Vedtatte endringer i avgifter, gebyrer og egenbetalinger i 2016:

1. Vanngebyr økes med 5,0 % og avløpsgebyr opprettholdes på samme nivå som 2015.

2. Satser for renovasjonsgebyr økes med 1,5 %.

3. Billettpriser i svømmehallene økes med om lag 14 %.

4. Feieravgiften holdes uendret i 2016.

5. Maksimalsatsen for barns opphold i barnehage blir fastsatt i Stortingets budsjettvedtak i desember.

6. Egenbetalingssats for barns opphold i barnehager 2016 per måned for en 100 % økes til kr 2 655.

Betalingssats for skolefritidsordningen økes med 2,7 % fra høsten 2016.  Dette gir en økning på kr 75 per måned for 100 % plass og kr 45 per måned for 60 % plass fra 1.8.2016.

Betalingssatsene for Fiks Ferigge Ferie (FFF) økes med kommunal deflator på 2,7 %.

Egenandel døgnpris K46 2.etg økes med 2,7 % til kr 277.

7. Elevkontingent for Stavanger Kulturskole økes med i gjennomsnitt 1,5 % per semester med virkning fra 1.1.2016.

8. Langtidsopphold på institusjon omfattes av Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester: 75 % av inntekt mellom kr 7 800 og folketrygdens grunnbeløp, og 85 % av overskytende inntekt. Fribeløpet før beregning av vederlag, kr 7 800 er justert i tråd med forslag til statsbudsjett for 2016.

Maksimalsatsen foreslås økt til kr 64 666 fra 1.1.2016 med forbehold om endring i bystyresak, tertialrapporten, som behandles i juni 2016.

Timepris for praktisk bistand i hjemmet foreslås økes med 2,7 % til kr 430.

Betaling for trygghetsavdeling foreslås økes med 5 %, avrundet til nærmeste 5 kroner.

Egenandel ved Lagård dag- og nattlosji økes med 2,7 % til kr 277 per døgn.

Abonnementsavgift for trygghetsalarm økes med 3 %. Betaling for måltider til dagsenterbrukere økes med 5 % sammenlignet med 2015. Prisene er da kr 48 for dagsenterbrukere med nettoinntekt under 2G og kr 85 for dagsenterbrukere med nettoinntekt over 2G.

Forskriftsregulerte egenbetalinger innen levekår justeres i tråd med forslag til statsbudsjett for 2016

9. Det foretas ingen endring av gebyret for startlån.

10.  Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven økes med 2 %.

11.  Gebyrregulativ for byggesaksbehandling økes med 3 %.

12.  Gebyrregulativ for behandling av private reguleringsplaner, samt søknader om deling økes med 2 %.

13.  Festeavgift for urne- og kistegraver økes med kr 10.

14.   Eiendomsskattetakstene økes med 10 % for alle skatteobjekt (kontorjustering iht. eiendomsskattelovens § 8A-4)

4.1 Vann- og avløpsgebyrer

Gebyrene for vann økes med 5 %. For avløp holdes gebyrene uendret. Dekningsgraden er for vannverket 95,5 % og for avløpsverket er den 102,1 %

Manglende dekningsgrad blir dekket inn av opparbeidede fond fra tidligere år.

Generelt om gebyrgrunnlaget#4.1.1

Gebyrene baseres på at inntektene for henholdsvis vann- og avløpsverket ikke skal overskride gebyrgrunnlaget.

Gebyrgrunnlaget består av utgifter til:

 • Administrasjon, etc.
 • Drift og vedlikehold
 • Betjening av investert kapital
 • Betaling til IVAR for vann- og avløpstjenester

Selvkostberegningene gjøres etter reglene i kommunaldepartementets rundskriv om selvkostberegninger i kommunene. For størstedelene av VA-anleggene legges det til grunn en avskrivningstid på 40 år. Avskrivningen er lineær.

Rentene på restkapitalen er den samme som 5-årig swap rente + 0,5 %. For inntektsåret 2016 er denne renten 1,75 % (1,26 % + 0,5 %)

Beregning av gebyrgrunnlaget#4.1.2

Gebyrgrunnlaget fremgår av budsjettet:

Vannverket

 • funksjon 340; produksjon av vann. Det vil si kjøp av vann fra IVAR.
 • Funksjon 345; Distribusjon av vann

Avløpsverket

 • funksjon 350; avløpsrensing.
 • funksjon 353; avløpsanlegg, innsamling av avløpsvann

Funksjon 345 og 353 vises med følgende oppdeling: Lønn for VA- verkets egen administrasjon, drift og vedlikehold samt overføringer til administrasjonen og kapitalkostnader.

Beregning av gebyrgrunnlag 20162016201720182019
Vannverket
Fastledd, IVAR18 28422 67126 82828 276
Mengdevariabelt ledd, IVAR26 39031 32836 22536 808
Bemanningsøkning iht Hovedplan1 0501 4001 7502 100
Driftsutgifter/generell prisstigning35 01035 10435 87136 657
Avsivninger 19 18320 45421 74823 000
Renter restkapital9 29510 10810 98811 862
Gebyrgrunnlag109 212121 065133 410138 703
Foreslåtte inntekter−104 297−119 196−133 102−138 565
Dekningsgrad95,5 %98,5 %99,8 %99,9 %
Avløpsverket
Avløpsrensing IVAR92 78395 41799 509104 437
Bemanningsøkning iht Hovedplan1 0501 4001 7502 100
Driftsutgifter/generell prisstigning39 92840 76241 64742 550
Avskrivninger 38 37839 14339 94640 717
Renter restkapital17 63518 14218 68019 220
Gebyrgrunnlag189 774194 864201 532209 024
Foreslåtte inntekter−193 841−193 841−193 841−206 441
Dekningsgrad102,1 %99,5 %96,2 %98,8 %
Tabell 4.1 Beregning av gebyrgrunnlag 2015
Last ned tabelldata (Excel)

 Prisen for vann 2016 økes med 5 %. Prisen for avløp er uendret. Alle priser er eksklusiv MVA.

Årsgebyrer#4.1.3

Vann

a) Ubebygde eiendommer:

Gebyret for disse er satt til kr 0 per år

b) Fastleddet:

Alle eiendommer skal betale kr 4,36 per m2 brutto gulvareal pr år

c) Det mengdevariable leddet:

Prisen er kr 3,36 per m3 målt forbruk. Eiendommer som ikke har installert vannmåler betaler for et stipulert forbruk tilsvarende 1,5 m3 per m2

Avløp

a) Ubebygde eiendommer:

Gebyret for disse er satt til kr 0 per år

b) Fastleddet:

Alle eiendommer skal betale kr 8,24 per m2 brutto gulvareal per år.

c) Det mengdevariable leddet:

Prisen er kr 6,61 per m3 målt forbruk. Eiendommer som ikke har installert vannmåler betaler for et stipulert forbruk tilsvarende 1,5 m3 per m2.

Vannmålerleie#4.1.4

Alle abonnenter med vannmåler skal betale en årlig leie. Prisen for leie:

VannmålerleiePris (kr)HorisontalVertikal
20 mm (3/4”)171190 mm105 mm
25 mm (1”)206260 mm150 mm
40 mm (1 1/2”)272300 mm200 mm
50 mm (2”)453200 mm200 mm
50 mm Woltmannmåler1 014270 mm
80 mm1 274300 mm
100 mm1 507360 mm
150 mm1 691500 mm
200 mm2 539350 mm350 mm
Tabell 4.2 Årlig vannmålerleie
Last ned tabelldata (Excel)

Tilknytningsgebyrer#4.1.5

Vann

Gebyret for tilknytning er kr 2 539 + kr 2,36 pr m2 brutto gulvareal.

Avløp

Gruppe I: kr 41,12 pr m2 brutto gulvareal.

Gjelder for eiendommer hvor tomtene som er gjort byggeklare, allerede har betalt full refusjon for opparbeidelse av hele feltet, vei, vann, avløp samt ledninger til feltet.

Gruppe II: kr 101,50 pr m2 brutto gulvareal.

Gjelder for eiendommer hvor tomtene som er gjort byggeklare, bare delvis har betalt og/eller dekket noen av kostnadene til forsterkning av eksisterende offentlig ledningsnett.

Gruppe III: kr 200,80 pr m2 brutto gulvareal.

 1. Gjelder for eksisterende bebyggelse som ved fremføring av offentlig avløp gis tilknytningsmuligheter til denne.
 2. Gjelder for bebyggelse som kan tilknyttes eksisterende offentlig avløp, og som ikke er pålagt refusjon for dette.

Oppmøte#4.1.6

For oppmøte betales kr 250.

Slamgebyr#4.1.7

Slamgebyrene er faste beløp, per abonnement, uavhengig av mengde/volum:

 • Eiendommer som er tilknyttet kommunalt avløp, betaler et utlignet gebyr for slam kr 29,46.
 • Eiendommer som ikke er tilknyttet kommunalt avløp, betaler gebyr for slam kr 646,37.

4.2 Renovasjonsgebyr

Finansiering av husholdningsrenovasjon underligger det såkalte selvkostprinsippet. Utgiftene til renovasjon skal dekkes via gebyr, og regnskapene skal – sett over en fireårsperiode – gå i balanse.

Renovasjonsgebyret for 2016 økes fra 2015 nivå med 1,5 %.

Fra 2014 til 2015 var renovasjonsgebyret uendret. Driftskostnadene for renovasjonen i 2016 forventes å øke moderat, i størrelsesorden 2,5 – 3,0%. En del av de forventede merutgiftene i 2016 dekkes med midler fra renovasjonsfondet.

Renovasjonen i Stavanger har som mål å være blant de tre billigste byene i landet når det gjelder standard renovasjonsgebyr.

Beregning av gebyrgrunnlag#4.2.1

Beregning av gebyrgrunnlag 20162016
Kapitalkostnader
Avskrivninger3 766 000
Renter restkapital628 000
Sum kapitalkostnader4 394 000
Drift og vedlikehold
Kjøp fra IVAR IKS55 200 000
Egenregiavtale med Renovasjonen Egenregi AS54 035 000
Hovedpost 0 (lønn)5 905 000
Drift/vedlikehold (fratrukket internkjøp)24 117 000
Internkjøp1 010 000
Kapitalkostnad4 394 000
Gebyrgrunnlag144 661 000
Tabell 4.3 Beregning av gebyrgrunnlag for 2016
Last ned tabelldata (Excel)

Beregning av dekningsgrad (forhold mellom gebyrinntekter og gebyrgrunnlag):

Inntekter 2016: kr 141 205 000

Dekningsgrad: kr 141 205 000 / kr 144 661 000 = 97,6 %

Differansen dekkes gjennom bruk av midler fra renovasjonsfondet.

Gebyrstruktur#4.2.2

Renovasjonsgebyrene i Stavanger kommune er splittet opp i et grunngebyr og en volum- avhengig (variabel) del basert på restavfallsbeholderens størrelse.

Gebyrsammensetningen for 2016 blir derved slik for følgende typiske abonnement (ekskl. mva., kronebeløp pr. husholdning):

Gebyrstruktur20152016
AbonnementstypeBeholder (liter)FastVariabelSUMFastVariabelSUM
Liten809001 0111 9119141 0261940
Standard1209001 3242 2249141 3442258
Dobbel2409002 0942 99491421263 039
Storhusholdning6609005 1486 04891452266 139
Bruksdel-nedgravde containere5 m39001 3002 20091413202 233
Tabell 4.4 Gebyrsammensetning
Last ned tabelldata (Excel)

Gebyrsystemet er i samsvar med renovasjonsforskriftens § 11.

I henhold til ovenstående redegjørelse vedtas reno­va­sjons­gebyr for 2016:

 • Satsene for renovasjonsgebyr økes med 1,5 % fra 2015 til 2016.
 • Renovasjonsgebyrene differensieres i samsvar med gjeldende renovasjonsforskrift:
Pkt. Gebyrdel 80 l beholder 120 l beholder 240 l beholder 660 l beholder
A Fast gebyrdel 914 914 914 914
B Variabel gebyrdel (restavfall) 1 026 1 344 2 126 5 226
C Fellesabonnement Ved fellesabonnement ilegges hver husholdning en fast gebyrdel etter pkt. A, samt variabel gebyrdel i forhold til hver husholdnings andel av antall og størrelse på beholdere iht. pkt. B.
D Hjemmekompostering 1) For abonnenter som komposterer hjemme i ht. § 6 i renovasjons­forskriften, innrømmes en gebyrreduksjon på 20% av samlet gebyr (fast og variabel del) i individuelt eller fellesabonnement. Brun dunk må da være inndratt.
2) Det gis dessuten en rabatt på kommunens kompostbeholder og tilbud om gratis tilkjøring av beholderen. Prisen på beholderen settes til kr 1 600,-.
E Dobbel tømmefrekvens Abonnenter som ønsker dobbel hyppighet for tømming av beholdere som fast ordning, betaler dobbelt beløp for den variable gebyrdelen samt et gebyr på kr 100,- pr. oppmøte i «mellomukene».
F Henteordning for glass-/ metall- og
plastemballasje
Borettslag, sameier o.l. som ønsker egen henteordning for plast og glass/metall, tilbys en egen tømmeordning. Prisen pr. tømming pr. beholder er for plastemballasje følgende:
80 liters beholder: kr 14
120 liters beholder: kr 20
240 liters beholder: kr 30
660 liters beholder: kr 50
Sekk med plast: kr 12
Tømming av beholdere for glass-/metallemballasje er gratis.
G Tømming av nedgravde containere Kr 406 pr. tømming, uansett avfallsfraksjon, for borettslag og sameier som selv har investert i containeranlegg.
I områder der Stavanger kommune har investert i nedgravde containere, betaler husholdningsabonnenten en variabel gebyrdel (bruksdel nedgravde) på kr 1 319,50.
Tilknyttede næringsdrivende betaler en årspris på hhv. kr 1 980, kr 3 735 eller kr 8 272, avhengig av bedriftens størrelse.
H Bruk av kompaktor Hver kompaktor-beholder (600 liter) for restavfall prissettes lik to vanlige restavfallsbeholderer på 660 liter.
I Bytte av avfallsbeholder Kr 176 per byttet beholder. Bytte av ødelagte beholdere er gratis.
J Kjøp av ekstra sekker Sekk for papir: kr 24
Sekk for bioavfall: kr 28
Sekk for restavfall: kr 36
Sekkeprisen inkluderer kostnadene for henting og behandling av avfall.
K Trilletjenester for spann For borettslag og sameier tilbys en tjeneste der abonnenten slipper å sette beholderne fram for tømming ved nærmeste kjørbare vei. Trillingen av spann utføres av renovatørene. Prisene er oppgitt pr. beholder og tømmedag.
Avstand til kjørbar vei i meter: kr 1,80 per meter
Ulempetillegg terskel: kr 1,80 per terskel
Ulempetillegg ramper: kr 3,20 per meter høydeforskjell
Ulempetillegg trapper: kr 3,20 per trinn
Nøkkelservice (låste dører/porter): kr 15 per dør og tømmedag
L Låsbare spann Tillegg på kr 90 pr. beholder pr. år. Dette gjelder også brannsikre spann med lås.
M Gebyrregulativ for kommunal behandling av forurenset-grunn-saker (iht. bystyrevedtak 6.12.2004) For behandling av saker om graving i forurenset grunn er det et differensiert gebyrsystem:
a) Mindre saker av enkel karakter: kr 12 000
b) Mellomstore saker: kr 18 500
c) Store, kompliserte saker: kr 25 000
Tabell 4.5 Renovasjonsgebyr. Alle beløp eksklusive merverdiavgift

4.3 Priser i svømmehaller

Formannskapet vedtok i sak 13/631 en gradvis økning av billettpriser i svømmehallene fra 2013 nivå til tilsvarende nivå som benyttes i Oslo og Bergen i år 2018. Vedtatt prisøkning, som tilsvarer om lag 14 %:

Priser20152016201720182019
Enkeltbillett til barn/honnør3136414545
Enkeltbillett til voksne5565758585
Klippekort, 10 klipp, til barn/honnør240280320360360
Klippekort, 10 klipp, til voksne440500580680680
Halvårskort til barn/honnør580670770860860
Halvårskort til voksne1 0701 2701 4701 6701670
Halvårskort til familie1 6551 8552 0552 2552255
Tabell 4.6 Priser i svømmehaller 2016
Last ned tabelldata (Excel)

4.4 Feieavgift

Feiing og tilsyn tilbys alle eiendommer med bygning(er) med pipe og ildsted og er en lovpålagt og avgiftsbelagt tjeneste. Tjenestens primære funksjon er å forebygge boligbrann.

Det feies etter behov, og tjenesten innebærer besøk av feier for kontroll og eventuell feiing av pipe minimum hvert 4. år. Tilsynet omfatter blant annet kontroll av ildsted og pipe, rådgiving om brannsikkerhet og rømningsveier, samt bruk og vedlikehold av røykvarslere og slukningsmidler. Tilsynet utføres av en feier og tilbys utført hvert 4. år.

 

Feieravgiften er i 2015 kr 290 per pipeløp. Avgiften holdes uendret i 2016.

 

Feiertjenesten drives etter selvkost.

4.5 Egenbetalingssatser for barns opphold i barnehage

Foreldrebetaling#4.5.1

Vedtatt foreldrebetaling per år

Maksimalsatsen for barns opphold i barnehage blir fastsatt i Stortingets budsjettvedtak i desember. Prisen for en full plass i barnehage er vedtatt til kr 29 205 per år. Betalingen i kommunale barnehager fordeles forskuddsvis over 11 betalingsterminer. August er betalingsfri. Ikke-kommunale barnehager fordeler betalingen på 11 eller 12 terminer.

Plasstype inntil100 %
45 timer
80 %
36 timer
60 %
27 timer
50 %
22,5 timer
40 %
18 timer
20 %
9 timer
Barnepark
Betaling totalt per måned (i elleve måneder)2 6552 1241 5931 3281 062531531
Betaling per år29 20523 36417 52314 60311 6835 8415 841
Tabell 4.7 Foreldrebetaling per år
Last ned tabelldata (Excel)

Kost- og turpenger og eventuelt bleiepenger kommer i tillegg.

Moderasjonsordninger#4.5.2

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon trekkes fra prisen fra og med barn nummer to i barnehage, og beregnes etter at prisen er justert for eventuell inntektsmoderasjon. Moderasjonen trekkes fra av barnehageeier, og det er derfor ingen søknadsprosess. Barn nummer to i barnehage får 30 % søskenmoderasjon mens det er 50 % moderasjon fra barn nummer tre.

SøskenmoderasjonModerasjon i prosent
Avslag i pris for det eldste barnet0 %
Avslag i pris for det neste barnet30 %
Avslag i pris for ytterligere søsken50 %
Tabell 4.8 Søskenmoderasjon
Last ned tabelldata (Excel)

Moderasjon på økonomisk grunnlag og gratis kjernetid

Utover makspris skal ingen familier betale mer for én barnehageplass i ett år enn seks prosent av husstandens samlede kapital- og personinntekt. Det betyr at familier med mindre enn kr 486 750 i samlet inntekt har rett på moderasjon i foreldrebetalingen.

Familier med samlet inntekt under kr 417 015 (4,63 G) har i tillegg rett på gratis kjernetid og betaler maks tre prosent av husstandens samlede kapital- og personinntekt i foreldrebetaling. Stavanger kommune tilbyr gratis kjernetid også til barn under fire år. Familier med samlet inntekt under kr 180 136 (2 G) har fritak fra foreldrebetaling.

Fratrekk i foreldrebetaling for spesialpedagogisk hjelp.

Barn som mottar spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven § 5-7 har rett til å få denne hjelpen gratis.

Moderasjonen tildeles på grunnlag av sakkyndig tilrådning og enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp. Antall timer som skal trekkes fra i foreldrebetalingen står i vedtaket.

Varighet

Moderasjon innvilges for inntil ett år om gangen. Satsene er gjeldende fra 1.1.2016.

Prosedyre ved søknad om moderasjon

Foresatte har selv ansvar for å søke om moderasjon. Det må søkes på ny for hvert år. Elektronisk søknadsskjema finnes på Stavanger kommunes hjemmesider. Høyeste sats vil bli krevd inntil vedtak om moderasjon foreligger. Reduksjon i betaling med tilbakevirkende kraft innvilges ikke. Det er ikke nødvendig å søke om søskenmoderasjon og fratrakk for spesialpedagogisk hjelp – denne vil bli innvilget automatisk.

Søknad om moderasjon leveres til barnehagen som oversender søknaden til Oppvekstservice, Stavanger kommune, som er saksbehandlende instans.

Refusjonsordning for ikke-kommunale barnehager#4.5.3

Stavanger kommune gjør nå vedtak om moderasjoner også for barn i ikke-kommunale barnehager. Barnehagene vil bli orientert om hvilke betalingssatser som er gjeldende. Tapt foreldrebetaling vil bli automatisk refundert barnehagene.

4.6 Egenbetalingssatser for skolefritidsordning og Ungdom og fritid

Skolefritidsordningen (SFO)#4.6.1

Betalingssatsene for opphold i skolefritidsordningen for høsten 2015 videreføres våren 2016. Betalingssatsen for våren er:

MånedsprisPeriodePlass
2 78001.01 - 30.06100 %
1 92001.01 - 30.0660 %
Tabell 4.9 Månedspris SFO, våren 2016
Last ned tabelldata (Excel)

Fra høsten 2016 økes betalingssatsen med kr 75 per måned for 100 % plass og kr 45 per måned for 60 % plass. Dette utgjør følgende:

MånedsprisPeriodePlass
2 85501.08 - 31.12100 %
1 96501.08 - 31.1260 %
Tabell 4.10 Månedspris SFO, høsten 2016
Last ned tabelldata (Excel)

Betalingen fordeles over 11 terminer. I tillegg kommer matpenger ved enkelte ordninger.

 1. Det er anledning til å søke om 60 % friplass eller moderasjon for 100 % plass for familier med lav inntekt. De som tilfredsstiller inntektskravene vil i perioden 01.01 – 30.06 kunne få redusert avgiften på 100 % plass fra kr 2 780 per måned til kr 860 per måned. For perioden 01.08 – 31.12 vil søker kunne få redusert avgiften på en 100 % plass fra kr 2 855 per måned til kr 890 per måned. Dette er differansen mellom en 100 % plass og en 60 % plass.
 2. Søskenmoderasjonsordningen videreføres. I praksis betyr det 25 % søskenmoderasjon fra og med 2. barn i skolefritidsordningen. Moderasjonen beregnes av laveste plass-størrelse.

Ungdom og fritid#4.6.2

Fiks Ferigge Ferie

Fiks Ferigge Ferie (FFF) er Stavanger kommunes aktivitetstilbud til barn og unge i skolens sommerferie. Tilbudet består av ferieklubber med base i kommunens bydelshus, sommerleirer på Vier, og sommerskole i Lundsvågen.

Betalingssatsene Fiks Ferigge Ferie (FFF) økes med kommunal deflator på 2,7 %.

Type tilbudPris egenandelPris egenandel 2016
Ferieklubbkr 1 700kr 1 745
Sommerleirkr 2 700kr 2 775
Sommerskolekr 2 200kr 2 260
Tabell 4.11 Egenandel Fiks Ferigge Ferie
Last ned tabelldata (Excel)

K46

K46 er et hjelpetilbud for unge med rusproblemer i alderen 16 – 25 år, der målet er å gi unge en mulighet til et liv uten avhengighet av rusmidler. K46 har to avdelinger; 1.etg er et lavterskel dag/kveldstilbud der det legges vekt på veiledning, og 2.etg som er et heldøgnstilbud med 5 plasser, for ungdom som venter på langvarig behandling, bolig og/eller andre hjelpetiltak.

Egenandel døgnpris K46 2.etg økes med 2,7 % til kr 277.

Bydelshus

Lokaler i kommunens bydelshus brukes gebyrfritt av forskjellige frivillige lag og organisasjoner, og leies ut etter gitte satser til arrangementer i privat regi.

Type arrangement/leietaker Pris
Private barneselskaper500 pr gang
Private arrangementHverdager under 3 timer330 pr time
Private arrangementHverdager over 3 timer1 320 pr gang
Private arrangementKveldstid fre- lør- eller søndag1 320 pr gang
Private arrangementHele dagen fre- lør- eller søndag1 925 pr dag
Private arrangementHele helgen3 850 pr helg
Klassefester o.l. regi av FAU/elevråd/skole0
Frivillige lag og organisasjoner0
Møter kommunale etater i bydelen0
Fast lagerplass for brukere av bydelshuset750 pr år
Frisør / fotpleier50 pr time
Privat næringsvirksomhetFast kontorplass3 450 pr måned 
OrganisasjonerFast kontorplass2 000 pr måned 
Ungdomsorganisasjoner u/ansattFast kontorplass750 pr måned 
Ungdomsorganisasjoner m/ansattFast kontorplass1 500 pr måned 
Frivillige ungdomsgrupperKontortilgang250 pr 6 timer/uke 
Frivillige ungdomsgrupperKontortilgang150 pr 3 timer/uke 
Tabell 4.12 Gebyrer ved leie av lokaler i kommunens bydelshus
Last ned tabelldata (Excel)

4.7 Elevkontingent Stavanger kulturskole

Kontingentsatsene for Stavanger Kulturskole økes i snitt med 1,5 % til følgende beløp med virkning fra 1.1.2016:

AktivitetPris 2015Foreslått pris 2016Endring i kr
Instrumental-/vokalundervisning3 6003 65050
Musikk fra livets begynnelse3 2003 25050
Musikklek 3-4-5 år3 2003 25050
Kulturkarusellen 1 & 2 klasse (inkl. 100,- i materiell)3 3003 35050
Kulturskolekor3 2003 25050
Lørdagsskolen instrument7 2007 300100
Barnedans (nybegynnere)3 2003 25050
Dansepartier 3 6003 65050
Talentklasse dans6 7006 900200
Bilder/visuelt/fotobehandling (inkl. materiell)3 8203 970150
Drama/teater (inkl. Materiell)3 8203 970150
Drama/teater voksen7 5807 5800
Samspill1 2001 2000
Tabell 4.13 Elevkontingent Stavanger kulturskole 2016
Last ned tabelldata (Excel)

Søskenmoderasjon

Det er 25 % søskenmoderasjon for elever i kulturskolen. Moderasjonen gjelder billigste kontingent og på tvers av tilbudene.

4.8 Egenbetalingssatser for levekår

Betaling for langtidsopphold#4.8.1

Betaling for langtidsopphold på institusjon omfattes av forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester og er på ; 75 % av inntekt mellom kr 7 800 og folketrygdens grunnbeløp, og 85 % av overskytende inntekt. Fribeløpet før beregning av vederlag, kr 7 800 er justert i tråd med forslag til statsbudsjett for 2016.

Langtidsopphold på institusjon omfattes av Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester: 75 % av inntekt mellom kr 7 800 og folketrygdens grunnbeløp, og 85 % av overskytende inntekt. Fribeløpet før beregning av vederlag, kr 7 800 er justert i tråd med forslag til statsbudsjett for 2016.

Maksimalsatsen foreslås økt til kr 64 666 fra 1.1.2016 med forbehold om endring i bystyresak, tertialrapporten, som behandles i juni 2016.

Betaling for sykehjemsopphold i Spania#4.8.2

Opphold på disse plassene omfattes av forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Betaling for oppholdet varierer avhengig av om brukeren er hjemmeboende eller langtidspasient på alders- eller sykehjem. For hjemmeboende er satsen satt lik maksimalsats for korttidsopphold på sykehjem, som er på kr 150. Langtidsbeboere fortsetter å betale sitt faste vederlag for opphold. I tillegg må brukere betale reise og en andel av reiseforsikringen via kommunen. Satsene justeres i tråd med endring i forskrift.

Betalingsopphold for korttidsopphold#4.8.3

Korttidsopphold på institusjon omfattes av forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Satsen er kr 150 og er justert i tråd med forslag til statsbudsjett 2016. Forskriften sier videre at hvis en bor mer enn 60 døgn på korttidsopphold i løpet av et år, kan betaling kreves etter reglene for langtidsopphold.

Betaling for opphold på overgangsplass for utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten#4.8.4

Utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten som trenger tjenester fra kommunehelsetjenesten, kan i en periode ha behov for opphold på overgangsplass på sykehjem inntil pasientens behov for kommunalt tjenestetilbud er avklart. Betaling for opphold på overgangsplass er i henhold til døgnsats for korttidsopphold, kr 150 per døgn, uavhengig av oppholdets lengde. Satsen er justert i tråd med forslag til statsbudsjett for 2016.

Betaling for døgnopphold øyeblikkelig hjelp#4.8.5

I henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 1 andre ledd punkt b, kan det ikke kreves egenandel for døgnplasser som kommunen oppretter for å sørge for tilbud om døgnopphold øyeblikkelig hjelp.

Betaling ved Lagård dag- og nattlosji#4.8.6

Prisen økes med 2,7 % fra 1.1.2016 til kr 277 per døgn.

Betaling ved dagsentertilbud#4.8.7

Dagsenter for brukere med reduserte kognitive funksjoner

Stavanger kommune krever sats for opphold på kr 80, tilsvarende Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Satsen er justert i tråd med forslag til statsbudsjett for 2016.

Andre dagsenter

Stavanger kommune krever sats for opphold på kr 80, tilsvarende forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Satsen er justert i tråd med endring i forskrift. I tillegg betales det for måltider. Betaling for måltider økes med 5 % til kr 48 for dagsenterbrukere med nettoinntekt under 2G og til kr 85 for dagsenterbrukere med nettoinntekt over 2G.

NettoinntektPris per opphold 2016
Under 2G (0 – 180 136) 128
Over 2G (>180 136)165
Tabell 4.14 Pris per opphold ved dagsenter inkludert måltider
Last ned tabelldata (Excel)

Avtalte dagsenterbesøk må betales hvis fraværet ikke er varslet innen 24 timer på forhånd.

Betaling for praktisk bistand i hjemmet#4.8.8

Dette er betaling i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 11.2 «Vederlag for helse- og omsorgstjeneste» og forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 8 «Kommunens adgang til å fastsette betalingssatser for praktisk bistand og opplæring». Det kreves ikke betaling for pleie.

Stavanger kommune krever tilsvarende maksimal betalingssats for husstander med inntekt under 2G, det vil si kr 190 per måned. Satsen er justert i tråd med endring i forskrift.

Timesatsen økes med kommunal deflator for 2016 på 2,7 %, fra kr 419 til kr 430 fra 1.1.2016. Dette tilsvarer omtrent kommunens lønnsutgifter til hjemmehjelpen per time tillagt 10 % administrasjon, og er det maksimale som kan kreves i henhold til forskrift.

Helse- og omsorgsdepartementet sendte 13.12.2006 ut rundskriv I-6/2006. Dette inneholder en tolkning som medfører at trygghetsalarm i mange tilfeller er en tjeneste som omfattes av inntektsskjermingsregelen. Dette medfører at husstander med nettoinntekt under 2G ikke skal betale mer enn kr 190 per måned for hjemmehjelp og trygghetsalarm samlet. I Stavanger har vi lagt til grunn en tolkning som betyr at alle husstander med inntekt under 2G betaler kr 190 per måned for hjemmehjelp og/eller trygghetsalarm.

 1. Abonnementsordningen for tjenester i hjemmet omfatter praktisk bistand og opplæring i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-2 punkt 6b.
 2. Abonnementsavgiften avhenger av husstandens nettoinntekt før særfradrag ved siste ligning, og av om noen i husstanden mottar hjelpestønad til hjelp i huset. Det tas også hensyn til utenlandsk pensjon som ikke inngår i nettoinntekten. Eventuelt omsorgslønnsbidrag i nettoinntekten trekkes fra.
 3. Timesats for hjemmehjelp: kr 430. Følgende begrensninger gjelder fra 1.1.2016:
NettoinntektMaksimal månedssats
Under 2G (0 – 180 136)                            190
2G - 3G (180 136 – 270 204)                  778
3G - 4G (270 204 – 360 272)   1 493
Over 4G (> 360 272)                            2 985
Tabell 4.15 Betaling for hjemmehjelp
Last ned tabelldata (Excel)

Med G menes grunnbeløp i folketrygden. Nettoinntekt er inntektsgrunnlag ved siste ligning. For husstander med inntekt under 2G inngår eventuell trygghetsalarm i satsen på kr 190 per måned.

Abonnementsavgift for trygghetsalarm#4.8.9

Prisen økes med kommunal deflator for 2016 på 2,7 %, fra 1.1.2016.

Helse- og omsorgsdepartementet sendte 13.12.2006 ut rundskriv I-6/2006. Dette inneholder en tolkning som medfører at trygghetsalarm i mange tilfeller er en tjeneste som omfattes av inntektsskjermingsregelen. Dette medfører at husstander med nettoinntekt under 2G ikke skal betale mer enn kr 190 per måned for hjemmehjelp og trygghetsalarm samlet.

Følgende begrensninger gjelder fra 1.1.2016:

NettoinntektMånedssats
Under 2G (0-180 136) (inkl. ev praktisk bistand)                190
2G– 3G (180 136–270 204)                     278
Over 3G (270 204)                                  556
Tabell 4.16 Abonnementsavgift for trygghetsalarm
Last ned tabelldata (Excel)

Vaksinasjonsgebyr#4.8.10

Satsene står uendret fra 2015 for å kunne være konkurransedyktige i forhold til det private markedet. Vaksinasjonsgebyr ved utenlandsreise vil fra 1.1.2016 bli som følger:

KonsultasjonPris
Konsultasjon første gang voksne315 + vaksine
Oppfølgingskonsultasjon voksne215 + vaksine
Konsultasjon barn 2 - 16 år215 + vaksine
Barn under 2 år Betaler kun for vaksine
Studenter 10 % rabatt på konsultasjonsgebyr
Familiegruppe på tre eller flere over 16 årHver tredje person betaler andregangs konsultasjonsgebyr. Dette gjelder ved ny reise.
Tabell 4.17 Vaksinasjonsgebyr ved utenlandsreise
Last ned tabelldata (Excel)

Arbeidsreise#4.8.11

Transport ”arbeidsreise” økes fra kr 22 til kr 23 per tur fra 1.1.2016.

Betaling for opphold ved trygghetsavdeling#4.8.12

Opphold ved trygghetsavdeling er ikke hjemlet i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgsavdelinger. Pris for opphold ved trygghetsavdeling kan derfor overstige pris for korttidsopphold i institusjon, som er hjemlet i forskrift.

Prisen økes med 5 % fra 01.01.2016, avrundet til nærmeste femkrone:

NettoinntektPris per døgn
Under 2 G (0 – 180 136)325
2G – 3G (180 136 – 270 204)            400
Over 3G (over 270 204)485
Tabell 4.18 Betaling for opphold ved trygghetsavdeling
Last ned tabelldata (Excel)

4.9 Gebyr for startlån

Gebyret for startlån holdes uendret på kr 1 500.

4.10 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens § 32, forskriftene § 16) er fastsatt som følger:

Oppretting av matrikkelenhet#4.10.1

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven økes med 2 %.

Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Gebyr for oppretting av grunneiendom og festegrunn
Areal fra 0 – 500 m²22 400
Areal fra 501 – 2000 m²24 500
Areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da. 2 100
Tabell 4.19 Gebyr oppretting av grunneiendom og festegrunn
Last ned tabelldata (Excel)

For eiendom som ikke er selvstendig bruksenhet, beregnes et 1/2 gebyr etter dette pkt.

Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret:

Reduksjon gebyr oppretting av grunneiendom og festegrunn
6 - 10 tomter10 % reduksjon
11 - 25 tomter15 % reduksjon
26 og flere tomter20 % reduksjon
Tabell 4.20 Reduksjon gebyr oppretting av grunneiendom og festegrunn
Last ned tabelldata (Excel)

For store eiendommer (fradelinger) som skal deles opp senere, beregnes 1/2 gebyr

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn/ukjent eie

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn / ukjent eier
Areal fra 0 - 150 m² 18 400
Areal fra 151 – 500 m²22 400
Areal fra 501 – 2000 m²24 500
Areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.2 100
Tabell 4.21 Gebyr for matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn/ukjent eie
Last ned tabelldata (Excel)

Beløpet inkluderer utlysning i avis, ikke dokumentavgift

Oppretting av uteareal på eierseksjon

Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon

Gebyr for tilleggsareal per eierseksjon
Areal fra 0 – 50 m²10 600
Areal fra 51 – 250 m² 13 200
Areal fra 251 – 2000 m²15 300
Areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.2 100
Tabell 4.22 Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende uteareal som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret:

Reduksjon i gebyr ved samtidig oppmåling av flere tilgrensede uteareal
6 - 10 tomter10 % reduksjon
11 - 25 tomter15 % reduksjon
26 og flere tomter20 % reduksjon
Tabell 4.23 Reduksjon i gebyr ved samtidig oppmåling av flere tilgrensede uteareal
Last ned tabelldata (Excel)

Oppretting av anleggseiendom

Gebyr for oppretting av anleggseiendom

Gebyr for oppretting av anleggseiendom
Areal fra 0 – 2000 m² 32 000
Areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.2 100
Tabell 4.24 Gebyr for oppretting av anleggseiendom
Last ned tabelldata (Excel)

Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning#4.10.2

Viser til satsene ovenfor. Det kan også komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning på kr 1 700.

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for berammede saker som blir trukket før fullføring eller som ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 gebyr av satsene etter «oppretting av matrikkel» og «oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning».

Grensejustering#4.10.3

Grunneiendom

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (Maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.

Gebyr for grensejustering, grunneiendom
Areal fra 0 – 100 m² 7 400
Areal fra 101 – 150 m²9 600
Areal fra 151 – 250 m²12 600
Areal fra 251 – 500 m²15 800
Tabell 4.25 Gebyr for grensejustering, grunneiendom
Last ned tabelldata (Excel)

Anleggseiendom

En anleggseiendom kan justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens arealet, men den maksimale grensen settes til 1000 m²

Gebyr for grensejustering, anleggseiendom
Areal fra 0 – 250 m²17 000
Areal fra 251 – 1000 m²20 000
Tabell 4.26 Gebyr for grensejustering, anleggseiendom
Last ned tabelldata (Excel)

Arealoverføring#4.10.4

Grunneiendom

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift.

KvadratmeterGebyr
Areal fra 0 – 250 m² 16 000
Areal fra 251 – 500 m² 20 000
Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på2 100
Tabell 4.27 Gebyr ved arealoverføring av grunneiendom
Last ned tabelldata (Excel)

Heftefrie grunneiendommer

Når eiendommene er heftefrie benyttes følgende satser:

Gebyr ved arealoverføring av heftefrie eiendommer
Areal fra 0 – 250 m² 12 800
Areal fra 251 – 500 m² 17 000
Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på:2 100
Tabell 4.28 Gebyr ved arealoverføring av heftefrie eiendommer
Last ned tabelldata (Excel)

Anleggseiendom

For anleggseiendom kan areal som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, – ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Arealet kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende areal.

Gebyr ved arealoverføring av anleggseiendom
Areal fra 0 – 250 m² 22 400
Areal fra 251 – 500 m² 26 500
Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på:2 100
Tabell 4.29 Gebyr ved arealoverføring av anleggseiendom
Last ned tabelldata (Excel)

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning#4.10.5

Gebyr for kartlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
For inntil 2 punkter3 600 + mva.
For overskytende grensepunkter, pr. punkt500 + mva.
Tabell 4.30 Gebyr for kartlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
Last ned tabelldata (Excel)

Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt /eller klarlegging av rettigheter#4.10.6

Gebyr for klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter
For inntil 2 punkter6 200
For overskytende grensepunkter, pr. punkt1 200
Tabell 4.31 Gebyr for klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter
Last ned tabelldata (Excel)

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

Privat grenseavtale#4.10.7

Gebyr ved privat grenseavtale
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde 7 300
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde1 800
Tabell 4.32 Gebyr ved privat grenseavtale
Last ned tabelldata (Excel)

Billigste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid.

Urimelig gebyr#4.10.8

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Betalingstidspunkt#4.10.9

Kommunen vedtar om gebyret skal kreves inn etterskuddsvis.

Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken#4.10.10

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

Utstedelse av matrikkelbrev#4.10.11

Gebyr for utstedelse av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 sider 175
Matrikkelbrev over 10 sider 350
Tabell 4.33 Gebyr for utsendelse av matrikkelbrev
Last ned tabelldata (Excel)

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.

Andre tjenester#4.10.12

Ved krav om grunnbokshjemmel utskilt fra umatrikulert grunn eller ukjent eier skal det betales et gebyr på kr 4 000,- som dekker utlysning i avis, dokumentavgift ol.
For arbeider som ikke passer inn i klassene over, vil arbeid bli fakturert slik:
Ingeniør / konsulent kr 850 pr. time

4.11 Gebyrregulativ for byggesaksbehandling

Alminnelige bestemmelser

Gebyrer foreslått med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-1 og med virkning fra 1.1.2016.

Gebyrregulativet tar utgangspunkt i de bygningstyper som er basert på NS (Norsk standard) 3457. Regulativet gjenspeiler det faktiske saksbehandlingsarbeidet de forskjellige sakstypene medfører. Gebyret er bygget opp av to elementer, et basisgebyr som avspeiler hovedtyngden av arbeidet innenfor hver sakskategori avhengig av tiltaksklasse, og et arealgebyr som fanger opp merarbeid som følge av størrelsen på bygget. I tillegg kommer gebyr for godkjenning av ansvarlige samt gebyr for behandling av eventuelle dispensasjoner.

I spesielle tilfeller kan kommunen også belaste tiltaket med utgifter til nødvendig sakkyndig bistand i forbindelse med tilsyn.

§ 1 Gebyret innbefatter

Saksbehandling, dokumentkontroll, fastsetting av høydeplassering i marken, samt tilsyn av prosjektering, utførelse og kontroll. Gebyret utstedes til tiltakshaver.

Eventuell påvisning av bygget rekvireres av oppmålingsvesenet og betales etter gjeldende regulativ.

§ 2 Betalingsplikt

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Etter forfall beregnes renter etter Lov om forsinkelsesrenter. Ved purring påløper purregebyr etter gjeldende satser.

§ 3 Gebyrberegningstidspunkt/avregning

Gebyret beregnes på det tidspunkt det fattes et vedtak, f.eks. rammetillatelse, igangsettingstillatelse eller tillatelse til tiltak.

§ 4 Fakturerings- og betalingstidspunkt

Når vedtak som innebærer godkjenning av søknaden blir gitt, herunder også rammetillatelse, faktureres fullt gebyr. Ved behandling av igangsetting betales gebyr for ansvarlige foretak som er kommet til.

Dersom tiltakshaver trekker prosjektet etter at rammetillatelse er gitt kan det innen 1 år søkes om å få refundert inntil 50 % av innbetalt gebyr. Etter 2 år kan det søkes om refusjon av 25 % av innbetalt gebyr.

§ 5 Kombinerte bygg

Består bygningen av flere funksjoner beregnes gebyret etter de enkelte delene.

§ 6 Midlertidige bygninger

Ved midlertidige bygninger betales fullt gebyr i den kategori bygget omfattes av.

§ 7 Prosjekter som kommer inn under flere tiltaksklasser

Ved prosjekter som kommer inn under flere tiltaksklasser beregnes gebyret etter byggets samlete tiltaksklasse.

§ 8 Avslag

Ved vedtak som medfører avslag på ramme/igangsettingstillatelse blir tiltakshaver belastet med 25 % i forhold til opprinnelig fullt gebyr. Gebyr under 200 kr. faktureres ikke.

§ 8a Gebyr for allerede utført byggearbeid Allerede utført byggearbeid som det søkes om tillatelse for i ettertid, blir belastet med

50 % høyere gebyr enn normalsatsen for tilsvarende tiltak.

§ 8b Utgifter til bruk av sakkyndig bistand

Dersom kommunen i forbindelse med tilsyn har behov for å innhente sakkyndig bistand i spesielle saker der kommunen selv ikke har nødvendig fagkompetanse for å kunne vurdere tiltaket/dokumentasjonen, kan utgiftene til dette helt eller delvis belastes tiltakshaver.

§ 9 Urimelig gebyr

Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader byggesaksavdelingen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan kommunaldirektøren fastsette passende gebyr.

§ 10 Klageadgang

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages. Kommunaldirektørens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

Se tabell under for tiltak som behandles etter søknad. I tillegg til basisgebyr betales et arealgebyr på kr 17 per m2 bruksareal. >10.000 m2 halveres arealgebyret til kr 850 pr m2.

Tiltak som behandles etter søknadTiltaksklasse 1Tiltaksklasse 2Tiltaksklasse 3
01.BOLIGER
(Bygningstyper i parentes)
Basisgebyr:
a. Enebolig (111)17 50029 550
b. Enebolig med leilighet (112)25 35035 450
c. Tomannsbolig (121 – 124)27 45038 450
d. Andre småhus (136) pr. boenhet11 25013 700
e. Rekkehus, kjedehus, andre småhus (131-133) pr. boenhet11 25013 700
f. Fritidsbolig (161- 163)10 90018 600
g. Tilbygg punkt a-d
< 50 m23 5007 000
> 50 m25 55011 100
h. Påbygg punkt a-d
< 50 m23 5007 000
> 50 m25 55011 100
i. Ombygging < 50 % av totalt areal3 500
j. Ombygging > 50 % av totalt areal12 400
Ny boenhet11 250
Hovedombygging = nybygg
k. Stort boligbygg 2 et. (141-144) pr. boenhet11 25013 70015 750
j. Stort boligbygg 3 og 4 et. (142-145)-89 600150 000
m. Stort boligbygg 5 et. el. mer (143-146)-116 800174 700
n. Bygg med bofellesskap (151-159)45 80068 00089 500
o. Tilbygg punkt k-n
Ved små til/påbygg/ ombygginger betales et minimumsgebyr på kr 5150
< 1000 m223 60033 700
> 1000 m233 70044 700
n. Påbygg punkt i-l
< 1000 m223 25033 700
> 1000 m233 70044 700
o. Ombygging < 50 % av totalt areal (k, n)39 40065 350
p. Ombygging > 50 % av totalt areal (k, n)71 950120 650
q. Ombygging < 50% av total areal (m, n)18 40029 15036 000
r. Ombygging >50% av total areal (m, n)29 15051 35067 250
Ny boenhet12 400
Hovedombygging = nybygg
s. Boligbrakker8 25015 450
Andre tiltak på boligeiendom
Fasadeendring/vinduskift (per fasade)800
Støttemur3 350
Innhengning/gjerde/støyskjerm800
Brygge3 3505 450
Graving/fylling/sprenging2 100
Brønn/dam1 400
Basseng3 900
02. ANDRE NYBYGG (Bygningstyper i parentes)
a. Garasje og uthus til bolig, naust (181-183)3 100
b. Tilbygg a2 100
c. Påbygg a2 100
03. INDUSTRI OG LAGERBYGNING (Bygningstyper i NS 3457 i parentes)
a. Industribygg (211-218)68 050101 950134 500
b. Annet industribygg og lignende(219)31 20057 85091 000
c. Energiforsyningsbygg (221-229)69 550101 950134 500
d. Lagerbygg (231-239)31 35057 85091 000
e. Fiskeri og landbruksbygg (241-249)31 35057 85091 000
f. Tilbygg a-e ved mindre til/påbygg ombygginger betales et minimumsgebyr på 7750
< 1 000 m218 40035 75068 850
> 1 000 m235 70068 900102 000
g. Påbygg a-e
< 1 000 m218 40035 75068 850
> 1 000 m235 70068 900102 000
h. Omb-/bruksendring < 50 % av totalt areal (a, c)26 75050 85076 300
i. Omb-/bruksendring > 50 % av totalt areal (a, c)50 85068 850102 000
j. Omb-/bruksendring <50% av totalt areal (b, d, e)12 60023 20045 300
k. Bruksendring uten ombygging kr 7 500
l. Ombygging >50% av totalt areal (b, d, e)26 75050 85068 850
m. Trafo, pumpestasjon, kjølekontainer (små)6 800
Hovedombygging = nybygg
04 KONTOR- FORRETNING (Bygningstyper i parentes)
a. Kontorbygg (311-319)86 050138 500238 100
b. Varehus og andre butikkbygg (321-330)86 050170 500266 800
c. Bensinstasjon (323)35 45068 850
Samferdsel og kommunikasjon
d. Ekspedisjonsbygg, terminal, telekommunikasjonsbygg (411-429)86 050138 500238 100
e. Garasje- og hangarbygg, veg- og trafikktilsynsbygg (431-449)34 90068 850102 100
f. Tilbygg a-e Ved små til/påbygg/ ombygginger betales et minimumsgebyr på kr 7 750
< 1 000 m235 70068 900-
> 1 000 m268 900101 950120 350
Påbygg a-e
< 1 000 m235 70068 900-
> 1 000 m268 900101 970120 350
g. Omb-/bruksendring < 50 % av totalt areal (a, b, d)35 70050 550102 000
i. Omb-/bruksendring > 50 % av totalt areal (a, b, d)68 900101 950134 300
j. Omb-/bruksendring < 50 % av totalt areal (c, e)13 75027 60041 250
k. Omb-/bruksendring > 50 % av totalt areal c, e)275 80050 45076 350
k. Bruksendring uten ombygging kr 7 750
+ Hovedombygging = nybygg
05. HOTELL OG RESTAURANTBYGG (Bygningstyper i parentes)
Basisgebyr:
a. Hotellbygg (511-519)102 950168 400266 800
b. Bygg for overnatting (521-529)845 100127 150182 150
c. Restaurantbygg (531-539)845 100127 150182 150
d. Tilbygg a-c Ved mindre til/påbygg/ ombygginger betales et minimumsgebyr på kr 7 750
< 1 000 m235 70068 900101 950
> 1 000 m268 900101 950175 650
Påbygg a-c
< 1 000 m235 70068 900101 950
> 1 000 m268 900101 950175 650
e. Omb-/bruksendring < 50 % av bygning50 50068 900101 950
f. Omb-/bruksendring > 50 % av bygning68 900101 950138 050
g. Bruksendring uten ombygging kr 7 750
Hovedombygging = nybygg
06. KULTUR OG FORSKNING (Bygningstyper i parentes)
Basisgebyr:
a. Lekepark, barnehage (611-612)31 35051 450-
b. Skolebygg (613-619)82 800138 050239 500
c. Universitets- og høgskolebygg, museums- og biblioteksbygg (621-649)-138 050239 500
d. Idrettsbygg (651-659)-102 000175 700
e. Kulturhus (661-669)82 800138 050239 500
f. Bygg for religiøse aktiviteter (671-679)138 050239 500
Helsebygg
g. Sykehus, sykehjem (719-729)175 650260 350
h. Primærhelsebygg (731-739)68 900101 950175 650
Fengsel, beredskapsbygg
i. fengselsbygg, beredskapsbygg (819-829)82 800138 050239 450
j. Tilbygg a-i. Ved mindre til/påbygg eller ombygginger betales et minimumsgebyr på kr 7 750
< 1 000 m235 770-
> 1 000 m268 900138 050
Påbygg a - i
< 1 000 m234 90087 450
> 1 000 m268 900138 050
k. Omb-/bruksendring < 50 % av totalt areal (unntatt lekepark/barnehage)34 900504 300
l. Omb-/bruksendring > 50 % av totalt areal (unntatt lekepark/barnehage)101 950175 700
m. Omb-/bruksendring < 50% av totalt areal (lekepark/barnehage)12 45023 200
n. Omb-/bruksendring > 50% av totalt areal (lekepark/barnehage)23 20050 500
g. Bruksendring uten ombygging kr 7 750
Hovedombygging = nybygg
07. DISPENSASJONSSØKNADER
Det skal beregnes gebyr for hver av disse forhold
a. Formål5 0008 00010 000
b. Utnyttelse5 0008 00010 000
c. Plassering (registrert byggelinje/byggegrense)5 0008 00010 000
d. Etasjetall5 0008 00010 000
e. Høyde (gesimshøyde o.l.)5 0008 00010 000
f. Andre forhold i registrerte best.5 0008 00010 000
g. Avstandskrav § 29-4 i plan- og bygningsloven5 0008 00010 000
h. Veiopparbeidelse5 0008 00010 000
i. Byggeteknisk forskrift5 0008 00010 000
08. REVIDERTE
TEGNINGER/TILLEGGSSØKNADER (mindre endringer)
Ved økt areal beregnes det basisgebyr, samt kr 17 per m2 bruksareal. Ved større endringer beregnes gebyr som ved ombygging.1 5502 300-
09. RIVING Gebyr per bygning
< 400 m21 150
> 400 m24 350
10. TEKNISKE INSTALLASJONER
PBL § 20. f.
Installasjon/sikkerhetskontroll av heis. Gebyr per heis3 050
Ventilasjonsanlegg oppføring/endring/reparasjon4 350
VVS-planer nyanlegg/større endringer og reparasjoner/ledningsnett4 350
Kjølemaskiner/Trykkøkingsmaskin4 350
Basestasjon for mobil/kommunikasjon4 350
11. ANDRE TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE
Fasadeendring/vinduskift (per fasade)1 450
Skilt/reklame1 450
Større skiltplan3 100
Støttemur3 400
Innhegning/gjerde/støyskjerm3 100
Fylling > 1000 m214 450
12. GODKJENNING AV ANSVARLIG SØKER, PROSJEKTERENDE, UTFØRENDE OG KONTROLLERENDE
Gebyr beregnes for hvert tiltak det søkes om.
a. Ved lokal godkjenning (per foretak)1 850
c. Personlig ansvarsrett (selvbygger)600
13. UTENDØRSPLANER/ OPPARBEIDELSESPLAN
< 5000 m²4 550
> 5000 m²8 950
Ny avkjørsel fra eiendom2 000
14. FRIKJØP PARKERING87 500
Beløpet fastsettes etter parkeringsnorm for Stavanger
15. FRIKJØP TILFLUKTSROM
Beløp fastsettes av sivilforsvaret
16. TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG SOM KAN FORESTÅS AV TILTAKSHAVER PBL§ 20-2
a) mindre tiltak på bebygd eiendom. (Ved små tiltak og komplett søknad ved innsending kan gebyret reduseres til kr 1 050)2 100
b) alminnelige driftsbygninger i landbruket4 450
c) midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år4 450
d) andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver2 100
17. DELT IGANGSETTING
Det tas et gebyr på kr 3 350 for igangsetting nr. 2, 3, 4 osv.
18. FERDIGATTEST ELDRE BYGG
For bygg over 5 år tas et gebyr på kr 2 800
Tabell 4.34 Gebyrer ved byggesaksbehandling 2016
Last ned tabelldata (Excel)

4.12. Gebyrregulativ for saksbehandling av detaljplaner, mindre endringer, dispensasjoner og konsekvensutredninger

Reguleringsplaner#4.12.1

Samlet gebyr blir summen av A, B og ev. C. Beregningsgrunnlaget er arealet av planområdet (både over og under terreng) som fremmes til behandling. Gebyret regnes ut fra maks utnyttelse som planen gir mulighet for.

A) Gebyr etter planområdets areal

Gebyr etter planområdets areal
For arealer t.o.m. 2 000 m257 170
For arealer over 2 000 m2 t.o.m. 5 000 m277 040
For arealer over 5 000 m2 t.o.m. 10 000 m296 290
For arealer over 10 000 m2 t.o.m. 20 000 m2128 370
For arealer over 20 000 m2 betales et tillegg for hvert påbegynt arealintervall på 1 000 m2730
Tabell 4.35 Gebyr etter planområdets areal
Last ned tabelldata (Excel)

B) Tilleggsgebyr for bebyggelse

Det skal betales tilleggsgebyr for bebyggelse i planområdet. Både eksisterende bebyggelse som skal bli stående og ny bebyggelse skal regnes med. Det skal betales gebyr for arealer som ligger både over og under terreng. Arealet beregnes i tråd med NS 3940 og skal foreligge ved søknad.

For hver påbegynt 100 m2 bruksareal (BRA): kr 960

C) Endringsgebyr

Kultur og byutvikling kan kreve et tilleggsgebyr dersom forslagstiller fremmer endringsforslag underveis som krever ny førstegangsbehandling: 30 % av gebyr. Med endringsforslag forstås endringer som ikke krever ny varsling av planoppstart.

D) Konsekvensutredninger

For planer som faller inn under forskrift om konsekvensutredninger (§ 4.1 og § 4.2 i plan- og bygningsloven), skal det betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 30 % av satsen for selve reguleringsplanen, jf. avsnitt 1.

Mindre endringer#4.12.2

Gebyr for mindre endringer
Ny atkomst, eller flytting av eksisterende/regulert atkomst6 090
For arealer t.o.m. 2 000 m221 430
For arealer over 2 000 m2 til og med 5 000 m235 660
For arealer over 5 000 m2 til og med 10 000 m257 270
For arealer over 10 000 m271 630
Tabell 4.36 Gebyr for mindre endringer
Last ned tabelldata (Excel)

Tilleggsgebyr:

 • For saker der kommunen må utarbeide/bearbeide plankart/bestemmelser: kr 3 640
 • For saker der kommunen må gjennomføre tilleggs høring: kr 3 640

Delesøknader#4.12.3

A) Delesaker/grensejusteringer 

Fradeling av ny(-e) tomt(-er) fastsatt i plan. Grensejusteringer/makebytte i tråd med plan som utgjør mer enn 5 % endring av minste involverte eiendom.

 • Per tomt som søkes fradelt: kr 9 230
 • Ved deling av flere tomter i samme søknad der delelinje er påtegnet i plan gis det 50 % rabatt i forhold til pkt. 3.1 fra 2. t.o.m. den 10. berørte tomt.
 • Gebyrfritt fra tomt 11.

B) Delesaker/grensejusteringer

Fradeling av ny(-e) tomt(-er) som krever endring av plan. For eksempel nye eller endrede tomtegrenser, innregulering av ny/felles avkjørsel eller justering av formålsgrenser. Fradeling av ny(-e) tomt(-er) som krever dispensasjon fra plan.

Per tomt som søkes fradelt: kr 18 830

Tilleggsgebyr

 • For saker der kommunen må utarbeide/bearbeide plankart/bestemmelser: kr 3 640
 • For saker der kommunen må gjennomføre tilleggshøring: kr 3 640

Dispensasjoner#4.12.4

 • Saker som fremlegges for kommunalstyret: kr 18 830
 • Saker til administrativt vedtak: kr 9 230

Annet#4.12.5

Urimelig gebyr

Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses urimelig av andre grunner, kan kommunen v/direktør for Kultur og byutvikling fastsette passende gebyr.

Klageadgang

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages der gebyrregulativet følges. Direktørens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

For utregning av areal, se Norsk Standard NS 3940.

4.13 Avgifter for gravlundtjenester

Festeavgift for urne- og kistegraver økes med kr 10 som følge av prisvekst de to foregående år. De resterende avgiftene holdes uendret.

FormålAvgiftssatser 2015Avgiftssatser 2016
Festeavgift for urne- og kistegraverkr 150kr 160
Kremasjonsavgift utenbys rekvirentkr 5 300kr 5 300
Leie av kapell på gravlund til seremoni, utenbys rekvirentkr 2 200kr 2 200
Tabell 4.37 Avgifter for gravlundtjenester
Last ned tabelldata (Excel)

4.14 Eiendomsskatt

I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 a) skrives eiendomsskatt for 2016 ut på faste eiendommer i hele kommunen. Eiendomsskattetakstene økes med 10 % for alle skatteobjekt (kontorjustering iht. eiendomsskattelovens § 8A-4). Den generelle skattesatsen for de skattepliktige eiendommer beholdes uendret på 4 promille. Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 12 bokstav a beholdes skattesatsen for boliger og fritidseiendommer uendret på 3 promille. Det gis et bunnfradrag i takstverdi på kr 400 000 for hver godkjent boenhet. Bystyrets vedtak (sak 0011/05 og 0063/07) i medhold av eiendomsskatteloven § 7 videreføres for følgende punkter:

 • Foreninger, lag og stiftelser som driver religiøs-/livssynsmessig, humanitær, idrettslig og kulturell ikke-kommersiell virksomhet skal få fritak fra eiendomsskatt – § 7 a)
 • Fredede bygninger og anlegg i privat eie gis fullt fritak for eiendomsskatt – § 7 b)
 • Fritak for Austre Åmøy og ikke landfast byøyer – § 7 d)

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Eiendomsskatten skal betales i to terminer.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

3 Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner 5 Budsjettreglement