9.1 Statistikk

Nøkkeltall#9.1.1

Nøkkeltall 2011201220132014
Grunnskole og SFO
Elever i Stavangerskolen, barnetrinn 10 03810 07910 24210 435
Elever i Stavangerskololen, ungdomstrinn 4 5464 4284 3414 259
Sum årsverk personale med lederoppgaver115118128130
Sum årsverk til undervisning 1 0431 0871 0791 088
Elever med enkeltvedtak om spesialundervisning etter Opplæringsloven § 5-11 0721 2531 3971 462
Elever med særskilt språkopplæring etter Opplæringsloven § 2-89061 0301 1981 183
Barn i SFO4 3744 4934 7444 756
Barn i SFO med 100% plass3 4943 4163 8183 813
Lærertetthet i ordinær undervisning 19181919
Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev71 15076 62480 94783 194
Barnehager 2011201220132014
Antall barn i barnehage 0-6 år i alt (omregnet til heltidsplasser) 7 7837 8497 8367 554
Antall barn i kommunal barnehage 0-3 år 1 8741 9621 8171 684
Antall barn i privat barnehage 0-3 år 9689971 016981
Antall barn i kommunal barnehage 3-6 år 3 1293 1143 1733 099
Antall barn i privat barnehage 3-6 år 1 8121 7761 8301 790
Styrket barnehagetilbud, antall barn425468496503
Tilbud i spesielt tilrettelagt avdeling (smågruppe), antall barn48483940
Spesialpedagogisk hjelp av spesialpedagogisk team, antall barn264336244285
Korrigerte brutto driftsutgifter per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager 38404348
Johannes læringssenter 2011201220132014
Antall barn i innføringsbarnehagen 56565155
Antall barn i barnehager med flerspråklig assistenter 419522482400
Antall elever i innføringsskolen på Johannes læringssenter(1-7.trinn) 206246274289
Grunnskoler - tospråklig fagundervisning og morsmålsopplæring830784820860
Tospråklig fagundervisning og mormålsopplæring (innføringsklasse)186243266243
Norskopplæring asylsøkere1 0161 001928962
Norskopplæring - betalingsdeltakere på dag og kveld 1 0891 3041 5521 136
Helsestasjons- og skolehelsetjeneste2011201220132014
Antall fødsler1 9121 8011 8231 747
Dekningsgrad hjembesøk nyfødte42,2 %55,4 %66,0 %78,0 %
Konsultasjoner helsestasjon 0-5 åringer45 12444 12344 98445 206
Konsultasjoner skolebarn 6-15 år 20 74322 87426 88633 886
Andel fullvaksinerte 2 åringer kikhostevaksine96,0 %94,0 %95,0 %95,0 %
Andel fullvaksinerte 10 klasse MMR vaksine 96,0 %94,0 %91,0 %92,0 %
Barnevernstjenesten 2011201220132014
Alle barn med tiltak 779883902987
Barn med hjelpetiltak i hjemmet pr 31.12 503545578624
Barn med hjelpetiltak utenfor hjemmet pr 31.12276338324339
Antall nye meldinger 851831930966
Antall nye barn med vedtak om tiltak 266301395383
Oversittelser av lovpålagte frister for gjennomføring av undersøkelse40,0 %24,0 %27,0 %30,0 %
Netto driftsutgifter per innbygger 0 til 17 år til barnevern 6 1106 8286 9588 009
Pleie og omsorgstjenester 2011201220132014
Antall personer med omsorgslønn 97988486
Antall personer med personlig assistent30303939
Antall innvilget individuell plan (IP)719677457426
Antall sykehjemsplasser 31.12918967967963
Antall plasser aldershjem og bofellesskap eldre175175166177
Antall dagsenterplasser for eldre235235235245
Andel sykehjem korttid 20,0 %19,8 %19,8 %20,0 %
Andel plasser i enerom 94,7 %97,7 %98,0 %97,7 %
Antall mottakere bare hjemmehjelp 31.12910832792781
Antall mottakere hjemmehjelp og hjemmesykepleie 31.121 5451 3641 3381 276
Antall mottakere bare hjemmesykepleie 31.121 2271 2711 3431 482
Antall oppdrag natttjenesten36 75541 72241 03742 834
Antall plasser på dagsenter 46434656
Antall plasser i avlastingsbolig 28282828
Antall plasser i barne- og ungdomsbolig, bokollektiv og ungdomsbolig25252525
Netto driftsutgifter pleie og omsorg per innbygger 12 47413 72414 20515 197
NAV2011201220132014
Mottakere av sosialhjelp 3 1692 9613 1923 228
Andel under 25 år 24,0 %23,0 %22,0 %23,0 %
Andel med sosialhjelp som viktigste kilde livsopphold 17,0 %29,0 %30,0 %30,0 %
Andel langtidsmottakere (sosialhjelp over 6 måneder siste år)38,0 %38,0 %37,0 %38,0 %
Antall nyregistrerte i løpet av året 580518592487
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp per innbygger 20-66 år 1 4211 3991 6441 691
Stavanger Legevakt 2011201220132014
Antall konsulatasjoner 41 89840 26641 23143 934
Antall sykebesøk 1 8621 5611 6071 577
Krisesenteret 2011201220132014
Antall kvinnelige beboere 122176178138
Antall mannlige beboere11182128
Antall barn 9315514372
Arbeidstrenignsseksjonen2011201220132014
Antall tiltaksplasser108163176190
Praksisplass for funksjonshemmede - antall personer med avtale 31.1239424544
Musikk- og kulturskole 2011201220132014
Antall elevplasser i musikk- og kulturskolen3 3513 3843 4733 524
Netto driftsutgifter per deltaker eksl. Korsp/kor7 9789 0148 7418 988
Stavanger eiendom 2011201220132014
Forvalting av eiendom - målt i bta kvadratmeter819 300839 100831 984793 670
Prosjektering bygg - ferdigstilte bygg målt i millioner kroner 411853501702
Park og vei 2011201220132014
Vedlikeholdsareal park og idrett - målt i dekar 12 85613 00613 81714 092
Vedlikeholdsareal vei - målt i dekar2 5582 5582 5582 558
Vedlikehold av kommunale plasser og veier - slaghull lappet 1 5391 6721 2051 212
Vedlikehold av kommunale plasser og veier - gatesluk tømt5 3004 9941 5731 334
Vedlikehold av kommunale plasser og veier - gaterenhold inkl sykkelruter6101587691 422
Vedlikehold av kommunale plasser og veien - reparasjoner 310498450344
Nyanlegg turveier - målt i meter- 2 186680697
Idrett2011201220132014
Antall besøk i idrettshaller 1 680 8221 621 3431 579 6691 541 689
Driftstilskudd til idrettslag målt i kroner 6 336 0006 536 0006 336 0006 575 000
Renovasjon2011201220132014
Sum gjenvunnet husholdningsavfall 33 07134 29536 30236 150
Sum restavfall (forbrenning med energiutnyttelse)18 38119 93820 47921 400
Vann og avløp 2011201220132014
Antall avløpspumpestasjoner 9498102103
Antall vannmålere i drift 3 1503 0953 2173 172
Antall utskifting av vannmåler 40189334200
Byggesak 2011201220132014
Antall mottatte byggesaker 3 0933 6132 3472 506
Antall boliger fullført 5406501028846
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker23273641
Tabell 9.1 Nøkkeltall
Last ned tabelldata (Excel)

Eiendomsskatt#9.1.2

Eiendomsskatt i ASSS-kommunene  

Av de 10 kommunene i ASSS-samarbeidet har 6 kommuner eiendomsskatt og 4 har ikke for 2015. Stavanger kommune har fortsatt lavest eiendomsskatt per standard bolig med kr 3 000 sammenlignet med den høyeste på kr 6 466 (Bergen kommune).

For de kommunene i Norge som har innført eiendomsskatt har den gjennomsnittlige generelle skattesatsen holdt seg stabil over flere år og er i 2015[1] på 5,7 promille. I gjennomsnitt betaler en eier av en enebolig på 120 kvadratmeter nær et kommunesenter omkring kr 3604 i eiendomsskatt i 2015, en liten økning fra året før.

Data er hentet fra SSB – KOSTRA – 2015 budsjett /2014 regnskap).Sortert etter eiendomsskatt på bolig, med laveste skatt på en «standardbolig» til slutt.

KommuneKategoriHar kommunen eiendomsskatt?Promille-sats
(Promille)
Bunnfradrag
(Hele kroner)
Eiendoms-skatt normal bolig 2015
(Hele kroner)
Sum inntekt regnskap 2014
(Hele tusen kroner)
Siste alm. taksering
(Årstall)
BergenBoligNei3750 0006 466−45ny 2015
Generell (inkl. næring)Ja5210 3642012
Sum210 319
KristiansandBoligJa, hele kommunen605 800203 6452011
Generell (inkl. næring)Ja667 547
Sum271 192
FredrikstadBoligJa, hele kommunen4200 0005 500142 2532005
Generell (inkl. næring)Ja759 557
Sum201 810
TrondheimBoligJa, hele kommunen5500 0004 469387 2932004
Generell (inkl. næring)Ja5148 460
Sum535 753
TromsøBoligJa, hele kommunen3200 0003 24098 5032006
Generell (inkl. næring)Ja536 432
Sum134 935
StavangerBoligJa, nesten hele kommunen3360 0003 00089 2952006
Generell (inkl. næring)Ja471 564
Sum160 859
BærumBoligNei0
Generell (inkl. næring)Nei0
OsloBoligNei0
Generell (inkl. næring)Nei0
DrammenBoligNei0
Generell (inkl. næring)Nei0
SandnesBoligNei0
Generell (inkl. næring)Nei0
Tabell 9.2 Eiendomsskatt i ASSS kommunene
Last ned tabelldata (Excel)
KOSTRA-tall Norge20152014
Gjennomsnittlig generell skattesats5,7 %
Mulig intervall er 2-7
5,8 %
Gjennomsnittlig eiendomsskatt for normal bolig3 6043 337
Minimum og maksimum per bolig(intervall fra 480 til 8400)(intervall fra 430 til 8000)
Tabell 9.3 Eiendomsskatt KOSTRA-tall Norge
Last ned tabelldata (Excel)
Kommuner med eiendomsskatt20152014
Antall kommuner med eiendomsskatt355 (av 428)341
Antall kommuner med eiendomsskatt i hele kommunen221199
Antall kommuner med bunnfradrag9993
Tabell 9.4 Kommuner med eiendomsskatt
Last ned tabelldata (Excel)

Inntekter fra eiendomsskatt økte med 8,4 % fra 2013 til 2014.

Note: Fra SSB – Definisjon:

Eiendomsskatten på en bolig skal gi informasjon om eiendomsskattetrykket for en normal bolig i kommunen.

Nedenfor er det noen stikkord som skal være retningsgivende for angivelsen av størrelsen på eiendomsskatten:

  • En bolig på 120m2 (bruksareal) en etasje uten kjeller
  • Beliggende i/nær kommunesenteret
  • Vanlig husbankstandard
  • Ikke garasje
  • Tomt: 1000m2

Kilde: http://www.ssb.no/offentlig-sektor/statistikker/eiendomsskatt

9.2 Planoversikt

Vedtatte planer samt planer under arbeid / oppstart i perioden 2016–2019

Oversikten er oppdatert i forhold til planoversikten i Kommunal planstrategi for Stavanger 2012-2015, vedtatt av bystyret 29.10.2012, samt oversikten som ligger i gjeldende Handlings- og økonomiplan 2015-2018. Plan-/revisjonsbehov gjelder perioden 2016-2019 med hovedvekt på de første årene. Kommunal planstrategi vil blir revidert senest i 2016.

PlanVedtattPlan-/revisjonsbehovKommentar/status
Kommunal planstrategi
Kommunal planstrategi for Stavanger 2012-201520122016Revideres hvert 4. år og vedtas innen ett år etter at nytt bystyre er konstituert.
Interkommunale planer. Gjeldende
Hovedplan - avløp2014IVAR IKS ansvarlig for plan.
Hovedplan vann – transportanlegg2013IVAR IKS ansvarlig for plan.
Hovedplan vann – vannforsyning 20502011IVAR IKS ansvarlig for plan for drikkevann.
Felles boligstrategi for storbyområdet2014
Strategisk næringsplan for Stavanger-regionen 2013-20252013
Regional næringsarealstrategi for Stavanger-regionen2015
Regional strategi for energi- og varmeløsninger i Stavanger, Randaberg, Rennesøy, Sola, Sandnes og bybåndet sør2015Følges opp med retningslinjer og bestemmelser som inngår i kommuneplan.
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Stavangerregionen (HROS) 2014-20162014
Handlingsplan mot støy i storbyområdet Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg 2013–20182013
Framtidens byer2008Avsluttet prosjekt.
Interkommunale planer. Under arbeid
Hovedplan vann – behandlingsanlegg 20502004JaIVAR er ansvarlig for framdrift.
Felles beredskapsplan for Randaberg, Sola, Stavanger og Sandnes kommuneSluttføres i 2015.
Beredskapsstrategi for StavangerregionenSluttføres i 2015.
Felles arbeid med befolkningsframskrivinger for storbyområdetRulleres årlig.
Videreutvikling av strategi for regionale næringsområderJaIgangsatt i tråd med kommunal planstrategi 2012-2015. Legges fram til politisk orientering høsten 2015.
Hafrsfjord – bruk av strandsone/sjø og grønnstruktur (Sola og Stavanger)Jf. planstrategi Sola kommune, anbefales dette som regional plan.
Interkommunal kommunedelplan for ForusJaArbeid med planprogrammet pågår. Etter at planprogrammet er vedtatt starter arbeidet med å utrede alternative planprinsipp. Planprogrammet vil avklare om det blir en offentlig høringsrunde knyttet til valg av planprinsipp for å utarbeide forslag til kommunedelplan for Forus.
Interkommunale områdereguleringer. Under arbeid
Områderegulering for Dusavik I og II (Stavanger og Randaberg)JaUtarbeides i samarbeid med Randaberg. Denne planen må koordineres med Vegvesenets plan for E39 Smiene Harestad.
Kommuneplan
Kommuneplan 2014-2029 – samfunnsdel og arealdel2015Rulleres hvert 4. år.
Kommunedelplaner (KDP)
Kommunedelplan for universell utforming 2014-20292014
Kommunedelplan for kulturminner 2010-20252011
Kommunedelplan for klima og miljø 2010-20252010JaVurderes revidert 2016-2017.
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og naturopplevelser 2010-20222009JaIdrett ivaretas av Fagplan idrett 2014-2029. Revisjonsbehov for fysisk aktivitet og naturopplevelser, med planlagt oppstart høsten 2015.
Kommunedelplan for kunst og kultur, Kulturbyen Stavanger 2010-20172009JaRevisjon høsten 2015-våren 2017; ny plan for perioden 2018-2025, jf. tilsvarende for kulturarenaplanen (temaplan).
Kommunedelplan for småbåthavner i Stavanger 2007 – 2017 2008Revidert planhefte av 10.10.2008 er vedtatt av bystyret desember 2008. Fulgt opp med egen handlingsplan.
Overordnede strategier og temaplaner
Strategisk kompetansestyring 2014-20262014Følges opp med 2-4-årig handlingsplan.
Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune 2014-20172014
Arbeidsgiverstrategi 2013-2025 2013Følges opp med 1-årig handlingsplan.
Strategi for likestilling og mangfold 2013-20202013Tiltaksplaner revideres årlig.
Digitaliseringsstrategi 2014 - 20292015Digitaliseringsstrategien revideres etter fire år eller ved behov.
IKT-strategi 2014-20172015IKT-strategien skal revideres etter to år.
IKT-strategi for Stavangerskolen 2013–20202013Følges opp med handlingsplan for IKT i Stavangerskolen, som rulleres årlig.
Kommunikasjonsstrategi2009
Finansreglement for Stavanger kommune2012Revideres hver bystyreperiode.
Fagplan idrett 2014-20292014
Trygg – fri fra vold! Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 – 20182014
Sunn mat i Stavanger Strategiplan for kosthold og ernæring for barn og unge2014
Plan for reduksjon i vannlekkasjer2014
Etisk standard for ansatte og folkevalgte2014
Plan for etikk og forebygging av misligheter og korrupsjon2014
Det gode liv i Stavanger Strategiplan for folkehelsearbeidet 2013-2029 2014Rulleres hver bystyreperiode. Neste rullering innen juni 2016.
Visjon og strategi for Stavanger som arrangementsby2014
Selvstendig, trygg og aktiv Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 2014
Melding om Universitetsbyen Stavanger2014Følges opp av «Handlingsplan for studentboliger».
Handlings- og økonomiplan 2015-201820142015Årlig rullering.
Boligbyggeprogram og befolkningsframskriving årlig20142015Årlig oppdatering. Politisk behandling høsten 2015.
En god by å bo i Utbyggingsplan 2011-2015 2011JaOppfølging av planen vedtatt 2013. Revisjonsbehov jf. planens tidshorisont.
Barnehagebruksplan 2015-20202015Rulleres årlig.
Handlingsplan mot støy i Stavanger kommune 2013-20182013
Vedlikeholdsstrategi for kommunens bygningsmasse og aktuelle uteområder2013
Årsplaner vedlikehold - formålsbygg og boliger2015Rulleres årlig.
Frivillighet i Stavanger Strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune 2015-20182015
Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile 2012-20162012JaRevideres i 2016.
Kulturarenaplan2012JaRulleres i perioden høsten 2015-våren 2017 for planperioden 2018-2025, jf. tilsvarende for KDP for kunst og kultur.
Plan for skolestruktur 2015-20202015Rulleres årlig.
Funksjonsendringsplanen Reform 2006, implementering i Kunnskapsløftet2007
Plan for Stavanger kulturskole 2012-20222012
Sykkelstrategi for Stavanger med handlingsplan 2011-20152012JaRevisjonsbehov med bakgrunn i sykkelprosjektet.
Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011-2015 2011JaForslag til kvalitetsplan for SFO 2016-2019 er utarbeidet og klar for politisk behandling i 2015.
God, bedre, best Kvalitetsplan for skole 2011-2015 2011JaForslag til kvalitetsplan for skole 2016-2019 er utarbeidet og klar for politisk behandling i 2015.
Stadig bedre Kvalitetsplan for barnehage 2011-20152011JaForslag til kvalitetsplan for barnehage 2016-2019 er utarbeidet og klar for politisk behandling i 2016.
Omsorg 20252011JaSkal erstattes av ny helhetlig plan for helse og omsorg.
Plan for fysisk aktivitet i barnehage, barneskole/SFO og ungdomsskole2011
Plan for helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming i Stavanger kommune 2015 – 20182015
Plan for psykisk helsearbeid i Stavanger kommune 2011-20152011JaRevideres i 2016 med to handlingsdeler, en for barn og en for voksne.
Sammen om veien videre Ruspolitisk handlingsplan for Stavanger 2011-20152011JaRuspolitisk handlingsplan 2011-2015 prolongeres ut 2016. Arbeidet med ny plan starter opp i 2. halvår 2016. Planen må tilpasses de overordnede føringene og strategiene som legges inn i temaplan for helse- og omsorgsområdet og regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet som skal legges fram i slutten av 2015.  
Plan for Stavanger legevakt2011JaRevideres i 2016.
Plan for legetjenesten2011JaRevideres i 2016.
Boligsosial handlingsplan 2010-20152010JaBoligsosial handlingsplan er foreløpig erstattet av Programplan for Husbankens boligsosiale velferdsprogram som kommunen deltar i fram til 2018. Ny boligsosial virksomhet etableres i Stavanger i 2016, og vil ha stor betydning for arbeidet med ny boligsosial handlingsplan. Arbeidet med ny plan starter opp primo 2017.
Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp 2011-20222010JaRevideres i 2016.
Trafikksikkerhetsplan for Stavanger 2015-20182015
Pandemiplan2009JaPandemiplanen må samordnes med Plan for helsemessig og sosial beredskap som utarbeides i løpet av 2016.
Smittevernplan2009JaUnder revidering.
Barn vil være med Inkludering av barn som lever i familier med lavinntekt i Stavanger 2015-20182015
Strategisk plan for beredskap og samfunnssikkerhet2002Avventes.
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Stavanger kommune (KROS) 2014-20162014
Plan for krisehåndtering2010Revideres årlig.
Fagplan for landbruk2001
Nye overordnede strategier og temaplaner under arbeid eller planlagt startet i planperioden
Plan for reduksjon av fremmedvannPlanarbeidet startet i 2015, og det satses på å legge planen fram til politisk behandling våren 2016.
Rammeplan for vedlikehold av kommunale bygningerVidere planarbeid er utsatt.
DemensplanPlanen kommer til politisk behandling i 1. tertial 2016.
Helhetlig plan for helse og omsorgLevekårstyret har vedtatt at dette skal utformes som en temaplan for helse- og omsorgsområdet. Arbeidet startet opp høsten 2015 og planen skal ferdigstilles i løpet av 2016. Parallelt skal det utarbeides en egen plan for omsorgsbygg som skal skissere behovet for institusjoner og bofellesskap for ulike grupper fram mot 2030. Også denne planen skal ferdigstilles i løpet av 2016.
Omsorgsbygg 2030Plan utarbeides i 2016.
Plan for helsemessig og sosial beredskapArbeidet med planen er startet opp, og vil bli ferdigstilt i løpet av 2016.
Handlingsplan for studentboligerUtledet av meldingen om universitetsbyen Stavanger. Fremmes for politisk behandling i 2015.
Internasjonal strategi for Stavanger kommuneVedtak FSK sak 99/2014.
Kommunedelplaner for areal
Kommunedelplan for E39 Smiene-Harestad2012
Kommunedelplan for sykkelstamveg på Nord-Jæren2011
Kommunedelplan for Stavanger Sentrum2005JaPlanforslag til andre gangs høring høsten 2015.
Kommunedelplan for Paradis og Hillevåg2005JaRevidere retningslinjer for rekkefølgebestemmelser i henhold til vedtatt områdeprogram, ferdigbehandles i 2015.
Kommunedelplan for Jåttåvågen2001
Kommunedelplan for dobbeltsporet2001
Kommunedelplan for Husabø1996
Områdeplaner for areal
Områdeplan for Nore Sunde2014
Områdeplan for Jåttå Nord2014
Områdeplan for utfylling på Buøy2013
Områdeplan for Jåttåvågen Nord2012
Områdeplan for Atlanteren2015
Reguleringsplan for sykkelstamvegen fra Sørmarka til kommunegrensen2015
Nye arealplaner under arbeid eller planlagt startet i planperioden
Kommunedelplan for parkering på næringsområdene på Forus og LuraJaKDP parkering ble behandlet av bystyret juni 2014, og det ble vedtatt et forslag som ble sendt på tilleggshøring. Fylkesmannen og Rogaland fylkeskommune fremmet innsigelse til forslaget. Dette er ikke avklart.
Områdeplan for Forusstranda NordJaInnarbeidet i områdeplan for Forus øst. Arbeider med å klargjøre områdeplanen for andre gangs politisk behandling i 2015.
Områdeplan for Forus ØstJaPå høring.
Områdeplan for Madla – RevheimJaPå høring.
Områdeplan for MarieroJaForberedes for høring.
Områdeplan for NytorgetJaForberedelse arkitektkonkurranse.
Områderegulering for universitetsområdetJaKonsekvensutredninger gjennomføres i løpet av 2015. Planlegger politisk førstegangsbehandling våren 2016.
Reguleringsplan for E39 Smiene - HarestadJaForprosjekt behandles høsten 2015.
Reguleringsplan for fv. 44 Sandnes til Gausel stasjonJaEndelig vedtak forventes andre kvartal 2016.
Reguleringsplan for fv. 44 mellom Diagonalen og Gausel stasjonJaEndelig vedtak forventes første kvartal 2016.
Reguleringsplan for kollektivfelt langs rv. 509 fra Sundekrossen til BrådeJaForventet vedtak første kvartal 2016.
Reguleringsplan for kollektivfelt rv. 509 fra Bråde til Ragbakken vestJaArbeid med reguleringsplan pågår.
Reguleringsplan for ParadisJaDetaljplan for Paradis sør kommer til sluttbehandling i 2015.
Reguleringsplan for transportkorridor vest, riksvegdelen Hafrsfjord bru til SundekrossenJaPlanforslag på høring.
Reguleringsplan for transportkorridor vest, fylkesvegdelenJaPrinsippavklaringer pågår.
Tabell 9.5 Vedtatte planer samt planer under arbeid / oppstart i perioden 2016-2019
Last ned tabelldata (Excel)

 

9.3 Brukerundersøkelser og spørreundersøkelser i perioden 2016 - 2019

Årlig     Annet hvert år     Hvert tredje år     Hvert fjerde år

2016 2017 2018 2019
Oppvekst og levekår
Skole 3., 6., 9 trinn (foresatteundersøkelse) Skole 3., 6., 9 trinn (foresatteundersøkelse) Skole 3., 6., 9 trinn (foresatteundersøkelse) Skole 3., 6., 9 trinn (foresatteundersøkelse)
Skole 7. og 10. trinn (elevundersøkelse) Skole 7. og 10. trinn (elevundersøkelse) Skole 7. og 10. trinn (elevundersøkelse) Skole 7. og 10. trinn (elevundersøkelse)
Barnehage (foresatteundersøkelse) Barnehage (foresatteundersøkelse) Barnehage (foresatteundersøkelse) Barnehage (foresatteundersøkelse)
Stavanger legevakt Stavanger legevakt Stavanger legevakt Stavanger legevakt
SFO, 2.trinn (foresatteundersøkelse) Ressurssenter for styrket barnehagetilbud SFO, 2.trinn (foresatteundersøkelse)  Ressurssenter for styrket barnehagetilbud
Hjemmesykepleie Hjemmehjelpstjenesten Pårørendeundersøkelse PUH Hjemmesykepleie
Aktivitetssenter psykisk helse Kulturskolen (foresatteundersøkelse) Avlastning i bolig Oppvekst og levekårservice
Bofellesskap psykisk helse Jordmortjenesten Korttidsopphold sykehjem Aktivitetssenter psykisk helse
Helsestasjon Bofellesskap psykisk helse
Fysio- og ergoterapitj.
Sykehjem (pårørende)
Ungdomsundersøkelsen
Bymiljø og utbygging
VA-tjenester VA-tjenester VA-tjenester VA-tjenester
Renovasjon Renovasjon Renovasjon Renovasjon
 Idrett  Idrett
 Destinasjonsparker (ParkCheck)  Destinasjonsparker (ParkCheck)
 Nabolagsparker (ParkCheck)  Nabolagsparker (ParkCheck)
Personal og organisasjon
Medarbeider­undersøkelse Medarbeider­undersøkelse Medarbeider­undersøkelse Medarbeider­undersøkelse
Servicetorget Servicetorget Servicetorget Servicetorget
Andre
Internbruker  Internbruker
Tabell 9.6 Brukerundersøkelser og spørreundersøkelser i perioden 2016 – 2019
Last ned tabelldata (Excel)

Det vil bli foretatt en evaluering vedrørende hyppighet samt nye brukerundersøkelser i neste års handlings- og økonomiplan.

Denne siden ble sist oppdatert 19. September 2016, 09:13.

Meny

Årsrapport 2015

8 Kommunale foretak 10 Hovedoversikter og driftsrammer