om at kommunalstyret for finans får rapport om status og økonomisk effekt i hvert møte.

Lønnsreserven
I lys av den økonomiske situasjonen i landet, forventer bystyret at lønnsveksten ikke blir høyere enn 2,2 %.

Miljø og utbygging

Økt rehabilitering 

Stavanger kommune har behov for å ivareta verdiene som ligger i bygningsmassen, og regionen er inne i en periode med stigende arbeidsledighet, lav etterspørsel i byggebransjen og lavere priser. Bystyret ønsker derfor som en del av tiltakspakken på investering å øke ressursene til å rehabilitere og ta vare på bygg og friområder som trenger dette. Bystyret setter totalt av 41 mill ekstra til dette arbeidet i perioden i (26 mill- 8 mill – 3,5 mill – 3,5 mill) Bystyret ber om at det legges fram en sak for kommunalstyret for miljø og utbygging.

Utfylling av masser fra tunnelprosjekter

Bystyret ber rådmannen sette i gang et prosjekt for å klarlegge og klargjøre områder som kan brukes til å ta imot overskuddsmasser fra regionens mange tunnelprosjekter. Eventuell utfylling i sjø skal gi ytterligere verdifulle arealer til næring eller bolig.

Vedlikehold av historiske bygg

Bystyret ber kommunalstyret for miljø og utbygging arbeide frem en egen sak på hvordan en egen liten organisasjon for kontinuerlig vedlikehold og økt rehabilitering av de historiske byggene og eiendommene som er i kommunens eie eller ansvar. Bakgrunnen er at en egen avdeling kan bidra til at vedlikeholdet gjennomføres kontinuerlig slik at forfallet blir mindre. I tillegg skal fagmiljøet kunne bygges opp til å kunne konkurrere om statlige midler for rehabilitering av våre historiske bygg.

Vedlikehold kunstgressbaner

Bystyret legger inn midler til rehabilitering av kunstgressbaner. Bystyret ber om at det legges fram en sak for kommunalstyret for miljø og utbygging.

Universell utforming i kommunen

I årene fremover skal mange av kommunens bygg renoveres. I forbindelse med dette arbeidet er det viktig at kommunen er nøye med å ivareta prinsipper for universell utforming, slik at en unngår at arbeid må gjøres om igjen for å møte kravene til universell utforming.  Det opprettes en egen stilling som har spesielt ansvar for å ivareta dette i Stavanger kommune. Stillingen løses innenfor eksisterende bemanning i byplanavdelingen.

Ytterligere sykkelsatsning 

Bystyret intensiverer ytterligere satsningen på sykkel. I det videre arbeidet med kommunens sykkelsatsning skal bl.a. følgende prioriteres:

 • Reguleringsplanarbeidet med sykkelstamvei Stavanger–Sandnes intensiveres. Arbeidet med reguleringsplan for delstrekning Stavanger – Auglendstunnellen prioriteres og legges fram til behandling så raskt som mulig. Arbeidet med bygging starter så raskt som mulig.
 • EL-bysykkelordning vil sammen med et godt kollektivtilbud gi et vesentlig løft for den miljøvennlige samferdselen i Stavanger. En ytterligere opptrapping vurderes.
 • Regjeringen har innført en ny statlig belønningsordning for sykkelprosjekter. Det er viktig at Stavanger tilegner seg en størst mulig andel av disse statlige midlene. Nye sykkelprosjekter som tilfredsstiller statens kriterier for tildeling vurderes.

Bystyrets forventninger til kommunalstyret for finans

Bystyret har vedtatt opprettelsen av kommunalstyret for finans, og har vedtatt reglementet for styret. Bystyret ber kommunalstyret for finans i gang sette følgende punkter:

 • Eierskap. Stavanger kommune har eierskap i flere ulike selskaper og organisasjoner, samt utnevner representanter til flere ulike stiftelser. Bystyret ber kommunalstyret for finans om å arbeide frem en sak med sikte på å optimalisere denne eierstrukturen, se på nødvendigheten av selskaper og stiftelser og vurdere reorganiseringer. Selskapet som i dag gir utbytte må optimaliseres slik at kommunens inntekter kan bli størst mulig.
 • Skatteinngang og tilskudd. Bystyret ber kommunalstyret for finans om å sette i gang en gjennomgang av modeller for å forutse endringer i skatteinngang og å gjennomgå de statlige tilskudd og kompensasjonsordningene for kommunene for å planlegge bedre.
 • Budsjettarbeidet. Bystyret ber kommunalstyret for finans om å evaluere budsjettprosessen og folkevalgtes involvering i denne, med sikte på å legge frem en ny modell for budsjettarbeid for budsjettåret 2017.
 • Effektivisering av kommunaldrift og organisering. Bystyret ber kommunalstyret for finans om å arbeide fram en omstillings- og effektiviseringsstrategi for Stavanger kommune med sikte på en sak for bystyret i slutten av 2016.
 • Avbyråkratisering. Bystyret ber kommunalstyret for finans om å arbeide frem en egen plan for å avbyråkratisere mest mulig av de sentrale arbeidsprosessene i kommunen.
 • Eiendomsskatt: Bystyret ber kommunalstyret for finans starte et arbeid for å gjennomgå innretningen og systemet for eiendomsskatt.
 • Private barnehager
  Bystyret ber kommunalstyret for finans arbeide frem en sak for bystyret som utreder ulike modeller for hvordan private barnehager kan stå for en utbygging av nye barnehager i Stavanger, samt eventuelt rehabilitering av eksisterende barnehager i kommune.
 • Anskaffelser
  Bystyret ber kommunalstyret for finans arbeide frem en sak hvor gründere og innovasjonsbedrifter stimuleres gjennom innkjøp og anskaffelser fra Stavanger Kommune.

Konsekvenser av statsbudsjettet

Fornybar A/S

Det vises til anmodningspunktet om opprettelse av Fornybar A/S ( «Greenfund» ) i Statsbudsjettforliket.  Stavanger kommune vil arbeide aktiv for at selskapet lokaliseres til Stavangerregionen.  Det utarbeides snarest en strategi for dette arbeidet i samarbeid med øvrige kommuner, fylkeskommunen og Greater Stavanger. Sak legges frem for kommunalutvalget innen utgangen av 2015.

Reversering av statliggjøring av kemner

Differansen på 5 mill. overføres til disposisjonsfondet.

Dyrepoliti i Rogaland

Stavanger kommune vil ta kontakt med omkringliggende kommuner for å sikre at Dyrepolitiet, som er varslet i statsbudsjettet, legges til Stavangerregionen.

Andre poster
Bystyret ber rådmannen snarest legge frem en egen sak om konsekvensene av statsbudsjettet (forliket) for Stavanger kommune.  Det vises blant annet til følgende områder:

Dep/Kap/Post/Beskrivelse

MD 571 60     Utvide ordningen med gratis kjernetid i barnehager til å også gjelde 3-åringer

KD 225 64      Opplæring av enslige asylsøkere i omsorgssenter (reversering av kutt)

JD 490 71       Aktivitetstilbud for barn i mottak

KMD 571 60  Utvide ordningen med gratis kjernetid i barnehager til å også gjelde 3-åringer

ASD 621 63    Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte grupper på arbeidsmarkedet.

HOD 714 70   Frivillig rusmiddelforebyggende innsats

HOD 761 63   Tilskuddsordning til drift av sengeenheter for alvorlig syke og døende

OD 762 60      Økt bemanning helsestasjons- og skolehelsetjenesten

BLD 846 61    Styrking av tilskuddsordningen mot barnefattigdom

LD 854 60       Styrke det kommunale barnevernet

BLD 821 71    Integreringsprosjekter i mottak i regi av frivillige org

HOD 765 72   Tilskudd til frivillige organisasjoner som driver forebyggende psykisk helsearbeid i kommunene.

KMD 572 60  Økt lærlingtilskudd med 2500 kroner per kontrakt

KD 231 70      Tiltak for svømming i barnehager

KD 226 22      Videreutdanningsløft, ikke-kvalifiserte

HOD 765        Rusavdelinger i kommunene

KD 226           Utvidet forsøk med gratis deltidsplass i SFO. Utvides til skoler i Drammen, Stavanger og Trondheim + flere i Oslo

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

1 Bystyrets vedtak 2 Hovedoversikter og driftsrammer