2.1 Driftsbudsjett

Hovedoversikt - drift#2.1.1

Hovedoversikt - driftRegnskap
2014
Opprinnelig
budsjett 2015
Justert
budsjett 2015
Budsjett
2016
Budsjett
2017
Budsjett
2018
Budsjett
2019
Driftsinntekter
Brukerbetalinger440 870 448 081 452 758 472 236 473 936 473 936 473 936
Andre salgs- og leieinntekter798 376 784 590 791 360 794 727 811 316 830 282 855 795
Overføringer med krav til motytelse838 675 662 212 780 342 660 045 663 895 668 895 659 895
Rammetilskudd1 638 854 1 606 300 1 741 150 1 764 500 1 751 300 1 758 000 1 760 100
Andre statlige overføringer149 849 131 483 135 528 128 883 126 483 127 083 127 383
Andre overføringer22 117 15 840 56 262 14 540 14 540 14 540 14 540
Skatt på inntekt og formue4 775 566 4 989 800 4 799 400 5 092 000 5 134 000 5 182 000 5 234 000
Eiendomsskatt160 859 275 000 278 500 301 000 323 000 323 000 338 000
Sum driftsinntekter8 825 167 8 913 307 9 035 300 9 227 931 9 298 470 9 377 736 9 463 649
Driftsutgifter
Lønnsutgifter3 882 520 3 796 693 3 957 026 3 807 748 3 812 362 3 801 252 3 816 691
Sosiale utgifter1 064 439 1 097 789 1 131 718 1 091 905 1 092 941 1 095 951 1 100 212
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon1 038 740 1 454 282 1 462 049 1 525 580 1 563 398 1 578 324 1 582 371
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon1 885 194 1 771 818 1 840 793 1 779 913 1 817 827 1 839 320 1 863 734
Overføringer873 773 919 333 893 531 1 044 085 1 015 535 1 007 935 1 006 365
Avskrivninger468 671 478 295 478 295 466 300 469 666 473 190 476 637
Fordelte utgifter-72 121 -468 995 -486 574 -468 995 -468 995 -468 995 -468 995
Sum driftsutgifter9 141 216 9 049 215 9 276 838 9 246 536 9 302 734 9 326 977 9 377 015
Brutto driftsresultat-316 049 -135 908 -241 538 -18 605 -4 264 50 759 86 634
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte386 325 387 988 376 245 337 018 327 619 369 190 407 004
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)14 751 - 10 000 - - - -
Mottatte avdrag på utlån1 510 1 361 1 361 1 361 1 361 1 361 1 361
Sum eksterne finansinntekter402 586 389 349 387 606 338 379 328 980 370 551 408 365
Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger274 020 303 041 268 653 259 032 254 479 252 569 263 979
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)12 052 - - - - - -
Avdrag på lån374 042 323 699 309 464 321 266 341 399 340 351 344 470
Utlån1 659 1 230 1 230 1 230 1 230 1 230 1 230
Sum eksterne finansutgifter661 773 627 970 579 347 581 528 597 108 594 150 609 679
Resultat eksterne finanstransaksjoner-259 187 -238 621 -191 741 -243 149 -268 128 -223 599 -201 314
Motpost avskrivninger468 671 478 294 478 294 466 300 469 666 473 190 476 637
Netto driftsresultat-106 565 103 765 45 015 204 546 197 274 300 350 361 957
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk7 763 - - - - - -
Bruk av disposisjonsfond94 153 - - - - - -
Bruk av bundne fond88 228 15 656 81 764 6 564 8 863 12 150 7 135
Sum bruk av avsetninger190 143 15 655 81 764 6 564 8 863 12 150 7 135
Overført til investeringsregnskapet4 647 119 420 74 757 206 110 201 137 307 500 364 092
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk- - - - - - -
Avsatt til disposisjonsfond- - 52 022 5 000 5 000 5 000 5 000
Avsatt til bundne fond78 931 - - - - - -
Sum avsetninger83 578 119 420 126 779 211 110 206 137 312 500 369 092
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk- - - - - - -
Tabell 2.1 Hovedoversikt – drift
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettskjema 1A - drift#2.1.2

Budsjettskjema 1A - driftRegnskap
2014
Opprinnelig
budsjett 2015
Justert
budsjett 2015
Budsjett
2016
Budsjett
2017
Budsjett
2018
Budsjett
2019
Skatt på inntekt og formue4 775 566 4 989 800 4 799 400 5 092 000 5 134 000 5 182 000 5 234 000
Ordinært rammetilskudd1 638 854 1 606 300 1 741 150 1 764 500 1 751 300 1 758 000 1 760 100
Skatt på eiendom160 859 275 000 278 500 301 000 323 000 323 000 338 000
Andre direkte eller indirekte skatter- - - - - - -
Andre generelle statstilskudd149 849 131 483 135 528 128 883 126 483 127 083 127 383
Sum frie disponible inntekter6 725 128 7 002 584 6 954 578 7 286 383 7 334 783 7 390 083 7 459 483
Renteinntekter og utbytte386 325 387 988 376 245 337 018 327 619 369 190 407 004
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)14 751 - 10 000 - - - -
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.274 019 303 041 268 653 259 032 254 479 252 569 263 979
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)12 052 - - - - - -
Avdrag på lån374 042 323 699 309 464 321 266 341 399 340 351 344 470
Netto finansinnt./utg.-259 037 -238 752 -191 872 -243 280 -268 259 -223 730 -201 445
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk- - - - - - -
Til ubundne avsetninger- - 52 022 5 000 5 000 5 000 5 000
Til bundne avsetninger78 931 - - - - - -
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk7 763 - - - - - -
Bruk av ubundne avsetninger94 153 - - - - - -
Bruk av bundne avsetninger88 228 15 656 81 764 6 564 8 863 12 150 7 135
Netto avsetninger111 213 29 742 1 564 3 863 7 150 2 135
Overført til investeringsbudsjettet4 647 119 420 74 757 206 110 201 137 307 500 364 092
Til fordeling drift6 572 656 6 644 412 6 717 691 6 838 557 6 869 250 6 866 003 6 896 081
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)6 572 656 6 644 412 6 717 691 6 838 557 6 869 250 6 866 003 6 896 081
Mer/mindreforbruk- - - - - - -
Tabell 2.2 Budsjettskjema 1A - drift
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettskjema 1B - netto drift#2.1.3

Budsjettskjema 1b - netto driftVedtatt
budsjett 2015
Budsjettforslag
2016
Budsjettforslag
2017
Budsjettforslag
2018
Budsjettforslag
2019
Rådmann, stab og støttefunksjoner
Rådmann9 395 8 973 8 973 8 973 8 973
Økonomi148 139 145 839 139 339 139 339 139 339
Personal og organisasjon117 704 114 454 114 454 114 454 114 454
Kommunikasjonsavdeling7 702 7 652 7 652 7 652 7 652
Næring7 020 9 192 9 192 9 192 9 192
Kommuneadvokat6 837 7 087 7 087 7 087 7 087
Politisk sekretariat11 420 11 370 11 370 11 370 11 370
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner308 217 304 567 298 067 298 067 298 067
Oppvekst og levekår
Stab Oppvekst og levekår71 551 71 264 71 264 71 264 71 264
Barnehage1 078 327 1 041 827 1 039 477 1 025 227 1 024 367
Ressurssenter for styrket bhg-tilbud66 384 62 284 62 284 62 284 62 284
Grunnskole1 357 893 1 335 803 1 336 203 1 335 903 1 335 903
Johannes læringssenter114 133 113 976 113 976 113 976 113 976
Stavanger kulturskole34 488 33 938 33 938 33 938 33 938
Pedagogisk-psykologisk tjeneste39 458 38 358 38 358 38 358 38 358
Ungdom og fritid69 256 68 656 68 156 68 156 68 656
Helsestasjon og skolehelsetjenesten64 223 65 923 65 923 65 923 65 923
Barneverntjenesten204 188 211 888 211 888 211 888 211 888
EMbo9 857 9 357 9 357 9 357 9 357
Helse og sosialkontor654 424 659 554 659 554 661 054 661 054
NAV222 749 229 342 229 342 229 342 229 342
Fysio- og ergoterapitjenesten56 500 56 500 56 500 56 500 56 500
Hjemmebaserte tjenester 413 920 422 454 424 954 436 054 447 054
Alders- og sykehjem785 393 772 793 773 193 774 693 785 693
Rehabiliteringsseksjonen42 080 41 930 41 930 41 930 41 930
Arbeidstreningsseksjonen12 292 12 292 12 292 12 292 12 292
Flyktningseksjonen8 825 9 125 9 125 9 125 9 125
Dagsenter og avlastningsseksjonen121 349 133 049 135 849 147 849 147 849
Tekniske hjemmetjenester1 492 1 242 1 242 1 242 1 242
Krisesenteret i Stavanger11 190 11 190 11 190 11 190 11 190
Helsehuset i Stavanger7 865 10 865 10 865 10 865 10 865
Stavanger legevakt31 209 38 109 38 109 38 109 38 109
Sentrale midler legetjeneste64 155 64 955 65 755 66 555 66 555
Sentrale midler levekår-50 817 -48 240 -48 240 -55 740 -55 740
Sum Oppvekst og levekår5 492 384 5 468 434 5 472 484 5 477 334 5 498 974
Bymiljø og utbygging
Stab Bymiljø og utbygging5 954 5 934 5 934 5 934 5 934
Miljø4 655 4 635 4 635 4 635 4 635
Utbygging-2 830 -840 -840 960 1 460
Stavanger eiendom-306 763 -287 503 -251 603 -253 253 -235 653
Park og vei141 158 138 708 140 408 143 108 144 808
Idrett120 856 125 716 129 241 128 991 126 841
Vannverket- - - - -
Avløpsverket-9 681 - - - -
Renovasjon140 140 140 140 140
Plan og anlegg- - - - -
Sum Bymiljø og utbygging-46 511 -13 210 27 915 30 515 48 165
Kultur og byutvikling
Stab Kultur og byutvikling11 859 17 709 17 369 12 409 12 059
Byggesaksavdelingen- - - - -
Planavdelinger35 430 33 880 39 880 39 880 36 880
Kulturavdelingen151 810 152 810 151 460 151 560 151 560
Sum Kultur og byutvikling199 099 204 399 208 709 203 849 200 499
Felles kostnader691 223 874 367 862 075 856 238 850 376
Sum drift6 644 412 6 838 557 6 869 250 6 866 003 6 896 081
Sum fordelt til drift-6 644 412 -6 838 557 -6 869 250 -6 866 003 -6 896 081
Sum totalt- - - - -
Tabell 2.3 Budsjettskjema 1B - netto drift
Last ned tabelldata (Excel)

Driftsrammetabell#2.1.4

NoteTiltakOpprinnelig
vedtatt 2015
2016201720182019
Frie inntekter
1Formue-/inntektsskatt−4 989 800−5 092 000−5 134 000−5 182 000−5 234 000
2Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning−2 561 000−2 627 000−2 634 000−2 649 000−2 660 000
3Inntektsutjevning954 700888 700896 200904 500913 400
4Tiltakspakke for økt sysselsetting- −12 700- - -
EndringØkt rammetilskudd (kommunal kemner)- −13 500−13 500−13 500−13 500
Sum frie inntekter−6 596 100−6 856 500−6 885 300−6 940 000−6 994 100
Sentrale inntekter
5Eiendomsskatt−225 000−251 000−273 000−273 000−288 000
6Integreringstilskudd fra staten−83 600−87 350−87 350−87 350−87 350
7Lyse AS, disponering av frikraft−15 100−13 800−13 800−13 800−13 800
8Kompensasjonsordninger fra Husbanken−34 950−28 600−26 200−26 800−27 100
Sum sentrale inntekter−358 650−380 750−400 350−400 950−416 250
Finans
9Lyse AS, utbytte−179 000−186 000−190 000−218 000−240 000
10SF Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte−2 000−2 000−2 000−2 000−2 000
11Renovasjonen IKS, utbytte−1 000−1 000−1 000−1 000−1 000
12Lyse AS, renteinntekter - ansvarlig lån−39 300−28 100−27 800−28 800−29 700
13Forus Næringspark AS, ansvarlig lån/utbytte−7 500−3 500−3 500−3 500−3 500
14Renteinntekter bank og finansforvaltning−33 450−31 700−32 400−34 100−35 700
15Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån177 303174 199180 535169 089171 449
EndringRenteutgifter- 1153 0251 690−2 574
16Avdragsutgifter (investeringslån)323 699320 981334 436336 796348 509
EndringAvdragsutgifter- 2856 9633 555−4 039
17Motpost avskrivinger inkl. renter restkapital, VAR sektor−100 879−88 885−92 251−95 775−99 222
Sum finans137 873154 395176 008127 955102 223
Overføring til investering, bruk og avsetning fond
18Egenfinansiering av investeringer119 420218 397232 712311 332356 066
19Endring i egenfinansiering investeringer, teknisk budsjettjustering, se linje 63- −42 500−40 500−40 500−40 500
EndringOverføring fra drift til investering- 30 2138 92536 66848 526
EndringAvsetning disposisjonsfond- 5 0005 0005 0005 000
Sum overføring til investering, bruk og avsetning fond119 420211 110206 137312 500369 092
Sentrale utgifter
20Helårseffekt av lønnsoppgjøret 201595 000130 000130 000130 000130 000
21Lønnsoppgjøret 2016- 124 000124 000124 000124 000
EndringLønnsvekst 2,2 % i stedet for 2,7 %- −22 963−22 963−22 963−22 963
22Pensjon190 000185 000185 000185 000185 000
23Ordinær reservekonto7 2007 2007 2007 2007 200
24Folkevalgte48 50046 60046 60046 60046 600
25Hovedtillitsvalgte10 75010 75010 75010 75010 750
26Kirkelig fellesråd79 55080 70080 70080 70080 700
27Tilskudd livssynssamfunn12 00013 10013 10013 10013 100
28Revisjon og kontrollutvalg5 3005 1505 1505 1505 150
29Felleskostnader66 40066 10066 10066 10066 100
30Valg6 000- 6 000- 6 000
31Oppreisningsordning barnevern- 12 0008 000- -
32Transportplan Jæren - bypakken, tilskudd- 500500500500
Sum sentrale utgifter520 700658 137660 137646 137652 137
Sum netto utgifter777 9931 023 6421 042 2821 086 5921 123 452
Tilskudd regionale prosjekter
33Rogaland brann og redning IKS109 250111 800121 200125 600129 400
34Greater Stavanger AS7 8507 9507 9507 9507 950
35Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift)45 20052 70052 40053 00053 500
36Sørmarka flerbrukshall IKS13 30012 00011 45010 7509 950
37Multihallen og Storhallen IKS11 2009 1508 8508 6508 400
38Ryfast, planleggingsutgifter35 00020 000- - -
39Rogaland teater, prosjektmidler, Nytt teaterbygg1 000600- - -
40Tall Ship Race 2018- 1 3002 0007 700100
Sum tilskudd regionale prosjekter222 800215 500203 850213 650209 300
Beregnet netto driftsramme til disposisjon−5 953 957−5 998 108−6 039 518−6 040 708−6 077 598
Disponibelt utover 2015-nivå- −44 151−85 561−86 751−123 641
Driftskons. av invest. i oppvekst og levekår
41Lassahagen bofellesskap, psykisk helse, 10+6 plasser- 7 6009 60014 80014 800
42Austbø bofellesskap for autister, 8 plasser- 20 80023 60023 60023 600
43Haugåsveien 26/28, bofellesskap psykisk helse, 7 plasser- - 5005 4005 400
44Lervig sykehjem- - 1 00092 000103 000
45Bjørn Farmannsgate 25, barn med autisme og PUH, 4 plasser- - 1 00011 00011 000
46Dagsenterplasser, PUH, 15 brukere- - 3 5007 0007 000
47Selveierboliger PUH , 6 plasser- - - 5 00010 000
48Bofellesskap ROP, 4 plasser- - - - 6 000
Sum driftskons. av invest. i oppvekst og levekår28 40039 200158 800180 800
Driftskonsekvenser av investeringer på park og vei
49Framkommelighet- 4008001 2001 600
50Trafikksikkerhet og miljø- 3006009001 200
51Vedlikehold park, friområder og aktivitetsanlegg- 200400600800
52Nye anlegg- 6001 2001 8002 400
53Plasser, vei og torg ved Stavanger konserthus IKS- 200400600800
Sum driftskonsekvenser av investeringer på park og vei1 7003 4005 1006 800
Driftskonsekvenser av investering på idrett
54Hetlandshallen, dobbel idrettshall- - - 1001 200
55Nye Gamlingen- - 2 9005 0005 000
56Kvernevik svømmehall- 2 6503 5503 5503 550
57Hundvåg svømmehall- 1 4001 4001 4001 400
58Skateanlegg på Tasta, drift fra juni 2016- 175300300300
59Reduserte inntekter i Stavanger svømmehall grunnet rehabilitering- 9003 7003 700-
Sum driftskonsekvenser av investering på idrett5 12511 85014 05011 450
Driftskonsekvenser av investeringer i Stavanger eiendom
60Vedlikehold- og renholdsutgifter til nye bygg- 7 75031 10033 25043 500
61Energiutgifter til nye bygg- 1 3504 0006 3007 250
62Økte husleiekostnader grunnet rehabilitering av OK19- 2 3006 8502 850-
Sum Driftskonsekvenser av investeringer i Stavanger eiendom11 40041 95042 40050 750
Sum netto driftskonsekvenser av investeringer46 62596 400220 350249 800
Tekniske budsjettjusteringer
63Overføring av sekkeposter i investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet- 42 50040 50040 50040 500
Sum tekniske budsjettjusteringer42 50040 50040 50040 500
Felles tiltak sentrale områder
64Eksterne husleier i henhold til inngåtte avtaler- 4 5004 5004 5004 500
65ENØK-innsparinger- −3 125−5 950−9 650−9 650
66Lærlingeordningen, verdiskapning i virksomhetene- −1 000−1 000−1 000−1 000
67Gevinstrealisering ved bruk av IKT-løsninger- −2 000−2 000−2 000−2 000
68Rekruttering, stipend, messedeltaking, redusere aktiviteter- −500−500−500−500
69Velferdsordninger og seniorpolitikk, redusere ordninger- −1 250−1 250−1 250−1 250
70Tillitsprosjektet, reversere forventet effekt- 3 2003 2003 2003 200
71Bosetting av Syriske kvoteflyktninger- 5 0005 0005 0005 000
72Unge uføre, styrke tilretteleggingsarbeidet- 1 0002 0002 0002 000
EndringStillingsstopp- −20 000−20 000−20 000−20 000
Sum felles tiltak sentrale områder−14 175−16 000−19 700−19 700
Personal og organisasjon
73Lønns- og personalsystem, oppgradere- 500500500500
74Lokasjonsbasert befolkningsvarsling- 300300300300
75Effektiviseringskrav- −3 300−3 300−3 300−3 300
EndringHeldigitalisering kommunens sentrale arbeidsprosesser og samhandling- 2 0002 0002 0002 000
Sum personal og organisasjon−500−500−500−500
Kommunikasjon
76Effektiviseringskrav- −50−50−50−50
Sum kommunikasjon−50−50−50−50
Økonomi
77Statliggjøring kemneren- −8 500−16 000−16 000−16 000
EndringReversere statliggjøring av kemneren- 8 5008 5008 5008 500
78Effektiviseringskrav- −3 300−3 300−3 300−3 300
Sum økonomi−3 300−10 800−10 800−10 800
Kommuneadvokaten
79Økt ramme til drift og kompetansetiltak- 250250250250
Sum kommuneadvokaten250250250250
Næring
80Justert driftsramme til forventet aktivitet- −250−250−250−250
EndringStyrke næringsarbeid- 2 0002 0002 0002 000
Sum næring1 7501 7501 7501 750
Politisk sekreteriat
81Effektiviseringskrav- −50−50−50−50
Sum politisk sekreteriat−50−50−50−50
SUM SENTRALE OMRÅDER−16 075−25 400−29 100−29 100
OPPVEKST OG LEVEKÅR
Felles tiltak oppvekst og levekår
82Økt innslagspunkt ressurskrevende tjenester- 4 8004 8004 8004 800
83Effektiviseringskrav- −200−200−200−200
Sum felles tiltak oppvekst og levekår4 6004 6004 6004 600
Barnehage
84Kompetanseheving- 1 0002 0002 0002 000
85Tilskudd private barnehager, effekt av ny beregningsmetode- −7 800−11 150−15 400−16 260
86Styrket barnehagetilbud, helårseffekt av overføring til Ressurssenter for styrket barnehagetilbud - −2 900−2 900−2 900−2 900
87Ledelsesstruktur, admininistrasjons- og kjøkkenassistentressurs, helårseffekt av rammereduksjon- −5 000−5 000−5 000−5 000
88Tiltak for flerspråklige barn, helårseffekt av rammereduksjon- −1 700−1 700−1 700−1 700
89Moderasjonsordning, helårseffekt av justering- −5 600−5 600−5 600−5 600
90Spesielt tilrettelagte avdelinger (STA), helårseffekt ved avvikling av to avdelinger- −3 800−3 800−3 800−3 800
91Auglend barnehage for hørselshemmede, helårseffekt av kapasitetsreduksjon- −2 100−2 100−2 100−2 100
92Smiodden barnepark, avvikles- −300−1 000−1 000−1 000
EndringSmiodden barnepark opprettholdes- 3001 0001 0001 000
93Økt lisens Hypernet administrasjon- 200200200200
94Foreldrebetaling for opphold i barnehager økes- −5 600−5 600−5 600−5 600
95Nedgang i antall barn med lovfestet rett barnehageplass- −7 400−7 400−7 400−7 400
96Fleksibelt opptak- 3 7003 7003 7003 700
97Effektiviseringskrav- −1 500−1 500−1 500−1 500
98Omstilling 2018- - - −10 000−10 000
EndringStyrking barnehagerammen- 2 0002 0002 0002 000
Sum barnehage−36 500−38 850−53 100−53 960
Skole og SFO
99Opptrapping av rammereduksjon- −20 000−20 000−20 000−20 000
EndringØkt ramme skole- 10 00010 00010 00010 000
100Lenden skole og ressurssenter, helårseffekt av avsluttet leieforhold- −650−650−650−650
101Stavanger-prosjektet avsluttes 2017- - - −300−300
102Kommunalstyret for oppvekst, tilbakeføring av reserve- −1 500−1 500−1 500−1 500
103Lenden skole og ressurssenter, helårseffekt av redusert tjenestetilbud- −2 400−2 400−2 400−2 400
104Foreldrebetaling skolefritidsordningen, helårseffekt av prisøkning- −1 500−1 500−1 500−1 500
105Foreldrebetaling skolefritidsordningen, økes fra høsten 2016- −1 500−3 200−3 200−3 200
106Realfag på mellomtrinnet, økt satsing- 2 2004 3004 3004 300
107Reduksjon i kurs og kompetansetiltak- −1 000−1 000−1 000−1 000
108Reduserte pensjonskostnader SPK, sats er endret- −3 350−3 350−3 350−3 350
109Økt lisens Hypernet- 200200200200
110Effektiviseringskrav- −2 600−2 600−2 600−2 600
EndringProsjekt talentsatsing- 300300300300
EndringKompetanseutvikling pedagogisk bruk av IKT- 300300300300
EndringMobbeombud knyttet til KFU- 200200200200
EndringUttrekk øremerket del av skoleramme- −800−800−800−800
EndringØkt lærertetthet- 8 0008 0008 0008 000
EndringØremerkede midler økt lærertetthet- −8 000−8 000−8 000−8 000
Sum skole og sfo−22 100−21 700−22 000−22 000
Johannes læringssenter
111Husleie nye lokaler Haugesundsgate 27 og 30- 1 3001 3001 3001 300
112Innføringsbarnehagen, helårseffekt av bemanningsreduksjon- −1 200−1 200−1 200−1 200
113Pensjonskostnader SPK, reduksjon i sats- −400−400−400−400
Sum Johannes læringssenter−300−300−300−300
Kulturskolen
114Redusere tjenestetilbudet- −1 600−1 600−1 600−1 600
EndringEgenbetaling korps utgår- 1 0501 0501 0501 050
Sum Kulturskolen−550−550−550−550
PPT
115Helårseffekt av redusert tjenestetilbud- −1 100−1 100−1 100−1 100
116Effektiviseringskrav, PPT- −100−100−100−100
Sum PPT−1 200−1 200−1 200−1 200
Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud
117Styrket barnehagetilbud, helårseffekt av effektivisering- −4 100−4 100−4 100−4 100
Sum Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud−4 100−4 100−4 100−4 100
Ungdom og fritid
118Gjennomføre ungdomsundersøkelsen i 2016 og 2018- 500- - 500
119SLT-midler, videreføre 2015-nivå- −300−300−300−300
120Tilskudd til barn og ungdomsarbeid, videreføre 2015-nivå- −200−200−200−200
121Ungbo, effektiviseringskrav- −600−600−600−600
122Effektiviseringskrav, administrasjon- −300−300−300−300
Sum Ungdom og fritid−900−1 400−1 400−900
Helsestasjon og Skolehelsetjeneste
123Skolehelsetjenesten, øke tjenestetilbudet- 1 5001 5001 5001 500
124Effektiviseringskrav- −150−150−150−150
Sum Helsestasjon og Skolehelsetjeneste1 3501 3501 3501 350
Barnevern
125Fosterhjem, klientutgifter- 8 0008 0008 0008 000
126Barnevernvakten, effekt av reforhandlede avtaler med andre kommuner- −300−300−300−300
127Effektiviseringskrav, administrasjon- −150−150−150−150
Sum barnevern7 5507 5507 5507 550
Helse- og sosialkontor
128Ressurskrevende tjenester, kommunal egenandel- 2 5002 5004 0004 000
129Brukerstyrt personlig assistent (BPA), forventet økt aktivitet- 4 5004 5004 5004 500
130Effektiviseringskrav, administrasjon- −200−200−200−200
Sum helse- og sosialkontor6 8006 8008 3008 300
NAV-kontorene
131Økonomisk sosialhjelp, videreføre 2015-nivå- 10 00010 00010 00010 000
EndringØkonomisk sosialhjelp, ikke videreføre 2015-nivå- −10 000−10 000−10 000−10 000
132Omsorgsinstitusjon rusmiddelmisbrukere, videreføre 2015-nivå- 4 0004 0004 0004 000
133Effektiviseringskrav, administrasjon- −150−150−150−150
Sum NAV-kontorene3 8503 8503 8503 850
Hjemmebaserte tjenester
134Økt eksternhusleie og innføring av arbeidstøy- 1 0001 0001 0001 000
135St Svithun bofellesskap avvikles- −5 600−5 600−5 600−5 600
136Øke tjenestetilbudet- 5 0005 000- -
EndringRedusert økning hjemmetjenesten- −1 000−1 000- -
137Fløyen bokollektiv, redusert behov for respiratorplass- −3 125−3 125−3 125−3 125
138Omstilling 2018- - - −7 500−7 500
Sum hjemmebaserte tjenester−3 725−3 725−15 225−15 225
Alders- og sykehjem
139Prisjustering Boganes sykehjem iht. driftsavtale- 700700700700
140St. Petri aldershjem, avvikle i tråd med vedtatte planer- - - −16 000−16 000
141Mosheim sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer- - - −32 000−32 000
142St. Petri aldershjem, økt fagkompetanse- 4 0004 0004 0004 000
143Inntektsjustert økning i egenbetalinger for langtidsopphold på sykehjem- −11 000−11 000−11 000−11 000
EndringØkt egenbetaling sykehjem- −5 000−5 000−5 000−5 000
144Bydelskafe på Bergåstjern sykehjem, salgsinntekter- −500−500−500−500
145Trygghetsavdelingen på Vålandstunet sykehjem, fremskynde planlagt avvikling- −2 800−2 800−2 800−2 800
146Rehabiliteringsplasser i Spania, opprettholde 6 plasser- −3 000−3 000−3 000−3 000
147Dagsenteret på Vålandstunet sykehjem, fremskynde planlagt avvikling- −1 500−3 100−3 100−3 100
148Vålandstunet sykehjem, fremskynde planlagt avvikling av plasser- −12 000−24 000−24 000−24 000
EndringUtsette nedleggelse av Vålandstunet- 13 00024 000- -
149Finansiering av øyeblikkelig hjelp- senger, fra øremerking til rammetilskudd- 10 00012 00012 00012 000
150Effektiviseringskrav- −2 500−2 500−2 500−2 500
151Omstilling 2018- - - −17 500−17 500
Sum alders- og sykehjem−10 600−11 200−100 700−100 700
Stavanger legevakt
152Akuttmedisinsk forskrift, oppfølging og implementering- 1 7001 7001 7001 700
153Finansiering av øyeblikkelig hjelp-senger, fra øremerking til rammetilskudd- 4 8004 8004 8004 800
154Effektiviseringskrav- −150−150−150−150
Sum Stavanger legevakt6 3506 3506 3506 350
Rehabiliteringsseksjonen
155Effektiviseringskrav- −150−150−150−150
Sum Rehabiliteringsseksjonen−150−150−150−150
Dagsenter og avlastningsseksjonen
156Nytt botiltak i Madla barnebolig - 1 5001 500- -
157Avlastningsplasser, redusere antall- −3 000−6 000−6 000−6 000
EndringBeholde deler av avlastningstilbud- 1 0001 0001 0001 000
158Høyebakken midlertidig avlastningsbolig avvikles- −8 500−10 000−10 000−10 000
159Effektiviseringskrav- −400−400−400−400
Sum dagsenter og avlastningsseksjonen−9 400−13 900−15 400−15 400
Samfunnsmedisin
160Tilskudd til fastleger som følge av befolkningsvekst- 8001 6002 4002 400
161Smittevernsressurs, videreføre 2015-nivå- −500−500−500−500
Sum samfunnsmedisin3001 1001 9001 900
Tekniske hjemmetjenester
162Effektiviseringskrav og inntektsøkning, tekniske hjemmetjenester- −250−250−250−250
Sum tekniske hjemmetjenester−250−250−250−250
Fysio- og ergoterapitjenesten
163Effektiviseringskrav- −100−100−100−100
Sum fysio- og ergoterapitjenesten−100−100−100−100
Helsehuset i Stavanger
164Virksomhetsleder, merkantil ressurs, psykolog- 1 5001 5001 5001 500
Sum Helsehuset i Stavanger1 5001 5001 5001 500
Flyktningseksjonen
165Økt oppmerksomhet på refusjon- og tilskuddsmidler- 300300300300
Sum Flyktningseksjonen300300300300
Embo
166Effektiviseringskrav- −500−500−500−500
Sum Eembo−500−500−500−500
SUM OPPVEKST OG LEVEKÅR−57 775−64 525−179 275−179 635
Felles tiltak kultur og byutvikling
167Digitalisering av byggesaksarkiv - endret fremdrift- 5 0005 000200200
168Interkommunal delplan (IKDP) Forus- 850510350-
Sum felles tiltak kultur og byutvikling5 8505 510550200
Kultur
169Opera Rogaland IKS, driftstilskudd- 100150250250
170Kultur, økt ramme- 300300300300
171Tilskudd kulturinstitusjoner, statlig delfinansiert- 1 9501 9501 9501 950
172Sølvberget KF, videreføre tilskuddet på 2015-nivå- −1 000−1 000−1 000−1 000
173Avsluttet prosjektfinansiering, MUST- −450−450−450−450
174Obstfelderjubileum 2016- 500−300−300−300
Sum kultur1 400650750750
Geodata
175Eiendomsskatt, kontormessig oppjustering- −250−250−250−250
176Taksering eiendomsskatt- - 6 0006 0003 000
Sum Geodata−2505 7505 7502 750
Planavdelinger
177Rammereduksjon- −1 300−1 300−1 300−1 300
Sum planavdelinger−1 300−1 300−1 300−1 300
SUM KULTUR OG BYUTVIKLING5 70010 6105 7502 400
Felles tiltak bymiljø og utbygging
178Effektiviseringskrav Stab BMU, Miljø og Utbygging- −50−50−50−50
Sum felles tiltak bymiljø og utbygging−50−50−50−50
Sum miljø- - - -
Utbygging
179Bortfall av leieinntekter- 2 0002 0003 8004 300
Sum utbygging- 2 0002 0003 8004 300
Park og vei
180Biologisk mangfold- 2505007501 000
181Drifts- og vedlikeholdsavtale med Lyse- 100200300400
182Attende, Arboreet og friluftsområdene, øke tilskuddet i tråd med avtaler- 150300450600
183Bidrag fra vertskommune under festival- 500- 500-
184Kunstgressbaner, redusere vedlikeholdet- −500−500−500−500
185Sykkelsatsingen, redusere skilting og driftstiltak- −500−500−500−500
186Redusere vedlikeholdet- −1 300−1 300−1 300−1 300
187Stavanger natur- og idrettsservice KF, redusere vedlikeholdet- −2 500−2 500−2 500−2 500
188Effektiviseringskrav- −350−350−350−350
Sum park og vei- −4 150−4 150−3 150−3 150
Idrett
189Leieinntekter ONS i 2016 og 2018- −1 050- −1 050-
190Økte billettinntekter i svømmehallene- −800−1 300−1 800−1 800
191Opphør av tilskudd til Beach volleyball World Tour Stavanger i 2017- - −2 500−2 500−2 500
192Bortfall av leieinntekter OTD i 2016 og 2018- 700- 700-
193Redusert tilskudd større idrettsarrangement- −1 000−1 000−1 000−1 000
194Rammereduksjon Stavanger natur- og idrettsservice KF- −200−200−200−200
195Bortfall av billettinntekter på Gamlingen- 2 2001 700- -
196Indeksregulering Oilers investa AS- 300450550650
197Drift av idrettshall Siddishall (avtale signert i 2015)- 1 5001 5001 5001 500
198Revidering av avtaler med Stiftelsen Stavanger ishall- −1 000−1 000−1 000−1 000
199Samdrift mellom svømmehall og idrettshall på Kvernevik og Hundvåg- −800−1 000−1 000−1 000
200Effektiviseringskrav- −115−115−115−115
Sum idrett- −265−3 465−5 915−5 465
Stavanger eiendom
201Forsikring bygg- 200400600800
202Husleieinntekter, bofellesskap og omsorgsboliger, volumvekst- −3 600−4 050−4 050−4 050
203Private ideelle sykehjem, nødaggregat engangsutgift i 2015- −4 500−4 500−4 500−4 500
204Økt vedlikehold for administrasjons- og formålsbygg- 18 20033 20033 20043 200
205Drift av 12 nødaggregat, private og kommunale sykehjem- 750750750750
206Utleieformål, reduksjon i leieinntekter- 2 1002 1002 1002 100
207Tiltakspakke økt sysselsetting- 6 750- - -
EndringTiltakspakke for økt sysselsetting- −3 000−3 000−3 000−3 000
208Planlegging- og utredningskostnader til diverse bygningskategorier- 200200200200
209Effektiviseringskrav- −1 140−1 140−1 140−1 140
Sum Stavanger eiendom- 15 96023 96024 16034 360
Vannverket
210Fastledd, IVAR- 9145 3019 45810 906
211Mengdevariabelt ledd, IVAR- 2805 21810 11510 698
212Bemanningsøkning iht. hovedplan- 3507001 0501 400
213Driftsutgifter/generell prisstigning- 1 2601 3542 1212 907
214Avskrivninger- 1 3072 5783 8725 124
215Renter restkapital- −4 492−3 679−2 799−1 925
216Bruk/avsetning til selvkostfond- 5 3488 3949 95510 125
217Gebyrer/gebyrøkning- −4 967−19 866−33 772−39 235
Sum Vannverket- - - - -
Avløpsverket
218Fastledd, IVAR- 3 8014 9856 7578 785
219Mengdevariabelt ledd, IVAR- 7 2508 70011 02013 920
220Bemanningsøkning iht. hovedplan- 3507001 0501 400
221Driftsutgifter/generell prisstigning- 2 6023 4364 3215 224
222Avskrivninger- 1 1881 9532 7563 527
223Renter restkapital- −9 577−9 070−8 532−7 992
224Gebyrer/gebyrøkning- - - - −12 600
225Bruk/avsetning til selvkostfondet- 4 067−1 023−7 691−2 583
Sum Avløpsverket- 9 6819 6819 6819 681
Renovasjon
226Økt leveringsgebyr og mengde til IVAR- 7001 5003 0004 500
227Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning- 3 7756 6309 02711 767
228Kalkulerte finanskostnader- −420−410−401−391
229Generell prisstigning innkjøpte varer og tjenester- 688668−748−135
230Gebyrer/generell gebyrøkning- −4 420−7 810−12 120−16 720
231Bruk/avsetning til selvkostfond- −323−5781 242979
Sum renovasjon- - - - -
SUM BYMILJØ OG UTBYGGING- 23 17627 97628 52639 676
SUM ENDRINGER PÅ TJENESTEOMRÅDENE- −44 974−51 339−174 099−166 659
SUM DRIFTSKONSEKVENSER AV INVESTERINGER- 46 62596 400220 350249 800
SUM TEKNISKE BUDSJETTJUSTERINGER- 42 50040 50040 50040 500
DISPONIBELT UTOVER 2015-NIVÅ- −44 151−85 561−86 751−123 641
BUDSJETTBALANSE- - - - -
Tabell 2.4 Driftsrammetabell
Last ned tabelldata (Excel)

Økonomiske mål#2.1.5

Økonomiske mål2016201720182019Snitt 2016-2019Mål
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene2,2 %2,1 %3,2 %3,8 %2,8 %3,0 %
Investeringer, andel egenfinansiering54 % 37 %100 %86 %66 %> 50 %
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene63 %68 %64 %61 %64 %< 60 %
Tabell 2.5 Økonomiske mål
Last ned tabelldata (Excel)

Detaljert prognose over frie inntekter#2.1.6

Skatt og rammetilskudd2015
Opprinnelig
vedtatt budsjett
2015
Justert budsjett
per 2. tertial
2016
Vedtatt
budsjett
2017
Vedtatt
budsjett
2018
Vedtatt
budsjett
2019
Vedtatt
budsjett
Formue- og inntektsskatt -4 989 800-4 799 400-5 092 000-5 134 000-5 182 000-5 234 000
Vekst fra året før4,5 %0,5 %6,1 %0,8 %0,9 %1,0 %
% av landsgjennomsnittet143,3 %139,2 %137,9 %137,9 %137,8 %137,8 %
Antall innbyggere 01.01.xx132 102132 102133 209134 349135 636137 042
Gjennomsnittlig skatt per innbygger i Stavanger 37 77236 31138 22638 21438 20538 193
Gjennomsnittlig skatt per innbygger på landsbasis 26 35626 10027 71827 71727 71727 718
Diff. Stavanger og landsgj.snittet11 41610 21110 50810 49710 48810 475
Rammetilskudd:
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)-2 945 700-2 942 458-2 998 000-3 010 000-3 027 800-3 051 900
Utgiftsutjevning460 946460 900457 171462 148465 348478 948
INGAR 8 3298 3297 5778 0008 0008 000
Saker med særskilt fordeling-9 975-9 975-17 348-17 348-17 348-17 348
Storbytilskudd-47 200-47 202-49 000-49 400-49 800-50 300
Tapskompensasjon skjønn-27 400-27 400-27 400-27 400-27 400-27 400
Saldering NB /RNB-38 494-13 500-13 500-13 500-13 500
Prosjektskjønn-1 350
Ekstra tiltaksmidler vedlikehold/rehab.-12 700
Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj.-2 561 000-2 597 650-2 653 200-2 647 500-2 662 500-2 673 500
Inntektsutjevning 954 700856 500888 700896 200904 500913 400
Sum rammetilskudd etter inntektsutjevning-1 606 300-1 741 150-1 764 500-1 751 300-1 758 000-1 760 100
Sum frie inntekter (skatt og rammetilskuddet) avrundet-6 596 100-6 540 550-6 856 500-6 885 300-6 940 000-6 994 100
Sum endring i %4,8 %0,4 %0,8 %0,8 %
Tabell 2.6 Detaljert prognose over frie inntekter
Last ned tabelldata (Excel)

2.2 Investeringsbudsjett

Hovedoversikt - investering#2.2.1

Hovedoversikt - investeringRegnskap
2014
Opprinnelig
budsjett 2015
Justert
budsjett 2015
Budsjett
2016
Budsjett
2017
Budsjett
2018
Budsjett
2019
Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom135 112 341 600 117 300 260 600 45 000 295 350 248 000
Andre salgsinntekter1 486 - - - - - -
Overføringer med krav til motytelse10 477 - - 6 000 6 000 - -
Kompensasjon for merverdiavgift142 065 153 600 147 400 139 000 124 800 90 200 91 000
Statlige overføringer40 638 38 400 50 000 21 440 82 050 299 895 22 700
Andre overføringer100 504 - - 7 000 - - -
Renteinntekter og utbytte- - - - - - -
Sum inntekter430 283 533 600 314 700 434 040 257 850 685 445 361 700
Utgifter
Lønnsutgifter31 314 10 383 10 383 - - - -
Sosiale utgifter7 304 2 587 2 587 - - - -
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon988 804 1 274 967 1 229 385 1 258 555 1 322 270 1 015 445 870 885
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon23 354 - - - - - -
Overføringer143 022 -300 -775 - - - -
Renteutgifter og omkostninger5 - - - - - -
Fordelte utgifter-182 121 -15 388 -15 388 - - - -
Sum utgifter1 011 681 1 272 249 1 226 192 1 258 555 1 322 270 1 015 445 870 885
Finanstransaksjoner
Avdrag på lån140 045 95 000 95 000 105 000 105 000 105 000 105 000
Utlån425 900 364 850 364 850 216 450 250 000 250 000 250 000
Kjøp av aksjer og andeler13 651 15 100 15 144 19 100 20 100 21 10022 100
Dekning av tidligere års udekket76 625 - - - - - -
Avsatt til ubundne investeringsfond69 250 - - - - - -
Avsatt til bundne investeringsfond45 391 - - - - - -
Avsatt til likviditetsreserve- - - - - -
Sum finansieringstransaksjoner770 861 474 950 474 994 340 550 375 100 376 100 377 100
Finansieringsbehov1 352 258 1 213 599 1 386 486 1 165 065 1 439 520 706 100 886 285
Dekket slik:
Bruk av lån1 064 827 945 529 1 154 563 810 355 1 089 783 250 000373 593
Salg av aksjer og andeler7 423 - - - - 00
Mottatte avdrag på utlån190 765 138 600 138 600 148 600 148 600 148 600148 600
Overført fra driftsbudsjettet4 647 119 420 74 757 206 110 201 137 307 500364 092
Bruk av tidligere års udisponert- - - - - - -
Bruk av disposisjonsfond- - - - - - -
Bruk av bundne driftsfond- - - - - - -
Bruk av ubundne investeringsfond47 350 10 050 10 050 - - - -
Bruk av bundne investeringsfond37 247 - 8 516 - - - -
Bruk av likviditetsreserve- - - - - -
Sum finansiering1 352 258 1 213 599 1 386 486 1 165 065 1 439 520 706 100 886 285
Udekket/udisponert- - - - - - -
Tabell 2.7 Hovedoversikt - investering
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettskjema 2A - investering#2.2.2

Budsjettskjema 2A - investeringRegnskap
2014
Opprinnelig
budsjett 2015
Justert
budsjett 2015
Budsjett
2016
Budsjett
2017
Budsjett
2018
Budsjett
2019
Investeringer i anleggsmidler1 011 681 1 272 249 1 226 192 1 258 555 1 322 270 1 015 445 870 885
Utlån og forskutteringer425 900 364 850 364 850 216 450 250 000 250 000 250 000
Kjøp av aksjer og andeler13 651 15 100 15 144 19 100 20 100 21 100 22 100
Avdrag på lån140 045 95 000 95 000 105 000 105 000 105 000 105 000
Dekning av tidligere års udekket76 625 - - - - - -
Avsetninger114 641 - - - - - -
Årets finansieringsbehov1 782 541 1 747 199 1 701 186 1 599 105 1 697 370 1 391 545 1 247 985
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler1 064 827 945 529 1 154 563 810 355 1 089 783 250 000 373 593
Inntekter fra salg av anleggsmidler142 535 341 600 117 300 260 600 45 000 295 350 248 000
Tilskudd til investeringer141 142 38 400 50 000 28 440 82 050 299 895 22 700
Kompensasjon for merverdiavgift142 065 153 600 147 400 139 000 124 800 90 200 91 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner201 242 138 600 138 600 154 600 154 600 148 600 148 600
Andre inntekter1 486 - - - - - -
Sum ekstern finansiering1 693 297 1 617 729 1 607 863 1 392 995 1 496 233 1 084 045 883 893
Overført fra driftsbudsjettet4 647 119 420 74 757 206 110 201 137 307 500 364 092
Bruk av avsetninger84 597 10 050 18 566 - - - -
Sum finansiering1 782 541 1 747 199 1 701 186 1 599 105 1 697 370 1 391 545 1 247 985
Udekket/udisponert- - - - - - -
Tabell 2.8 Budsjettskjema 2A - investering
Last ned tabelldata (Excel)

Investeringstabell#2.2.3

noterINVESTERINGSTABELL 2016-2019Total
prosjektkostnad
Påløpte kostnader
tom 2014
Budsjett
2015
2016201720182019
DIVERSE BYGG OG ANLEGG
1Nye Tou, 1. byggetrinn (ferdig 2016) 97 50050 72516 40030 400
2Holmeegenes, rehabilitering27 95021 2182 9003 800
EndringHolmeegenes, rehabilitering−2 000
3Kulvert over motorvei, inkl.prosjektering (ferdig 2016)141 00075732 200108 300
4Administrasjonsbygg, utbedring2 5001 0001 0001 0001 000
5Energitiltak i kommunale bygg (ferdigstilles i 2017)55 00017 00019 00019 000
6Energitiltak i kommunale bygg, trinn 2 (ferdigstilles i 2017)*21 9007 40014 500
7Olav Kyrres gate 19, varmesentral (ferdig 2017)29 7002 00013 00014 700
8Olav Kyrres gate 19, rehabilitering (ferdig 2017)**108 0002 00050 00056 000-
9Vålandstårnet, rehabilitering og innredning (ferdig 2016)10 0007 0003 000
10Kongsgata 47/49, rehabilitering10 00010 000
11Brannstasjon, Schancheholen (ferdig i 2020)*140 0004 00030 00050 000
12Brannstasjon, Lervig (ferdigstilles i 2020)*150 0004 00030 00050 000
13Olav Kyrresgate 23, taktekking5 0005 000
14Brannsikring i sentrum 1 5001 5001 5001 5001 500
Sum diverse bygg796 050248 600116 50062 500102 500
SKOLEBYGG
Nybygg/utvidelse/ombygging
15Madlamark skole, nybygg (ferdig 2021)**150 0005 000
EndringMadlamark skole, nybygg (ferdig 2018)5 00075 00070 000
16Eiganes skole. Utbygging av 27 rom inkl. fransk skole (ferdig 2016) 235 40027 136110 00063 10035 000
17Vaulen skole, ombygging (ferdigstilles i 2021)150 0002 00030 000
18Kvaleberg skole, utbygging (ferdig 2020)57 0002 00035 000
19Kannik skole, utvidelse (ferdig 2018)**25 0003 00011 00011 000
20Lunde skole, innvendig ombygging*15 0007 0008 000
21Skeie skole m/14 rom, utvidelse (ferdig 2023)**182 0002 000
22Storhaug bydel ny barneskole 14 rom (ferdig 2022)**182 0009001 0002 000
EndringStorhaug bydel ny barneskole 2 50080 000100 000
23Nylund skole, utbygging av loft og rehabilitering av fasade (ferdig i 2017)*48 00020 00028 000
EndringNylund / Storhaug skole-loft ut, andre løsninger28 000−28 000
24Jåtten skole, nybygg 14 rom inkl. bydelsmusikkskole (ferdig i 2019)196 0003 00030 00070 00093 000
Rehabilitering
25Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2018)**146 0002 00050 00094 000
26Kvernevik skole, rehabilitering inkl. bydelsmusikkskole (ferdig i 2019/2020)64 0002 00050 000
27Hundvåg skole, rehabilitering (ferdig 2017)**40 5003 00037 500
28Gautesete skole, rehabilitering (ferdig i 2018)30 8002 00020 0008 800
29Skoler, inventar og utstyr3 0002 0002 0002 0002 000
30Skoler, løpende rehabilitering6 5002 5002 5002 5002 500
Sum skolebygg 1 521 700140 600273 500344 300321 500
BARNEHAGEBYGG
Nybygg
EndringTasta barnehage30 0001 00015 00014 000
EndringTastavarden barnehage, 5 avdelinger30 0005 00025 000
31Emmaus barnehage, trinn 4 (ferdig juli 2016)53 3009 45020 00023 850
32Roaldsøy barnehage, riving/nybygg 4 avd (ferdig i 2021) **36 0001 000- - - 2 000
EndringRoaldsøy barnehage, riving/nybygg 4 avd (ferdig i 2019)15 00015 000
33Atlanteren,ny barnehage med 8 avd. (ferdigstilles i 2020)74 00044 000
EndringAtlanteren,bygges av private−44 000
34Vardenes barnehage, riving/nybygg 4 avd., samt kjøp av 2 tomter (ferdig 2019)*45 00010 00020 00015 000
Rehabilitering
35Ytre Tasta barnehage, rehabilitering avd. Eskeland (ferdig 2017/2018)**20 000- 2 00015 0003 000
EndringYtre Tasta barnehage, utvidelse30 0005 00020 0005 000
36Barnehager, løpende rehabilitering 5 0002 0002 0002 0002 000
37Barnehager, inventar og utstyr1 0001 0001 0001 0001 000
Sum barnehagebygg318 30039 85088 00060 00035 000
SYKEHJEM, BOFELLESSKAP OG BOLIG
EndringBoligtilbud demente1 0001 000
EndringBoliger for eldre, selges til beboere5 000100 00095 000
38Haugåsveien 26/28, riving og nybygg -7 nye omsorgsboliger i bofellesskap (ferdig 2017/2018)**35 0001301 00018 90010 0005 000
39Bjørn Farmannsgt 25, 4 plasser i barnebolig, inkl.parkering (ferdig i september 2017)**37 0001935 00023 8008 000
40Fredrikke Quams Gate, utbedring (ferdig i 2016)5 0005 000
41Helsehuset Stavanger, ombygging av nye lokaler1 0002 000
42Lassahagen rehabilitering/ombygging av 6 boliger, 2.byggetrinn (ferdig i 2017)*12 0006 0006 000
43Lervig, nytt sykehjem-123 plasser(inkl.tomt og prod.kjøkken) (ferdig 2017/2018)**470 0006 73058 900150 400229 00025 000
44St.Petri aldershjem,riving, nytt bofellesskap (ferdig 2020)64 0002 00050 000
45Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming (ferdigstilles i 2018)**30 0002 0002 00016 00010 000-
EndringSelveide UH boliger, tillegg for 12 boliger, ferdig 201822 000
46Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming, trinn 2 (ferdig i 2020)*30 0002 0003 000
47Omsorgsboliger i bofellesskap til personer med utviklingshemming (2x8 boliger) , ferdigstilles i 202080 0002 00045 000
48Dagtilbud for personer med utviklingshemming (ferdigstilles i 2017)3 0001 5001 500
49Oppgradering av signalanlegg i sykehjem til smykkealarmer*3 0002 0001 000
50Alarmer/mottakssentraler tekniske hjemmetjenester, utskifting (ferdig i 2016)4 500- 4 500
51Lås på medisinrom og vaktrom i sykehjem og hjemmebaserte tjenester*2 0001 0001 000
52Et bofellesskap for 4 personer med rus- og psykiatrilidelser (ferdig i 2017/2018)*20 00010 00010 000
53Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering 4 0002 0002 0002 0002 000
54Haugåsveien, 23 kommunale bolger (ferdig i 2017/2018)**55 000- 20 00020 00015 000
55Oddahagen, 9 boliger (ferdigstilles i 2017)**25 0001492 00018 9004 000
56Kari Trestakkv. 3, 10 boliger (ferdigstilles i 2017)**25 0001 2231 00012 80010 000
57Eldre boliger, rehabilitering2 5001 0001 0001 0001 000
58Boliger til flyktninger og vanskeligstilte, bygging og kjøp 10 00010 00015 00030 00030 000
Sum sykehjem, bofellesskap og bolig900 500287 800457 500199 000131 000
PARK- OG IDRETTSBYGG
59Idrettsbygg, rehabilitering 700500500500500
60Kvernevik svømmehall (ferdig 2016)136 30041 31270 00025 000
61Hetlandshallen, dobbelhall (ferdigstilles i 2018)40 00010 00030 000
EndringHetlandshallen, dobbelhall (ferdigstilles i 2017)10 00020 000−30 000
EndringDobbelthall Søra Bråde (Madla bydel)30 0005 00015 00010 000
EndringCricketbane tilrettelegging, interkommunal1 0002 000
EndringFriluftspaviljong, Gausel1 000
62Stavanger idrettshall, garderober / fasade (ferdig 2019)40 0002 00025 00013 000
63Nytt garderobeanlegg og klubbhus på Midjord22 00050021 500
64Folkebad - Planleggingsutgifter10 0004 1831005 700
65Nye Gamlingen, inkl. rekkefølgekrav (ferdig 2017)120 0007 09625 00065 00022 900
66Stavanger svømmehall, rehabilitering (ferdig 2018)**87 0005 00041 00041 000
Sum park og idrettsbygg485 300139 700113 40076 50013 500
EndringØkt rehabilitering26 0008 0003 5003 500
Sum bygg4 021 850882 5501 056 900745 800607 000
UTBYGGINGSOMRÅDER
67Kjøp av areal i hovedutbyggingsområder32 00035 00035 00035 00035 000
68Byggemodning av hovedutbyggingsområder20 00020 00020 00020 00020 000
69Kjøp og utvikling av andre eiendommer 17 00017 00017 00017 00017 000
Storhaug
70Kjøp av tomt til kommunale utbyggingsbehov innenfor Storhaug Øst (Urban Sjøfront)*40 000
71Områdeløft Storhaug8 0002 0004 0002 000
Jåttåvågen
72Jåttåvågen områdeutvikling (ferdig 2016)150 000132 60017 400
EndringProsjekt utfylling- bruk av Rogfast-/Ryfastmasse5000
Sum utbyggingsområder158 000138 40074 00072 00072 000
VANNVERKET
73Vannmålere/off. ledninger1 0001 100600600600
74Ringledninger/forsterkninger.2 0002 4002 4002 4002 500
75Fornyelse/renovering23 00022 00022 00025 00025 000
76Vannledninger/utbyggingsområder 4 0005 0005 0005 0005 000
77Byomforming2 0002 0002 0002 0002 000
78Vålandsbassengene (ferdig 2018)**14 5005002 0008 0004 000
79Ryfast, omlegging og oppgradering av vannettet*20 0005 0005 0005 0005 000
80Strakstiltak2 0002 0002 0002 0002 000
Kjøretøy vannverket
81Bil til lekkasjelytting650
82Desinfeksjon 600
83Reparasjonslag600650
Sum vannverket34 50042 70047 00046 00038 400
AVLØPSVERKET
84Kloakkrammeplanen3 0003 000
85Separering11 50011 00011 0007 50010 000
86Fornyelse og renovering32 00033 00033 00033 00033 000
87Nedbørsmålere300300
88Vålandsbassengene (ferdig 2018)**14 5005002 0008 0004 000
89Ryfast, omlegging og oppgradering av avløpsnettet og ekstraordinære pumpestasjoner*80 0005 00010 00020 00020 000
90Byomforming4 0005 0005 0005 0005 000
91Strakstiltak2 5002 5002 5002 5002 500
Kjøretøy
92Stasjonsdrift3 3001 300
Sum avløp94 50061 80069 50072 00071 800
RENOVASJON
93Kjøp av nye søppelspann2 2002 4002 5002 6002 700
94Nedgravde containere2 0002 2002 4002 6002 600
95Miljøstasjoner20050
Sum renovasjon4 6504 9005 2005 300
Sum vann, avløp og renovasjon129 000109 150121 400123 200115 500
PARK OG VEI
Framkommelighet
96Asfaltering5 0005 0005 0005 0005 000
97Flaskehalsutbedring (ferdig 2016)**25 000- 24 000
98Fortau, kantstein og sluk, rehabilitering1 5001 5001 5001 5001 500
99Nye veianlegg 2 1002 1002 1002 1002 100
100Gatelys 10 00010 00010 00010 00010 000
101Gatelysarmatur som inneholder kvikksølv, utskifting (ferdigstilles i 2018) 30 000- 10 00010 00010 000
Miljø og trafikksikkerhet
102Sykkelveinettet, sykkelparkering og servicefunksjoner2 5002 5002 5002 5002 500
103Sykkelstrategi (ferdig 2016)50 0008 00022 200
104Austre Åmøy, gang/sykkelvei (2016/2017)5 0005 000
105Trafikksikkerhet15 30015 30015 30015 30015 300
106Miljø og gatetun3 5003 5003 5003 5003 500
Sentrum
107Sentrum1 0006 0006 0006 0006 000
Park og nærmiljø
108Løkker,baner,skatebaner og nærmiljøanlegg 6 1006 1006 1006 1006 100
109Tasta skatepark (ferdigstilles i 2016)22 0003 00018 000
110Kunst i offentlig rom ( lekeplasser )1 0001 0001 0001 0001 000
111Prosjekt friområde 19 50010 00010 00010 00010 000
EndringØkt opparbeidelse av friområder4 0002 0001 5001 500
112Parkanlegg/friområder, rehabilitering 700700700700700
Utendørs idrettsanlegg
EndringKunstgressbaner, rehabilitering4 0004 0004 0004 000
113Idrettsanlegg, rehabilitering 6 0006 0006 0006 0006 000
Uteområder kommunale bygg
114Nylund skole, rehabilitering av uteareal*3 2003 200
115Utearealer skoler 8 0008 0008 0008 0008 000
Sum park og vei 135 200164 90096 90093 20083 200
FELLES
116Nytt sak/arkiv-system (anskaffelse og implementering) (ferdig 2016)**8 0001 3004 0002 700
117Ny hjemmeside*2 0002 000
118Strømmålere, utskifting*3 2002 0001 200
119Egenkapitalinnskudd KLP15 10019 10020 10021 10022 100
Sum felles13 20025 80021 30021 10022 100
LEVEKÅR
120Biler1 5001 5001 5001 5001 500
Sum levekår1 5001 5001 5001 500
KIRKELIG FELLESRÅD
121Domkirken 2025, ferdigstilles innen 2025305 0003 50020 00020 00020 00020 000
122Bekkefaret kirke,rehabilitering (ferdig 2018)30 0002 00020 0008 000
123Kirkeparker og gravlunder, oppgradering 7 0002 0002 0003 000
124Gravlunder, utredning av trykk- og avløpsledninger (ferdigstilles i 2018)1 100400700
125Hundvåg kirke, rehabilitering (ferdig i 2020)*25 0003 00018 000
126Digitalisering av gravkartene for gravlundene i Stavanger*600600
127Tasta gravlund, prosjektering 200600
Sum kirkelig fellesråd368 70022 60042 60034 30041 000
EndringKonjunkturrabatt, kroner av all investering−67 245−72 230−54 555−49 315
Sum investeringer i planperioden4 825 9501 277 6551 342 3701 036 545892 985
FINANSIERING AV INVESTERINGER
128Overføring fra driften81 120175 897192 212270 832315 566
Endring30 2138 92536 66848 526
129Momsrefusjon investeringer142 400139 000124 80090 20091 000
130Lyse Energi AS, avdrag ansvarlig lån43 60043 60043 60043 60043 600
131Tilskudd kjøp/bygging boliger (maks 20%)6 0006 0006 0006 0006 000
132Tilskudd rehabilitering boliger (maks 20%)600600600600600
133Salg av eiendommer 3 100260 60045 00047 80013 000
EndringSalg av boliger for eldre + salgsinntekter200 000200 000
134Salg av selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming25 000
EndringSalg av selveide UH-boliger44 000
EndringRoaldsøy barnehage, mulig salg av bygg30 000
EndringSalg av tomter/spart tomtekost Ryfastmasse5 00010 000
135Oppstartstilskudd nye sykehjemsplasser Lervig- 230 195
136Oppstartstilskudd nye omsorgsboliger og bofellesskap11 8006 30017 300
137Husbanktilskudd til kommunale boliger20 00019 500
138Spillemidler ordinære idrettsanlegg8 3008 3008 3008 3008 300
139Spillemidler nærmiljøanlegg800800800800800
140Spillemidler 2 svømmehaller (Hundvåg/Kvernevik)10 00036 600
141Tilskudd fra Enova, energitiltak kommunale bygg trinn 1 og trinn 21 6002 7403 4502 200
142Triangulum, refusjoner fra EU knyttet til varmesentral6 0006 000
143Vålandstårnets venner3 000
144Tilskudd fra norsk kulturråd3 000
145Spillemidler garderobeanlegg og klubbhus på Midjord2 000
146Bidrag fra IL Brodd, finansiering av klubbhus på Midjord4 000
147Spillemidler, Nye Gamlingen10 000
148Spillemidler, Hetlandshallen dobbelhall 5 0005 000
149Låneopptak580 679585 363639 43870 773351 434
Endring8 542200 345−102 223−227 841
Sum finansiering av investeringer1 277 6551 342 3701 036 545892 985
Andel egenfinansiering543710086
Andel lånefinansiering4663- 14
Tabell 2.9 Investeringstabell
Last ned tabelldata (Excel)

2.3 Netto driftsrammer

Netto driftsrammer per Kostrafunksjon#2.3.1

Netto driftsrammer per kostrafunksjonVedtatt budsj. 2015Vedtatt budsj. 2016% Endr 2015-2016
100 Politisk styring53 87141 854−22,3
110 Kontroll og revisjon5 3005 150−2,8
120 Administrasjon342 066349 1302,1
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen28 32427 799−1,9
130 Administrasjonslokaler42 58549 95817,3
170 Årets premieavvik−125 071−164 35331,4
171 Amortisering av tidligere års premieavvik71 09362 938−11,5
172 Pensjon265 690306 58815,4
173 Premiefond−26 017−20 173−22,5
180 Diverse fellesutgifter151 270167 54110,8
190 Interne serviceenheter- - 0
201 Førskole932 235927 121−0,6
202 Grunnskole1 188 5991 191 6030,3
211 Styrket tilbud til førskolebarn142 659138 164−3,2
213 Voksenopplæring38 64140 3504,4
215 Skolefritidstilbud17 88616 616−7,1
221 Førskolelokaler og skyss109 726108 630−1
222 Skolelokaler234 916245 0404,3
223 Skoleskyss6 0986 1090,2
231 Aktivitetstilbud barn og unge30 84431 5012,1
232 Forebygging, helsest.- og skoleh.Tjeneste70 60674 5515,6
233 Annet forebyggende helsearbeid29 67738 46329,6
234 Aktivisering- og servicetj overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser93 835100 2456,8
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering165 481174 5845,5
242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid83 64384 3370,8
243 Tilbud til personer med rusproblemer64 66071 36510,4
244 Barneverntjeneste64 01063 169−1,3
251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet17 95419 6449,4
252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet180 770145 717−19,4
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon845 877841 318−0,5
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende839 635874 3214,1
255 Medfinansiering somatiske tjenester−6- −100
256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene5025 00449908
261 Institusjonslokaler91 75485 442−6,9
265 Kommunalt disponerte boliger−106 779−60 307−43,5
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi14 78114 264−3,5
275 Introduksjonsordningen34 45935 6173,4
276 Kvalifiseringsordningen41 62041 8360,5
281 Ytelse til livsopphold136 516136 5160
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig17 33412 720−26,6
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde4 01316 508311,4
290 Interkommunalt samarbeid (§§27/28a - samarbeid)218−2 086−1056,9
301 Plansaksbehandling61 55547 160−23,4
303 Kart og oppmåling8 3577 796−6,7
304 Bygge-og delesaksbehandling, ansvaresrett og utslippstillatelser−2 380−644−72,9
305 Eierseksjonering5936113
320 Kommunal næringsvirksomhet1 309−1 596−221,9
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet−5 914919−115,5
329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling7928568,1
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak1 7801 7800
332 Kommunale veier88 96991 2752,6
335 Rekreasjon i tettsted52 20350 576−3,1
338 Forebygging av branner og andre ulykker26 61024 481−8
339 Beredskap mot branner og andre ulykker76 68278 4612,3
340 Produksjon av vann−1 464−5 237257,7
345 Distribusjon av vann1 4645 237257,7
350 Avløpsrensing−9 7201 331−113,7
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann39−5 398
354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.L.- 4 0670
355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall1401400
360 Naturforvaltning og friluftsliv17 78525 73944,7
365 Kulturminneforvaltning5425583
370 Bibliotek52 81933 959−35,7
375 Museer19 63219 7850,8
377 Kunstformidling59 45659 4610
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg49 09132 510−33,8
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg110 230128 31616,4
383 Musikk- og kulturskoler31 31431 6541,1
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg78 22697 61824,8
386 Kommunale kulturbygg19 14532 11667,8
390 Den norske kirke79 35880 7701,8
392 Tilskudd til tross- og livssynssamfunn12 00013 1009,2
800 Skatt på inntekt og formue−5 214 800−5 343 0002,5
840 Statlige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd−1 610 023−1 766 6309,7
850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger mv.−84 400−88 1504,4
860 Motpost avskrivninger−478 086−440 840−7,8
870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)236 453245 3153,8
880 Interne finansieringstransaksjoner119 420211 11076,8
Nettosum alle funksjoner000
Tabell 2.10 Netto driftsrammer per Kostrafunksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Netto driftsrammer per virksomhet#2.3.2

Budsjettforslag netto driftsrammer 2016Vedtatt budsj. 2015Vedtatt budsj. 2 016% Endr 2015-2016
Rådmann, stab og støttefunksjoner
Rådmann
10 Lønn14 22913 834−2,8
11 Forbruk2202200
12 Drift3463460
14 Overføringer1 9631 9630
Sum utgifter16 75816 363−2,4
17 Refusjoner−7 363−7 3630
Sum inntekter−7 363−7 3630
Nettosum Rådmann9 3959 000−4,2
Økonomi
10 Lønn26 93528 3145,1
11 Forbruk4 5104 7856,1
12 Drift3 8502 344−39,1
13 Kjøp av tjenester0120
14 Overføringer3213210
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner47470
Sum utgifter35 66335 8230,5
16 Salgsinntekter−21−210
17 Refusjoner−370−1 370270,3
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−47−470
Sum inntekter−438−1 438228,3
Nettosum Økonomi35 22534 385−2,4
SK-Regnskap
10 Lønn34 34934 182−0,5
11 Forbruk4 2935 30623,6
12 Drift1 3001 3000
13 Kjøp av tjenester20200
14 Overføringer41252627,7
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner1191190
Sum utgifter40 49341 4532,4
16 Salgsinntekter−5 850−5 8500
17 Refusjoner−3 416−3 5303,3
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−119−1190
Sum inntekter−9 385−9 4991,2
Nettosum SK-Regnskap31 10831 9542,7
IT
10 Lønn25 43225 8581,7
11 Forbruk30 02832 9619,8
12 Drift27 24529 3527,7
14 Overføringer10 65611 3666,7
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner4 0004 0000
Sum utgifter97 361103 5376,3
16 Salgsinntekter−15 750−13 871−11,9
17 Refusjoner−13 850−22 49762,4
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−4 000−4 0000
Sum inntekter−33 600−40 36820,1
Nettosum IT63 76163 169−0,9
Kemner
10 Lønn20 98320 780−1
11 Forbruk3 3203 3410,6
12 Drift5185180
13 Kjøp av tjenester17170
14 Overføringer7941 20451,6
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner11110
Sum utgifter25 64325 8710,9
16 Salgsinntekter−2 960−2 9600
17 Refusjoner−4 627−5 44117,6
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−11−110
Sum inntekter−7 598−8 41210,7
Nettosum Kemner18 04517 459−3,3
Personal og organisasjon
10 Lønn96 20097 1421
11 Forbruk23 24122 429−3,5
12 Drift8 53911 52134,9
13 Kjøp av tjenester6 1051 977−67,6
14 Overføringer3 4091 626−52,3
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner19361−68,4
Sum utgifter137 687134 756−2,1
16 Salgsinntekter−8 509−5 350−37,1
17 Refusjoner−11 101−8 718−21,5
18 Overføringer−180−1 320633,3
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−193−61−68,4
Sum inntekter−19 983−15 449−22,7
Nettosum Personal og organisasjon117 704119 3071,4
Kommunikasjonsavdeling
10 Lønn5 4515 5031
11 Forbruk781779−0,3
12 Drift1 6201 6200
14 Overføringer1681680
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner51510
Sum utgifter8 0718 1210,6
16 Salgsinntekter−130−1300
17 Refusjoner−188−1880
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−51−510
Sum inntekter−369−3690
Nettosum Kommunikasjonsavdeling7 7027 7520,7
Næring
10 Lønn2 1232 3128,9
11 Forbruk1 750700−60
12 Drift86149−94,3
13 Kjøp av tjenester709261222,9
14 Overføringer12120
Sum utgifter4 8163 999−17
16 Salgsinntekter−70−700
17 Refusjoner−12−120
Sum inntekter−82−820
Nettosum Næring4 7343 917−17,3
Støtte til næringsutvikling
11 Forbruk03 0000
12 Drift1 986300−84,9
14 Overføringer3702 056455,7
Sum utgifter2 3565 356127,3
17 Refusjoner−70−700
Sum inntekter−70−700
Nettosum Støtte til næringsutvikling2 2865 286131,2
Kommuneadvokat
10 Lønn4 7214 387−7,1
11 Forbruk1 7521 8545,8
12 Drift404950135,2
14 Overføringer7812155,1
Sum utgifter6 9557 3125,1
16 Salgsinntekter−40−400
17 Refusjoner−78−12155,1
Sum inntekter−118−16136,4
Nettosum Kommuneadvokat6 8377 1514,6
Politisk sekretariat
10 Lønn8 8008 9301,5
11 Forbruk2 2252 189−1,6
12 Drift285235−17,5
14 Overføringer1101100
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner32618−94,5
Sum utgifter11 74611 482−2,3
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−326−18−94,5
Sum inntekter−326−18−94,5
Nettosum Politisk sekretariat11 42011 4640,4
Nettosum Rådmann, stab og støttefunksjoner308 217310 8440,9
Oppvekst og levekår
Stab Oppvekst og levekår
10 Lønn63 93763 804−0,2
11 Forbruk6 6376 7892,3
12 Drift1 0421 0420
13 Kjøp av tjenester1641 127587,2
14 Overføringer2 0731 823−12,1
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner2 8092 8090
Sum utgifter76 66277 3941
16 Salgsinntekter−934−9340
17 Refusjoner−1 368−1 3680
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−2 809−2 8090
Sum inntekter−5 111−5 1110
Nettosum Stab Oppvekst og levekår71 55172 2831
Barnehage
10 Lønn669 806651 825−2,7
11 Forbruk125 323127 9032,1
12 Drift19 800100−99,5
13 Kjøp av tjenester470 964450 671−4,3
14 Overføringer5 55618 776237,9
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner3 7563 8552,6
Sum utgifter1 295 2051 253 130−3,3
16 Salgsinntekter−127 932−134 0664,8
17 Refusjoner−80 690−34 801−56,9
18 Overføringer−4 500−4 400−2,2
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−3 756−3 8552,6
Sum inntekter−216 878−177 122−18,3
Nettosum Barnehage1 078 3271 076 008−0,2
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud
10 Lønn68 18365 302−4,2
11 Forbruk2 4972 4960
12 Drift1541540
14 Overføringer4824820
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner1411410
Sum utgifter71 45768 575−4
17 Refusjoner−4 932−4 9320
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−141−1410
Sum inntekter−5 073−5 0730
Nettosum Ressurssenter for styrket barnehagetilbud66 38463 502−4,3
Grunnskole
10 Lønn1 228 5801 229 4880,1
11 Forbruk280 445287 4082,5
12 Drift4 0694 0690
13 Kjøp av tjenester52 09453 9683,6
14 Overføringer21 22721 4971,3
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner10 52011 0294,8
Sum utgifter1 596 9351 607 4590,7
16 Salgsinntekter−124 538−116 935−6,1
17 Refusjoner−103 984−112 5088,2
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−10 520−11 0294,8
Sum inntekter−239 042−240 4720,6
Nettosum Grunnskole1 357 8931 366 9870,7
Johannes læringssenter
10 Lønn137 965142 2953,1
11 Forbruk22 59123 9766,1
12 Drift2 9652 9650
14 Overføringer3 1413 1410
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner1 8411 8410
Sum utgifter168 503174 2183,4
16 Salgsinntekter−8 864−8 8640
17 Refusjoner−43 665−47 5248,8
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−1 841−1 8410
Sum inntekter−54 370−58 2297,1
Nettosum Johannes læringssenter114 133115 9891,6
Stavanger kulturskole
10 Lønn40 81040 9200,3
11 Forbruk4 7884 431−7,5
12 Drift77997425
13 Kjøp av tjenester1 5141 6599,6
14 Overføringer6366360
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner29290
Sum utgifter48 55648 6490,2
16 Salgsinntekter−12 826−12 8260
17 Refusjoner−1 213−1 2130
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−29−290
Sum inntekter−14 068−14 0680
Nettosum Stavanger kulturskole34 48834 5810,3
Pedagogisk-psykologisk tjeneste
10 Lønn35 80735 491−0,9
11 Forbruk4 1994 044−3,7
12 Drift301199−33,9
13 Kjøp av tjenester20030050
14 Overføringer5155150
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner1621620
Sum utgifter41 18440 711−1,2
17 Refusjoner−1 564−1 5640
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−162−1620
Sum inntekter−1 726−1 7260
Nettosum Pedagogisk-psykologisk tjeneste39 45838 985−1,2
Ungdom og fritid
10 Lønn50 38850 304−0,2
11 Forbruk20 39322 80011,8
12 Drift2 8792 129−26,1
13 Kjøp av tjenester2412410
14 Overføringer12 77612 737−0,3
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner260596129,2
Sum utgifter86 93788 8072,2
16 Salgsinntekter−12 301−12 3010
17 Refusjoner−5 060−3 921−22,5
18 Overføringer−60−600
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−260−596129,2
Sum inntekter−17 681−16 878−4,5
Nettosum Ungdom og fritid69 25671 9293,9
Helsestasjon og skolehelsetjenesten
10 Lønn51 83555 5817,2
11 Forbruk9 60510 4558,9
12 Drift2922920
13 Kjøp av tjenester2 1462 1460
14 Overføringer3 2972 016−38,9
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner2082080
Sum utgifter67 38370 6984,9
17 Refusjoner−2 952−2 9520
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−208−2080
Sum inntekter−3 160−3 1600
Nettosum Helsestasjon og skolehelsetjenesten64 22367 5385,2
Helse- og sosialkontor
10 Lønn78 04086 85111,3
11 Forbruk26 12026 030−0,3
12 Drift508 482440 199−13,4
13 Kjøp av tjenester78 320109 53339,9
14 Overføringer9 5924 614−51,9
Sum utgifter700 554667 227−4,8
17 Refusjoner−46 130−46 1300
Sum inntekter−46 130−46 1300
Nettosum Helse- og sosialkontor654 424621 097−5,1
NAV
10 Lønn75 78580 1435,8
11 Forbruk5 2935 5524,9
12 Drift3603600
13 Kjøp av tjenester4 7958 47376,7
14 Overføringer148 345144 852−2,4
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner1 2301 2300
Sum utgifter235 808240 6102
16 Salgsinntekter0−7000
17 Refusjoner−11 698−8 205−29,9
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−1 361−1 3610
Sum inntekter−13 059−10 266−21,4
Nettosum NAV222 749230 3443,4
Fysio- og ergoterapitjenesten
10 Lønn34 38735 1142,1
11 Forbruk6 0946 3273,8
12 Drift365346−5,2
13 Kjøp av tjenester21 97422 2241,1
14 Overføringer1 5301 430−6,5
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner03000
Sum utgifter64 35065 7412,2
16 Salgsinntekter−49−490
17 Refusjoner−7 801−7 8841,1
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner0−3000
Sum inntekter−7 850−8 2334,9
Nettosum Fysio- og ergoterapitjenesten56 50057 5081,8
Barnevernstjenesten
10 Lønn131 670140 2776,5
11 Forbruk28 78831 3518,9
12 Drift14 55215 9529,6
13 Kjøp av tjenester44 53343 883−1,5
14 Overføringer7 3467 6784,5
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner1111 001801,8
Sum utgifter227 000240 1425,8
16 Salgsinntekter−10−3103000
17 Refusjoner−22 691−25 31111,6
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−111−1 001801,8
Sum inntekter−22 812−26 62216,7
Nettosum Barnevernstjenesten204 188213 5204,6
Helsehuset i Stavanger
10 Lønn5 22210 510101,3
11 Forbruk2 8232 446−13,4
12 Drift4504500
14 Overføringer3003000
Sum utgifter8 79513 70655,8
17 Refusjoner−930−2 700190,3
Sum inntekter−930−2 700190,3
Nettosum Helsehuset i Stavanger7 86511 00639,9
Hjemmebaserte tjenesterinkl. Stavanger hjemmehjelp
10 Lønn727 956749 9523
11 Forbruk37 50939 8346,2
12 Drift21 91515 178−30,7
13 Kjøp av tjenester4 6435 67322,2
14 Overføringer13 6328 372−38,6
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner2302300
Sum utgifter805 885819 2391,7
16 Salgsinntekter−8 496−8 459−0,4
17 Refusjoner−383 239−348 558−9,1
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−230−2300
Sum inntekter−391 965−357 247−8,9
Nettosum Hjemmebaserte tjenesterinkl. Stavanger hjemmehjelp413 920461 99211,6
Alders- og sykehjem
10 Lønn480 403578 96120,5
11 Forbruk149 88562 557−58,3
13 Kjøp av tjenester381 726396 8524
14 Overføringer39 4525 897−85,1
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner2 7812 7820
Sum utgifter1 054 2471 047 049−0,7
16 Salgsinntekter−159 484−176 21010,5
17 Refusjoner−106 589−42 337−60,3
18 Overføringer0−2 7510
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−2 781−2 7820
Sum inntekter−268 854−224 080−16,7
Nettosum Alders- og sykehjem785 393822 9694,8
Stavanger legevakt
10 Lønn46 92151 73710,3
11 Forbruk8 5479 0465,8
12 Drift1 1841 45022,5
13 Kjøp av tjenester3823820
14 Overføringer5 5215 110−7,4
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner2279259,1
16 Salgsinntekter−10 564−7 359−30,3
17 Refusjoner−18 249−19 1094,7
18 Overføringer−2 533−601−76,3
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−22−79259,1
Sum inntekter−31 368−27 148−13,5
Nettosum Stavanger legevakt31 20940 65630,3
Rehabiliteringsseksjonen
10 Lønn37 60038 2531,7
11 Forbruk5 1975 84712,5
12 Drift1 1571 1570
13 Kjøp av tjenester6626620
14 Overføringer5295290
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner1321320
Sum utgifter45 27746 5802,9
16 Salgsinntekter−984−9840
17 Refusjoner−2 081−2 0810
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−132−1320
Sum inntekter−3 197−3 1970
Nettosum Rehabiliteringsseksjonen42 08043 3833,1
Arbeidstreningsseksjonen
10 Lønn9 2509 3961,6
11 Forbruk3 8053 8090,1
12 Drift4884880
13 Kjøp av tjenester1 3751 3750
14 Overføringer8108100
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner2522520
Sum utgifter15 98016 1300,9
16 Salgsinntekter−48−480
17 Refusjoner−3 388−3 3880
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−252−2520
Sum inntekter−3 688−3 6880
Nettosum Arbeidstreningsseksjonen12 29212 4421,2
Flyktningseksjonen
10 Lønn7 5917 9825,2
11 Forbruk1 4481 447−0,1
12 Drift10100
14 Overføringer4704700
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner16852−69,1
Sum utgifter9 6879 9612,8
16 Salgsinntekter−414−4140
17 Refusjoner−280−2800
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−168−52−69,1
Sum inntekter−862−746−13,5
Nettosum Flyktningseksjonen8 8259 2154,4
EMbo
10 Lønn44 90742 112−6,2
11 Forbruk8 0249 28115,7
12 Drift1 170840−28,2
13 Kjøp av tjenester100−100
14 Overføringer01 5150
Sum utgifter54 11153 748−0,7
16 Salgsinntekter−6 138−8 45737,8
17 Refusjoner−38 116−35 736−6,2
Sum inntekter−44 254−44 193−0,1
Nettosum EMbo9 8579 555−3,1
Dagsenter- og avlastningsseksjonen
10 Lønn156 081200 91528,7
11 Forbruk21 8145 693−73,9
12 Drift1 3490−100
13 Kjøp av tjenester2700−100
14 Overføringer2 8872 221−23,1
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner677676−0,2
Sum utgifter183 078209 50514,4
16 Salgsinntekter−956−1 18624,1
17 Refusjoner−60 097−50 648−15,7
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−676−6760
Sum inntekter−61 729−52 510−14,9
Nettosum Dagsenter- og avlastningsseksjonen121 349156 99529,4
Tekniske hjemmetjenester
10 Lønn4 3584 337−0,5
11 Forbruk1 6391 503−8,3
12 Drift8711 06121,8
13 Kjøp av tjenester8616693
14 Overføringer6096171,3
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner1861860
Sum utgifter7 7497 8701,6
16 Salgsinntekter−5 438−5 7345,4
17 Refusjoner−633−6411,3
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−186−1860
Sum inntekter−6 257−6 5614,9
Nettosum Tekniske hjemmetjenester1 4921 309−12,3
Krisesenteret i Stavanger
10 Lønn10 92511 3003,4
11 Forbruk2 6993 03212,3
12 Drift1201200
14 Overføringer70700
Sum utgifter13 81414 5225,1
17 Refusjoner−2 624−2 6992,9
Sum inntekter−2 624−2 6992,9
Nettosum Krisesenteret i Stavanger11 19011 8235,7
Sentrale midler levekår
10 Lønn7 20812 20069,3
11 Forbruk3 5233 160−10,3
12 Drift3 1568 656174,3
13 Kjøp av tjenester17 79913 691−23,1
14 Overføringer28 98929 5762
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner2 7992 7990
Sum utgifter63 47470 08210,4
16 Salgsinntekter−2 125−125−94,1
17 Refusjoner−109 367−149 48736,7
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−2 799−2 7990
Sum inntekter−114 291−152 41133,4
Nettosum Sentrale midler levekår−50 817−82 32962
Sentrale midler legetjeneste
10 Lønn7 8546 349−19,2
11 Forbruk315680,7
13 Kjøp av tjenester61 26065 4586,9
14 Overføringer01 1580
Sum utgifter69 14573 0215,6
17 Refusjoner−4 990−6 15523,4
Sum inntekter−4 990−6 15523,4
Nettosum Sentrale midler legetjeneste64 15566 8664,2
Nettosum Oppvekst og levekår5 492 3845 596 1531,9
Bymiljø og utbygging
Stab Bymiljø og utbygging
10 Lønn5 1405 1850,9
11 Forbruk5745740
12 Drift2402400
14 Overføringer1271270
Sum utgifter6 0816 1260,7
17 Refusjoner−127−1270
Sum inntekter−127−1270
Nettosum Stab Bymiljø og utbygging5 9545 9990,8
Miljø
10 Lønn2 3372 3550,8
11 Forbruk1 2381 2380
12 Drift2 4502 4500
14 Overføringer6656650
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner2082080
Sum utgifter6 8986 9160,3
17 Refusjoner−535−5350
18 Overføringer−1 500−1 5000
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−208−2080
Sum inntekter−2 243−2 2430
Nettosum Miljø4 6554 6730,4
Utbygging
10 Lønn3 8813 9261,2
11 Forbruk318 03125806,5
12 Drift2082080
14 Overføringer8608600
Sum utgifter4 98013 025161,6
16 Salgsinntekter−7 800−5 800−25,6
17 Refusjoner−10−100
Sum inntekter−7 810−5 810−25,6
Nettosum Utbygging−2 8307 215−355
Stavanger Eiendom
10 Lønn24 78324 076−2,9
11 Forbruk78 11981 0663,8
12 Drift42 52246 4559,3
13 Kjøp av tjenester64 66363 225−2,2
14 Overføringer11 83011 8300
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner52 33552 3350
Sum utgifter274 252278 9871,7
16 Salgsinntekter−254 826−256 3260,6
17 Refusjoner−23 624−24 6244,2
18 Overføringer−1 0000−100
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−301 565−274 460−9
Sum inntekter−581 015−555 410−4,4
Nettosum Stavanger Eiendom−306 763−276 423−9,9
Funksjon 190 - Stavanger Eiendom
11 Forbruk12 11212 1120
12 Drift58 98378 23732,6
13 Kjøp av tjenester97 982116 72919,1
14 Overføringer10 80010 8000
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner249 230222 125−10,9
Sum utgifter429 107440 0032,5
16 Salgsinntekter−418 307−429 2032,6
17 Refusjoner−10 800−10 8000
Sum inntekter−429 107−440 0032,5
Nettosum Stavanger Eiendom000
Park og vei
10 Lønn23 35523 321−0,2
11 Forbruk20 44121 1993,7
12 Drift31 58435 09411,1
13 Kjøp av tjenester73 31969 785−4,8
14 Overføringer12 51012 6100,8
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner33 47133 4710
Sum utgifter194 680195 4800,4
16 Salgsinntekter−9 129−9 2341,2
17 Refusjoner−8 322−8 277−0,5
18 Overføringer−2 600−2 6000
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−33 471−33 4710
Sum inntekter−53 522−53 5820,1
Nettosum Park og vei141 158141 8980,5
Funksjon 190 - Park og vei
10 Lønn8 3198 4491,6
11 Forbruk2222220
12 Drift88880
14 Overføringer55550
Sum utgifter8 6848 8141,5
16 Salgsinntekter−8 629−8 7591,5
17 Refusjoner−55−550
Sum inntekter−8 684−8 8141,5
Nettosum Park og vei000
Idrett
10 Lønn4 2554 3071,2
11 Forbruk69 64878 10712,2
12 Drift2 817723−74,3
13 Kjøp av tjenester34 01233 481−1,6
14 Overføringer27 14328 1043,5
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner7 9827 9820
Sum utgifter145 857152 7044,7
16 Salgsinntekter−14 568−11 418−21,6
17 Refusjoner−2 451−5 831137,9
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−7 982−7 9820
Sum inntekter−25 001−25 2310,9
Nettosum Idrett120 856127 4735,5
Vannverket
10 Lønn16 71518 2809,4
11 Forbruk9 2856 215−33,1
12 Drift8 10011 24038,8
13 Kjøp av tjenester43 53044 6992,7
14 Overføringer3003000
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner31 66328 478−10,1
Sum utgifter109 593109 212−0,4
16 Salgsinntekter−99 330−104 2975
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−10 263−4 915−52,1
Sum inntekter−109 593−109 212−0,4
Nettosum Vannverket000
Avløpsverket
10 Lønn17 03519 58014,9
11 Forbruk12 0529 400−22
12 Drift10 05113 16030,9
13 Kjøp av tjenester81 83292 83313,4
14 Overføringer8508500
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner64 40256 013−13
Sum utgifter186 222191 8363
16 Salgsinntekter−195 841−195 8410
17 Refusjoner−62−620
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner04 0670
Sum inntekter−195 903−191 836−2,1
Nettosum Avløpsverket−9 6810−100
Renovasjon
10 Lønn5 7625 9052,5
11 Forbruk13 49714 5027,5
12 Drift10 40010 220−1,7
13 Kjøp av tjenester104 845109 3204,3
14 Overføringer600320−46,7
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner4 8144 394−8,7
Sum utgifter139 918144 6613,4
16 Salgsinntekter−132 185−135 5052,5
17 Refusjoner−4 600−5 70023,9
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−2 993−3 31610,8
Sum inntekter−139 778−144 5213,4
Nettosum Renovasjon1401400
Plan og anlegg
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner04250
Sum utgifter04250
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner0−4250
Sum inntekter0−4250
Nettosum Plan og anlegg000
Nettosum Bymiljø og utbygging−46 51110 975−123,6
Kultur og byutvikling
Stab Kultur og byutvikling
10 Lønn5 4184 896−9,6
11 Forbruk7 8957 8940
12 Drift2 4678 063192,4
14 Overføringer1 0751 0750
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner4024020
Sum utgifter17 25722 33024,5
16 Salgsinntekter−2 921−2 671−8,6
17 Refusjoner−2 075−1 575−24,1
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−402−4020
Sum inntekter−5 398−4 648−13,9
Nettosum Stab Kultur og byutvikling11 85917 68241,9
Byggesaksavdelingen
10 Lønn16 48215 862−3,8
11 Forbruk5 9034 632−21,5
14 Overføringer83830
Sum utgifter22 46820 577−8,4
16 Salgsinntekter−19 985−20 4942,6
17 Refusjoner−83−830
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−2 4000−100
Sum inntekter−22 468−20 577−8,4
Nettosum Byggesaksavdelingen000
Planavdelinger
10 Lønn47 80147 254−1,1
11 Forbruk1 3001 280−1,5
12 Drift2 3302 3300
14 Overføringer8088080
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner1 1001 1000
Sum utgifter53 33952 772−1,1
16 Salgsinntekter−15 426−15 4260
17 Refusjoner−883−8830
18 Overføringer−500−5000
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−1 100−1 1000
Sum inntekter−17 909−17 9090
Nettosum Planavdelinger35 43034 863−1,6
Kulturavdelingen
10 Lønn4 0754 4509,2
11 Forbruk3711 344262,3
12 Drift81810
14 Overføringer147 573148 1160,4
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner7877870
Sum utgifter152 887154 7781,2
17 Refusjoner−290−2900
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner−787−7870
Sum inntekter−1 077−1 0770
Nettosum Kulturavdelingen151 810153 7011,3
Nettosum Kultur og byutvikling199 099206 2463,2
605100 BV-ALLMENT
Sum utgifter4104100
Nettosum4104100
605200 FV- ALLMENT
Sum inntekter−6 100−9 00047,5
Nettosum−6 100−9 00047,5
800000 FOLKEVALGTE
Sum utgifter48 58447 103−3,1
Sum inntekter−570−5700
Nettosum48 01446 533−3,1
800010 REVISJON
Sum utgifter5 3005 150−2,8
Nettosum5 3005 150−2,8
800014 HOVEDTILLITSVALGTE
Sum utgifter13 82612 952−6,3
Sum inntekter−25−3020
Nettosum13 80112 922−6,4
800015 FELLESUTGIFTER
Sum utgifter20 16019 160−5
Sum inntekter−1 000−500−50
Nettosum19 16018 660−2,6
800016 TILSKUDD DIVERSE
Sum utgifter15 89113 224−16,8
Nettosum15 89113 224−16,8
800017 VALG
Sum utgifter6 0000−100
Nettosum6 0000−100
800018 TILFELDIGE UTGIFTER (KUN BUDSJETT)
Sum utgifter42 51047 32211,3
Sum inntekter−1 3530−100
Nettosum41 15747 32215
800020 TILSKUDD REGIONALE PROSJEKTER
Sum utgifter221 800213 600−3,7
Nettosum221 800213 600−3,7
800022 ANDR. NÆRINGSFORM.
Sum inntekter−2 900−2 9000
Nettosum−2 900−2 9000
800025 LIVSSYNSSAMFUNN
Sum utgifter12 00013 1009,2
Nettosum12 00013 1009,2
800028 INNTEKT FRIKRAFT
Sum inntekter−15 100−13 800−8,6
Nettosum−15 100−13 800−8,6
800029 DIVERSE TILSK. SAMFERDSEL
Sum utgifter8008000
Nettosum8008000
800032 STAVANGER FELLESRÅD
Sum utgifter79 97081 2001,5
Nettosum79 97081 2001,5
800036 TALL SHIPS RACE
Sum utgifter01 4900
Sum inntekter0−1900
Nettosum01 3000
800099 RESERVE TILL.BEVILGN
Sum utgifter286 765284 134−0,9
Nettosum286 765284 134−0,9
800100 FORMANNSKAPETS RESERVEKONTO
Sum utgifter07 2000
Nettosum07 2000
800200 SKATT PÅ INNT./FORM.
Sum inntekter−4 989 800−5 092 0002,1
Nettosum−4 989 800−5 092 0002,1
800201 EIENDOMSSKATT
Sum utgifter50 00055 00010
Sum inntekter−275 000−306 00011,3
Nettosum−225 000−251 00011,6
800202 RAMMETILSKUDD
Sum inntekter−1 606 300−1 764 5009,9
Nettosum−1 606 300−1 764 5009,9
800204 DIVERSE KOMP.TILSKUDD
Sum inntekter−34 950−28 600−18,2
Nettosum−34 950−28 600−18,2
800205 INTEGRERINGSTILSKUDD
Sum inntekter−84 400−88 1504,4
Nettosum−84 400−88 1504,4
800300 RENTER/UTBYTTE OG LÅN
Sum utgifter303 041258 704−14,6
Sum inntekter−488 867−425 903−12,9
Nettosum−185 826−167 199−10
800302 AVDRAG PÅ INNLÅN/UTLÅN
Sum utgifter323 699321 266−0,8
Nettosum323 699321 266−0,8
800403 OVERF. KAP.REGNSK.
Sum utgifter119 420211 11076,8
Nettosum119 420211 11076,8
800500 KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING
Sum utgifter3 00015 000400
Nettosum3 00015 000400
Nettosum Felles inntekter og utgifter−5 953 189−6 124 2182,9
Nettosum Stavanger kommune000
Tabell 2.11 Netto driftsrammer per virksomhet
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

1 Bystyrets vedtak 3 Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner